Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

USE OF ENERGY-SAVING TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

 Сторінки: 287-294. Номер: №6, 2022 (315) 
Автори:
МАТЮХ С.А.
Хмельницький національний університет
ORCID ID: 0000-0001-9899-109X
e-mail: matuh@khmnu.edu.ua
СКИБА М.Є.
Хмельницький національний  університет
ORCID ID: 0000-0003-0217-9633
e-mail: rector@khnu.km.ua
СИНЮК О.М.
Хмельницький національний  університет
ORCID ID: 0000-0002-9615-0729
e-mail: synyukom@khnu.km.ua
ГОРЯЩЕНКО С.Л.
Хмельницький національний  університет
ORCID ID: 0000-0001-6623-2523
e-mail: horiashchenko@khmnu.edu.ua
MATIUKH Serhii, SKYBA Mykola, SYNYUK Oleh, HORIASHCHENKO Serhiy
Кhmelnytskyi national university
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2022-315-6-287-294

Анотація мовою оригіналу

В статті розглядаються вимоги до створення автономного університету, розглянуті альтернативні заходи вирішення проблем енергозбереження, показано ефективність та необхідність проведення енергетичного аудиту установи, зазначені дії, що виконав Хмельницький національний університет в рамках енергозбереження. Впровадження новітніх технологій виробництва та споживання енергоресурсів, а також технологій з використанням альтернативних джерел енергії можливе на основі попередньо проведеного комплексного енергетичного аудиту. Доведено доцільність будівництва автономної системи теплопостачання, яка дала змогу відключити основні будинки від загальноміської тепломережі. Проведено заходи з утеплення стін, заміни системи водопостачання, використання теплових пунктів підвищує енергоефективність використання ресурсів. Впроваджено сонячну електростанцію.
Ключові слова: енергозбереження, університет, енергоефективність, сонячні електростанції

Розширена анотація англійською  мовою

The article examines the requirements for the creation of an autonomous university, considers alternative measures to solve energy saving problems, shows the effectiveness and necessity of conducting an energy audit of the institution, indicates the actions performed by Khmelnytskyi National University in the framework of energy saving. The methodology for evaluating the effectiveness of measures is similar to the calculation of current energy consumption and energy consumption for the previous representative period. The difference is that when evaluating energy-saving measures, it is necessary to predict how the situation will change after their implementation. This entails a change in many coefficients, such as the rate of energy consumption, the power utilization coefficient, the duration of equipment operation during the year.
To save energy, Khmelnytskyi National University built its own boiler house with a capacity of 3,900 kW, which made it possible to disconnect several buildings from the city-wide heat supply network. Solar power plants were put into operation, solar panels were placed on the roofs of the buildings of the educational institution, educational and production bases, sports complex
The implementation of the latest technologies for the production and consumption of energy resources, as well as technologies involving the use of alternative energy sources, is possible on the basis of a previously conducted comprehensive energy audit. The feasibility of building an autonomous heating system, which made it possible to disconnect the main buildings from the city-wide heat supply network, has been proven. Taking measures to insulate walls, replace the water supply system, and use heating points increases the energy efficiency of resource use. In addition, the introduction of alternative energy systems, the creation of own solar power plants and modern control systems for them allows you to optimize lighting costs per hectare, reduce costs for electricity needs, and even make money from sales using the “green tariff”.
In this way, any higher educational institution can organize and conduct its own measures to increase the energy-efficient consumption of energy resources, conduct information campaigns, involving students and teachers. This will not only improve the energy situation at the university, but will also help save energy at home.
Keywords: save energy, university, energy efficiency, solar power plants

Література

 1. Енергетична стратегія України на період до 2030 року: схвалена розпорядженням КМУ від 15.03.2006 р. № 145 – р. – К., 2006. – 129 с.
 2. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження» // Офіційний вісник України. – 2007. – № 27. – С. 7. – Ст. 1077.
 3. Енергетичний аудит: навчальний посібник / О.І. Соловей, В.П. Розен, Ю.Г. Лега, О.О. Ситник, А.В. Чернявський, Г.В. Курбака. – Черкаси: ЧДТУ, 2005. – 299 с.
 4. Енергоаудит: [посібник для слухачів навчальних курсів з енергетичного менеджменту] / укладач А. А. Маліновський. – Львів: РЦППККСЕЕ Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2000. – 92 с.
 5. Стратегія енергозбереження в Україні: Аналітичні матеріали в 2-х томах: Т.2: Механізми реалізації політики енергозбереження. – К.: Академперіодика, 2006. – 600 с.
 6. М.М. Кулик, В.Д. Білодід, М.В. Гнідий. Основи політики підвищення енергетичної ефективності та головні заходи з енергозбереження в економіці України // Проблеми загальної енергетики. – 2007. – № 15. – С. 7–16.
 7. П.Н. Головатюк Енергетична стратегія України: пріоритетні напрями збереження енергоресурсів [Електронний ресурс] / П.Н. Голо­ватюк. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua (дата звернення: 14.06.2009).
 8. 8 ДСТУ 2155-93. Енергозбереження. Методи визначення еконо­мічної ефективності заходів по енергозбереженню [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://document.ua/documents/doc3157.php.
 1. ДСТУ 2339-94. Енергозбереження. Основні положення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://normativ.com.ua/types/tdoc9601.php.
 1. ДСТУ 2420-94. Енергозбереження. Терміни та визначення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.budinfo.org.ua/doc/1305147.jsp.
 2. ДСТУ 3755-98. Енергозбереження. Номенклатура показників енергоефективності та порядок їх внесення у нормативну документацію [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.budinfo.org.ua/doc/1305147.jsp.
 3. Уряд схвалив Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. uazakon.com https://www.rv.gov.ua/news/uryad-shvaliv-nacionalnij-plan-dij-z-energoefektivnosti-na-period-do-2030-roku
 4. С.Ф. Єрмілов. Енергетична політика в контексті сталого розвитку держави / С.Ф. Єрмілов // Проблеми екології та енергозбереження. – 2006. – № 3. – С. 9–24.
 5. Балюта, С.М. Основи енергоаудиту та енергетичного менеджменту [Електронний ресурс] : навч. посібник / С.М.Балюта, Л.О.Копилова, І.Ю.Литвин. – К.: НУХТ, 2017.
 6. Енергетичний менеджмент/ Ю.В. Дзядикевич, М.В. Буряк, Р.І., Розум – Тернопіль: Економічна думка, 2010. -295 с.
 7. Економіка України на шляху від депресії до зростання: джерела, важелі, інструменти / Я.А. Жаліло, Д.С. Покришка, Я.В. Белінська та ін. – К.: НІСД, 2010. – 96 с.
 8. А.Є. Конеченков. Критичний аналіз основних положень «Енергетичної стратегії України на період до 2030 року» [Електронний ресурс] / Агентство з відновлюваної енергетики. – Режим доступу: http://www.mama86.org.ua/ archive /files /critica_web.pdf.
 9. Програми підвищення енергоефективності Хмельницької області на 2017-2021 роки. Від 23 березня 2017 року № 22-11/2017.
 10. Про заходи щодо скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами [Електронний ресурс]: указ Президента України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/.
 11. Енергозбереження в університетських містечках. Збірник задач для студентів вищих навчальних закладів освіти. – К.,2011. – 195 с. 20. О.М. Суходоля. Енергоефективність економіки в контексті національної безпеки: методологія та механізми реалізації. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. – 424 с.
 12. Математичне моделювання автоматизованої теплоакумулюючої сисетеми/ С.Л. Горященко, О.О. Никитин, Ю.Ю. Кушнір, С.В. Успаленко// Вісник хмельницького національного університету серія: Технічні науки, – 2017 – №6, с. 60-64
 13. Експериментальні дослідження параметрів ефективності нагрівання та акумулювання тепла у системі “нагрівач-рідина-бак”/ С. Л. Горященко, А. І. Гордєєв, Є. О. Голінка, С. В. Упаленко // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2016. – № 5. – С. 43-47.
 14. Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року [Електронний ресурс]: розпорядження Кабінету Міністрів України (15.03.2006 № 145-р). – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=407517.

References

 1. Enerhetychna stratehiya Ukrayiny na period do 2030 roku: skhvalena rozporyadzhennyam KMU vid 15.03.2006 r. # 145 – r. – K., 2006. – 129 s.
 2. Zakon Ukrayiny «Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo stymulyuvannya zakhodiv z enerhozberezhennya» // Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. – 2007. – # 27. – S. 7. – St. 1077.
 3. Enerhetychnyy audyt: navchal’nyy posibnyk / O.I. Solovey, V.P. Rozen, Yu.H. Leha, O.O. Sytnyk, A.V. Chernyavs’kyy, H.V. Kurbaka. – Cherkasy: ChDTU, 2005. – 299 s.
 4. Enerhoaudyt: [posibnyk dlya slukhachiv navchal’nykh kursiv z enerhetychnoho menedzhmentu] / ukladach A. A. Malinovs’kyy. – L’viv: RTsPPKKSEE Nats. un-tu «L’vivs’ka politekhnika», 2000. – 92 s.
 5. Stratehiya enerhozberezhennya v Ukrayini: Analitychni materialy v 2-kh tomakh: T.2: Mekhanizmy realizatsiyi polityky enerhozberezhennya. – K.: Akademperiodyka, 2006. – 600 s.
 1. M.M. Kulyk, V.D. Bilodid, M.V. Hnidyy. Osnovy polityky pidvyshchennya enerhetychnoyi efektyvnosti ta holovni zakhody z enerhozberezhennya v ekonomitsi Ukrayiny // Problemy zahal’noyi enerhetyky. – 2007. – # 15. – S. 7–16.
 2. P.N. Holovatyuk Enerhetychna stratehiya Ukrayiny: priorytetni napryamy zberezhennya enerhoresursiv [Elektronnyy resurs] / P.N. Holo¬vatyuk. – Rezhym dostupu: http://www.kmu.gov.ua (data zvernennya: 14.06.2009).
 3. 8 DSTU 2155-93. Enerhozberezhennya. Metody vyznachennya ekono¬michnoyi efektyvnosti zakhodiv po enerhozberezhennyu [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://document.ua/documents/doc3157.php.
 1. DSTU 2339-94. Enerhozberezhennya. Osnovni polozhennya [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://normativ.com.ua/types/tdoc9601.php.
 1. DSTU 2420-94. Enerhozberezhennya. Terminy ta vyznachennya [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.budinfo.org.ua/doc/1305147.jsp.
 2. DSTU 3755-98. Enerhozberezhennya. Nomenklatura pokaznykiv enerhoefektyvnosti ta poryadok yikh vnesennya u normatyvnu dokumentatsiyu [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.budinfo.org.ua/doc/1305147.jsp.
 3. Uryad skhvalyv Natsional’nyy plan diy z enerhoefektyvnosti na period do 2030 roku [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: www. uazakon.com https://www.rv.gov.ua/news/uryad-shvaliv-nacionalnij-plan-dij-z-energoefektivnosti-na-period-do-2030-roku
 4. S.F. Yermilov. Enerhetychna polityka v konteksti staloho rozvytku derzhavy / S.F. Yermilov // Problemy ekolohiyi ta enerhozberezhennya. – 2006. – # 3. – S. 9–24.
 5. Balyuta, S.M. Osnovy enerhoaudytu ta enerhetychnoho menedzhmentu [Elektronnyy resurs] : navch. posibnyk / S.M.Balyuta, L.O.Kopylova, I.Yu.Lytvyn. – K.: NUKhT, 2017.
 6. Enerhetychnyy menedzhment/ Yu.V. Dzyadykevych, M.V. Buryak, R.I., Rozum – Ternopil’: Ekonomichna dumka, 2010. -295 s.
 7. Ekonomika Ukrayiny na shlyakhu vid depresiyi do zrostannya: dzherela, vazheli, instrumenty / Ya.A. Zhalilo, D.S. Pokryshka, Ya.V. Belins’ka ta in. – K.: NISD, 2010. – 96 s.
 8. A.Ye. Konechenkov. Krytychnyy analiz osnovnykh polozhen’ «Enerhetychnoyi stratehiyi Ukrayiny na period do 2030 roku» [Elektronnyy resurs] / Ahent·stvo z vidnovlyuvanoyi enerhetyky. – Rezhym dostupu: http://www.mama86.org.ua/ archive /files /critica_web.pdf.
 9. Prohramy pidvyshchennya enerhoefektyvnosti Khmel’nyts’koyi oblasti na 2017-2021 roky. Vid 23 bereznya 2017 roku # 22-11/2017.
 10. Pro zakhody shchodo skorochennya enerhospozhyvannya byudzhetnymy ustanovamy, orhanizatsiyamy ta kazennymy pidpryyemstvamy [Elektronnyy resurs]: ukaz Prezydenta Ukrayiny. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/.
 11. Enerhozberezhennya v universytet·s’kykh mistechkakh. Zbirnyk zadach dlya studentiv vyshchykh navchal’nykh zakladiv osvity. – K.,2011. – 195 s. 20. O.M. Sukhodolya. Enerhoefektyvnist’ ekonomiky v konteksti natsional’noyi bezpeky: metodolohiya ta mekhanizmy realizatsiyi. – K.: Vyd-vo NADU, 2006. – 424 s.
 12. Matematychne modelyuvannya avtomatyzovanoyi teploakumulyuyuchoyi sysetemy/ S.L. Horyashchenko, O.O. Nykytyn, Yu.Yu. Kushnir, S.V. Uspalenko// Visnyk khmel’nyts’koho natsional’noho universytetu seriya: Tekhnichni nauky, – 2017 – #6, s. 60-64
 13. Eksperymental’ni doslidzhennya parametriv efektyvnosti nahrivannya ta akumulyuvannya tepla u systemi “nahrivach-ridyna-bak”/ S. L. Horyashchenko, A. I. Hordyeyev, Ye. O. Holinka, S. V. Upalenko // Visnyk Khmel’nyts’koho natsional’noho universytetu. Tekhnichni nauky. – 2016. – # 5. – S. 43-47.
 14. Pro skhvalennya Enerhetychnoyi stratehiyi Ukrayiny na period do 2030 roku [Elektronnyy resurs]: rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny (15.03.2006 # 145-r). – Rezhym dostupu: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=407517.

Post Author: Горященко Сергій

Translate