Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ДОРОЖНЬОЇ ГАЛУЗІ В ПЕРІОД РЕФОРМ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES OF THE ROAD INDUSTRY IN THE PERIOD OF REFORMS AND ECONOMIC INSTABILITY


https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-310-5(1)-52

Галина КУПАЛОВА
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
https://orcid.org/0000-0003-4486-8349
e-mail: prof.galina@gmail.com

Halina KUPALOVA
Taras Shevchenko National University of Kyiv

 Анотація мовою оригіналу

Проаналізовано протяжність та дано якісну характеристику автомобільних доріг загального користування в Україні порівняно із провідними країнами світу. Виявлено позитивні  тенденції на ринку будівництва і ремонту доріг,  пов’язані з реформуванням дорожньої галузі. Звернено увагу на  негативні чинники, які впливають на кон’юнктуру ринку, формування конкурентних переваг підприємств з урахуванням специфіки дорожньої галузі. Запропоновано комплекс заходів щодо посилення   конкурентоспроможності підприємств з урахуванням результатів здійснюваних реформ. Визнано доцільним активізувати розвиток  державно-приватного партнерства, зокрема, через механізм концесії. Для покращення управління якістю дорожніх робіт слід удосконалити моніторинг доріг за допомогою автоматизованої системи розвитком і управління дорогами HDM-4. Потребує оновлення діюча нормативно-правова база в частині впровадження міжнародних форм договорів, серед яких FIDIC, NEC. Перспективним напрямом покращання управління підприємствами дорожньої галузі України є   впровадження в будівництво інформаційного моделювання, ВІМ – технологій. Ключовим завданням є забезпечення чіткої, прозорої  системи закупівель і встановлення цін на будівельні, ремонтні роботи і послуги. Реалізація  вказаних заходів  сприятиме підвищенню рівня обґрунтованості оперативних і стратегічних управлінських рішень для забезпечення ефективного функціонування та розвитку підприємств дорожньої галузі України.

Ключові слова: конкурентоспроможність, підприємство, дорожня галузь, реформування, моніторинг, управління, дороги, автомобільні дороги, довжина доріг, якість доріг, інфраструктура доріг, ринок будівництва і ремонту доріг, дорожня галузь, державно-приватне партнерство, інформаційне моделювання, закупівлі.

Розширена анотація англійською мовою

The length and quality characteristics of public highways in Ukraine compared to the leading countries of the world were analyzed. Positive trends in the road construction and repair market related to the reform of the road industry were identified: decentralization of roads, financing of road repairs through the implemented State Road Fund of Ukraine, formation of a competitive environment, increase in the number of players in the road construction and repair market, strengthening of state control in the field procurement and road construction. Attention is drawn to the negative factors that affect the market situation, the formation of competitive advantages of enterprises, taking into account the specifics of the road industry. A set of measures to strengthen the competitiveness of enterprises is proposed, taking into account the results of the implemented reforms. It is considered expedient to intensify the development of public-private partnership, in particular, through the concession mechanism. To improve the quality management of road works, road monitoring should be improved using the HDM-4 automated road development and management system. The current legal framework in terms of the implementation of international forms of contracts, including FIDIC, NEC, needs to be updated. A promising direction for improving the management of enterprises in the road industry of Ukraine is the implementation of information modeling in construction, namely the use of digital technologies for building information models of VIM – technologies. The key task is to ensure a clear, transparent system of procurement and setting prices for construction, repair works and services. The implementation of the specified measures will contribute to increasing the level of validity of operational and strategic management decisions to ensure the effective functioning and development of enterprises in the road industry of Ukraine.

Key words: competitiveness, enterprise, road industry, reform, monitoring, management, roads, highways, road length, road quality, road infrastructure, road construction and repair market, road industry, public-private partnership, information modeling, procurement.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate