Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ЗАСОБИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

MEANS OF IMPROVING THE FINANCIAL CONDITION AND STRENGTHENING THE FINANCIAL COMPONENT ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE


https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-312-6(1)-36

Віталій ГУРИН
Хмельницький національний університет
Віктор ЛОПАТОВСЬКИЙ
Хмельницький національний університет
https://orcid.org/0000-0002-8830-1398
е-mail: viktor_lopatovskyi@khmnu.edu.ua

Vitalii HURYN, Viktor LOPATOVSKYI
Khmelnytskyi National University

Анотація мовою оригіналу

У статті акцентовано на актуальності планування та реалізації заходів, спрямованих на покращення фінансового стану у контексті посилення фінансової компоненти економічної безпеки підприємства. Метою дослідження є аналіз та обґрунтування засобів покращення фінансового стану у контексті зміцнення фінансової компоненти економічної безпеки підприємства. Визначено ролі (завдання) покращення фінансового стану в системі таких складових економічної безпеки підприємства, як фінансова, інтелектуально-кадрова, техніко-технологічна, маркетингова та інституційно-правова. Розроблено дерево тактичних засобів покращення фінансового стану у проекції зміцнення фінансової складової економічної безпеки підприємства. Визначено стратегічні цілі системи менеджменту у сфері покращення фінансового стану задля зміцнення фінансової складової економічної безпеки підприємства, а саме збільшення обсягів доходу, зниження рівня витрат, збільшення рівня та суми прибутку; зміцнення фінансової стійкості; посилення ліквідності та платоспроможності; збільшення ринкової вартості підприємства; формування страхового та резервного фонду; здійснення інвестицій для модернізації техніко-технологічної бази та посилення інноваційного складника конкурентоспроможності; покращення системи фінансового ризик-менеджменту на підприємстві.

Ключові слова: підприємство; економічна безпека; фінансова складова; фінансовий стан; інструменти та засоби зміцнення.

Розширена анотація англійською мовою

The article emphasizes the relevance of planning and implementation of measures aimed at improving the financial condition in the context of strengthening the financial component of the economic security of the enterprise. The purpose of the study is to analyze and substantiate the means of improving the financial condition in the context of strengthening the financial component of the economic security of the enterprise.

The roles (tasks) of improving the financial condition in the system of such components of the enterprise’s economic security as financial, intellectual-personnel, technical-technological, marketing and institutional-legal are defined. A tree of tactical means of improving the financial condition in the projection of strengthening the financial component of the economic security of the enterprise has been developed. The strategic goals of the management system in the field of improving the financial condition in order to strengthen the financial component of the economic security of the enterprise are defined, namely – increasing the amount of income, reducing the level of expenses, increasing the level and amount of profit; strengthening of financial stability; strengthening of liquidity and solvency; increase in the market value of the enterprise; formation of an insurance and reserve fund; making investments to modernize the technical and technological base and strengthen the innovative component of competitiveness; improvement of the financial risk management system at the enterprise.

The applied value of the research results consists in the development of a system of policy elements for improving the financial condition and strengthening the financial security of the enterprise in the form of a goal and a tree of tactical means of improving the financial condition in the projection of strengthening the financial component of the economic security of the enterprise.

The scientific novelty of the research results lies in the further development of methodical and applied principles of managing the processes of ensuring the financial component of the economic security of the enterprise.

Key words: enterprise; economic security; financial component; financial position; tools and means of strengthening.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate