Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ВИЯВЛЕННЯ ГРАНИЦЬ ОБ’ЄКТІВ В МЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕННЯХ

EFFICIENCY ANALYSIS OF APPLICATION OF OBJECT BUNDARIS DETECTION METHODS IN MEDICAL IMAGES

Сторінки: 250-254. Номер: №6, 2022 (315)
Автори:
ХАВАЛКО Віктор
Національний університет “Львівська політехніка”
ORCID ID: 0000-0002-9585-3078
e-mail: Viktor.M.Khavalko@lpnu.ua
ЦАП Владіслав
Національний університет “Львівська політехніка”
ORCID ID: 0000-0002-8062-0079
e-mail: vladyslav.tsap.mknssh.2021@lpnu.ua
ЯРЧАК Андрій
Національний університет “Львівська політехніка”
ORCID ID: 0000-0002-1387-305X
e-mail: andrii.yarchak.mknssh.2022@lpnu.ua
KHAVALKO Viktor, TSAP Vladyslav, YARCHAK Andrii
Lviv Polytechnic National University
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2022-315-6-251-254

Анотація мовою оригіналу

Дуже часто у повсякденному житті доводиться регулювати певний процес і підтримувати певний стан, незважаючи на негативні впливи на результативність. Особливо це стосується медичної сфери, де все частіше зустрічаються пристрої та обладнання, на якому, після отримання знімку,  можна застосовувати додаткові методи обробки зображення, перед безпосереднім використанням методів визначення границь. Більшість із цих пристроїв використовують прості або складні алгоритми для виконання завдань.
Саме тому актуальність вивчення різних аспектів алгоритмів сегментації, аналіз та порівняння різних типів медичних зображень, проведення експериментів над ними, порівняння застосування різних методів та їх налаштування є безсумнівним. Для експериментів та аналізу в статті запропоновано створити систему для імітації процесу, яка регулюватиметься користувачем. Результати дозволили сформувати рекомендації щодо умов конкретного застосування методів.
Ключові слова: визначення границь, медичне зображення, попередня обробка зображень, python,.

Розширена анотація англійською  мовою

Very often in everyday life it is necessary to regulate a certain process and maintain a certain state, despite the negative effects on productivity. This is especially true in the medical field, where devices and equipment are increasingly common, on which, after receiving a picture, additional methods of image processing can be applied, before the direct use of boundary detection methods. Most of these devices use simple or complex algorithms to perform tasks.
That is why the relevance of studying different aspects of segmentation algorithms, analyzing and comparing different types of medical images, conducting experiments on them, comparing the use of different methods and their settings is unquestionable. In order to conduct experiments and comparative analysis, the article proposes to create a process simulation system that will be regulated by the user. The results made it possible to form recommendations regarding the conditions of specific application of the methods.
Keywords: boundaries detection, medical image, images pre-processing, python.

Література

  1. Awalludin E. A., Hitam M. S., Yussof W.N J H. W., Bachok Z. Modification of canny edge detection for coral reef components estimation distribution from underwater video transect, 2017 IEEE International Conference on Signal and Image Processing Applications (ICSIPA), 2017, pp. 413-418, doi: 10.1109/ICSIPA.2017.8120646.
  2. Shichun P., Jian L. & Guoping Y. Medical image edge detection based on EMD method. Wuhan Univ. J. Nat. Sci. 11, 1287–1291 (2006). https://doi.org/10.1007/BF02829253
  3. Mittal M. et al. An Efficient Edge Detection Approach to Provide Better Edge Connectivity for Image Analysis, in IEEE Access, vol. 7, pp. 33240-33255, 2019, doi: 10.1109/ACCESS.2019.2902579.
  4. Kim M., Lee B.-D. A Simple Generic Method for Effective Boundary Extraction in Medical Image Segmentation, IEEE Access, vol. 9, р. 103875–103884, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3099936.
  5. Muthukrishnan R. Edge Detection Techniques For Image Segmentation. International journal of computer science and information technology, 2011, 3. P. 259-267. 10.5121/ijcsit.
  6. Gudmundsson M., El-Kwae E.A., Kabuka M.R. Edge detection in medical images using a genetic algorithm. IEEE Trans Med Imaging. 1998 Jun; 17(3):469-74. doi: 10.1109/42.712136. PMID: 9735910.

Post Author: Горященко Сергій

Translate