Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДИЗАЙНІ ЖІНОЧОГО КОСТЮМУ

USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN WOMEN’S DRESS DESIGN

Сторінки: 163-169. Номер: №6, 2022 (315)  
Автори:
ПАВЛЮК Анна
Київський національний університет технологій та дизайну
e-mail: anna.pavlyuk17@gmail.com
КЕРНЕШ Вікторія
Київський національний університет технологій та дизайну
ORCID ID: 0000-0003-0572-4107
e-mail: kievfoot@ukr.net
PAVLIUK Anna, KERNESH Victoria
National University of Technology and Design
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2022-315-6-163-169

Анотація мовою оригіналу

В сучасних і динамічних умовах життя мегаполісу бізнес набуває оберти переформатування, оскільки військові події в Україні та пандемія перевели моду на новий рівень розвитку та функціонування для підтримання конкурентоспроможності виробників та задля задоволення споживачів. Для постійного оновлення асортименту підприємствам доводиться швидко реагувати на зміни ринку, тенденції в моді та розвиток інновацій в галузі комп’ютерної техніки і програмного забезпечення, адже зараз більшість сфер діяльності людини перейшла в цифровий формат. Для підвищення ефективності бізнесу і конкурентоспроможності продукції конкретного виробника велике значення має правильно організована і спланована конструкторсько-технологічна підготовка виробництва із застосуванням  автоматизованого проектування САПР.
В статті  досліджено, проаналізовано та надано порівняння можливостей використання сучасних програмних продуктів, а саме програм для візуалізації виробів індустрії моди на віртуальному манекені. Розглянуто такі програми, як CLO3D, Browzwear, «Електронний манекен», Marvelous Designer, OptiTex 11, Vidya Assyst. Продемонстровано можливості програми CLO3D та виконано порівняння віртуального виробу та вже відшитого готового зразка.
Визначено, що програми CLO3D, Browzwear, «Електронний манекен» призначені для візуалізації виробів та організації роботи на підприємствах, адже можливість друку лекал дає велику перевагу в автоматизації виробництва, вони мають широкий вибір матеріалів та спектр функцій для оптимізації роботи на виробництві. Програми, такі як, Marvelous Designer, Vidya Assyst призначені для маркетингових цілей, створення анімації та для презентації виробу. Дійшли висновку, що програма OptiTex 11 має недостатню реалістичність виконання 3D виробів через нестачу різноманіття матеріалів та має застарілий інтерфейс. Доведено теоретико-практичним шляхом доцільність даної розробки.
Ключові слова: віртуальний манекен, візуалізація виробу, 3D технології, 3D моделювання, CLO3D, Browzwear, «Електронний манекен», Marvelous Designer, OptiTex 11, Vidya Assyst.

Розширена анотація англійською  мовою

In the modern and dynamic life conditions of the metropolis, business is gaining momentum of reformatting, as the military events in Ukraine and the pandemic have brought fashion to a new level of development and functioning to maintain the competitiveness of manufacturers and to satisfy consumers. In order to constantly update the assortment, companies have to quickly respond to market changes, fashion trends and the development of innovations in the field of computer technology and software, because now most areas of human activity have gone digital. Properly organized and planned design and technological preparation of production using automated CAD design is of great importance to increase business efficiency and competitiveness of a specific manufacturer’s products. The article researched, analyzed and provided a comparison of the possibilities of using modern software products, namely programs for visualizing products of the fashion industry on a virtual mannequin. Such programs as CLO3D, Browzwear, “Electronic Mannequin”, Marvelous Designer, OptiTex 11, Vidya Assyst were considered. The capabilities of the CLO3D program were demonstrated and a comparison of the virtual product and the finished sample was made. It was determined that the programs CLO3D, Browzwear, “Electronic mannequin” are intended for visualization of products and organization of work at enterprises, because the possibility of printing patterns gives a great advantage in the automation of production, they have a wide selection of materials and a range of functions to optimize work in production. Programs like Marvelous Designer, Vidya Assyst are for marketing purposes, animation creation and product presentation. We came to the conclusion that the OptiTex 11 program has insufficient realism in the execution of 3D products due to the lack of variety of materials and has an outdated interface. The expediency of this development has been proven in a theoretical and practical way.
Key words: virtual mannequin, product visualization, 3D technologies, 3D modeling, CLO3D, Browzwear, “Electronic mannequin”, Marvelous Designer, OptiTex 11, Vidya Assyst.

Література

 1. Statista (2020a). Digital Economy Compass 2020.URL: https://www.statista.com/study/83121/digital-economy-compass/
 2. Захаркевич О. В. Практикум з комп’ютерного проектування одягу : навч. посіб. / О. В. Захаркевич, С. Г. Кулешова, О. М. Домбровська. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 311 с. – URL: https://tksv.khmnu.edu.ua/metod/2019/okd.pdf
 3. «Діджиталізація, сталість та інклюзивність»: що потрібно знати про моду майбутнього. URL: https://folga.com.ua/ua/articles/didzitalizaciya-ustoicivost-i-inklyuzivnost-cto-nuzno-znat-o-mode-budushhego (дата звернення: 22.09.2022).
 4. Пашкевич К. Можливості сучасних програм для візуалізації одягу / К. Пашкевич, М. Колосніченко, О. Хівріна, Н. Дячук // Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 22 квітня 2021 року : в 2-х т. Т. 1. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 298-301. – URL: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17974
 5. Browzwear’s 3D fashion design software. URL : https://browzwear.com/ (дата звернення 23.09.2022).
 6. MARVELOUS DESIGNER. URL: https://www.marvelousdesigner.com/ (дата звернення: 25.09.2022).
 7. Электронный манекен. Программа для надевания модели на 3D-манекен. Интерактивный режим работы параллельно в окне манекена и окне лекал. URL: https://julivi.com/3d-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C.html (дата звернення: 25.09.2022).
 8. VIDYA реальность в 3D. URL: https://assyst-cis.com/3d-modelirovanie/ (дата звернення: 26.09.2022).
 9. Ostapenko N.V. Dyzain-rozrobka kolektsii zhinochoho odiahu z vykorystanniam avtorskykh pryntiv / N.V. Ostapenko, S.V. Verba, T.V. Lutsker, A.Iu. Antoniuzhenko, T.V. Avramenko // Art and Design. – 2018. – № 1 (01). – S. 114–125.
 10. Тенденції цифрової моди. URL: https://ukrainian.fashion/tendencii-cifrovoj-mody/ (дата звернення 22.09.2022).
 11. Тимошенко О. Особливості процесів діджиталізації у фешн-індустрії / О. Тимошенко, А. Мисюк, К. Коцюбівська, С. Хрущ // Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері. – 2021. – Т. 4. – № 1. – С. 18–30.

References

 1. Statista (2020a). Digital Economy Compass 2020.URL: https://www.statista.com/study/83121/digital-economy-compass/
 2. Zakharkevych O. V. Praktykum z kompiuternoho proektuvannia odiahu : navch. posib. / O. V. Zakharkevych, S. H. Kuleshova, O. M. Dombrovska. – Khmelnytskyi : KhNU, 2016. – 311 s. – URL: https://tksv.khmnu.edu.ua/metod/2019/okd.pdf
 3. «Didzhytalizatsiia, stalist ta inkliuzyvnist»: shcho potribno znaty pro modu maibutnoho. URL: https://folga.com.ua/ua/articles/didzitalizaciya-ustoicivost-i-inklyuzivnost-cto-nuzno-znat-o-mode-budushhego (data zvernennia: 22.09.2022).
 4. Pashkevych K. Mozhlyvosti suchasnykh prohram dlia vizualizatsii odiahu / K. Pashkevych, M. Kolosnichenko, O. Khivrina, N. Diachuk // Aktualni problemy suchasnoho dyzainu : zbirnyk materialiv III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, m. Kyiv, 22 kvitnia 2021 roku : v 2-kh t. T. 1. – Kyiv : KNUTD, 2021. – S. 298-301. – URL: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17974
 5. Browzwears 3D fashion design software. URL : https://browzwear.com/ (data zvernennia 23.09.2022).
 6. MARVELOUS DESIGNER. URL: https://www.marvelousdesigner.com/ (data zvernennia: 25.09.2022).
 7. Elektronnyj maneken. Programma dlya nadevaniya modeli na 3D-maneken. Interaktivnyj rezhim raboty parallelno v okne manekena i okne lekal. URL: https://julivi.com/3d-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C.html (data zvernennia: 25.09.2022).
 8. VIDYA realnost v 3D. URL: https://assyst-cis.com/3d-modelirovanie/ (data zvernennia: 26.09.2022).
 9. Ostapenko N.V. Dyzain-rozrobka kolektsii zhinochoho odiahu z vykorystanniam avtorskykh pryntiv / N.V. Ostapenko, S.V. Verba, T.V. Lutsker, A.Iu. Antoniuzhenko, T.V. Avramenko // Art and Design. – 2018. – № 1 (01). – S. 114–125.
 10. Tendentsii tsyfrovoi mody. URL: https://ukrainian.fashion/tendencii-cifrovoj-mody/ (data zvernennia 22.09.2022).
 11. Tymoshenko O. Osoblyvosti protsesiv didzhytalizatsii u feshn-industrii / O. Tymoshenko, A. Mysiuk, K. Kotsiubivska, S. Khrushch // Tsyfrova platforma: informatsiini tekhnolohii v sotsiokulturnii sferi. – 2021. – T. 4. – № 1. – S. 18–30.

Post Author: Горященко Сергій

Translate