Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПОТОКІВ В МЕБЛЕВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

THE PECULIARITIES OF THE FORMATION AND FUNCTIONING OF LOGISTICS FLOWS IN THE FURNITURE INDUSTRY


https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-312-6(1)-37

Ольга ПАВЛИКІВСЬКА
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
https://orcid.org/0000-0003-4104-1733
e-mail: Оlga.l.pavl@gmail.com
Евеліна КАМИШНИКОВА
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
https://orcid.org/0000-0003-1835-9786
e-mail: kamyshnykova_e_v@pstu.edu
Леся ГАЛИНЯК
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
https://orcid.org/0000-0002-6178-1803
e-mail: lesyna-g@ukr.net

Olha PAVLYKIVSKA
Ternopil Ivan Puluj National Technical University
Evelina KAMYSHNYKOVA
Pryazovskyi State Technical University
Lesia HALYNIAK
Ternopil Ivan Puluj National Technical University

Анотація мовою оригіналу

Дізналися, що переформатування логістики стало ключовим викликом для  українських підприємств. Окреслено основні логістичні проблеми під час війни, серед яких відмова від накопичення, зміна складських умов, складнощі з закупівлею товарів, ускладнення логістичних операцій. Розглянуто логістичну діяльність приватного підприємства «Гусятинська фабрика меблів «Елегант» (Тернопільська обл., Чортківський район), зокрема зміну логістичного ланцюжка з 24 лютого 2022 року постачання основної сировини – меблевої оббивної тканини. Охарактеризовано ефективність поповнення автомобільного парку підприємства у зв`язку із придбанням  вантажного автомобіля марки DAF для доставки власної продукції, в першу чергу, у східні та південні регіони. Промоніторено збутову діяльність меблевої фабрики «Елегант» в розрізі трьох зон: Заходу, Центру та Півдня. Визначено частку збуту кожного регіону в загальному обсязі продажу меблевого підприємства за період з 2016 по 2021 рр. Встановлено, що лідируючі позиції із здійснених продаж належать Західному регіону (46%) через географічне розташування меблевої фабрики. З`ясовано, що впродовж аналізованого періоду  у всіх регіонах найефективнішим є IV квартал. Така динаміка властива не лише меблевим підприємствам. Новий рік та Різдво Христове – найулюбленіші для українців  свята і «найгарячіша» пора для магазинів. Не виключенням є і меблева продукція. Саме на підготовку до святкування Нового року та Різдва споживачі витрачають значну частину коштів. Проведено аналіз роботи Гусятинської меблевої фабрики помісячно з початку російського вторгнення на територію нашої держави. Визначено критичні періоди та позитивні зрушення у  господарській діяльності меблевої фірми. Після порівняння показників обсягу реалізації меблевої продукції у натуральному та вартісному виразах за аналогічні місяці  у січні – вересні 2021 та 2022 років зроблено висновки про реальну картину роботи меблевого підприємства на сьогоднішній день.

Ключові слова: логістика, логістичні операції, збутова діяльність, складування.

Розширена анотація англійською мовою

It is known that the reformatting of logistics has become a key challenge for Ukrainian enterprises. It is outlined the main logistical problems during wars, which include refusal to accumulate, change in storage conditions, difficulties with purchase of goods, complication of logistics operations. It is considered the logistical activities of the private enterprise “Husiatyn furniture factory “Elegant” (Ternopil region, Chortkivskyi district), in particular, a change of logistics chain supplying of the main raw material, upholstery fabric for furniture, since February 24, 2022. The efficiency of replenishment is characterized of the company’s car fleet in connection with the purchase of a cargo vehicle of a DAF car for the delivery of own products, primarily to the eastern and southern regions. The sales activity of the furniture factory “Elegant” was monitored in the section of three zones: West, Center and South. It is determined the sales share of each region in the total volume of sales of the furniture enterprise for the period from 2016 to 2021. It was established that the leading positions from the implemented sales belong to the Western region (46%) due to geographic location of the furniture factory. It was found that during the analyzed period, all the IV quarter of the year is the most effective in the regions. Such dynamics are inherent not only furniture companies. New Year and Christmas are the most favourite holidays for Ukrainians, but they are “hottest” time for shopping in Ukraine. Furniture products are not an exception. Just to prepare for the celebration of the New Year and Christmas consumers spend a significant part of the funds. It is analyzed the work of the Husiatyn furniture factory on a monthly basis since the beginning of the Russian invasion on the territory of our state. It is determined the critical periods and positive shifts in economic activity of a furniture company. After comparing the volume indicators sale of furniture products in physical and value terms according to similar months in January – September 2021 and 2022, we draw the conclusions about a real picture of the work of the furniture enterprise today.

Keywords: logistics, logistics operations, sales activities, warehousing.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate