Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED SYSTEM FOR DETERMINING THE “ID OF THE COMPETITIVE PROPOSAL” OF THE SPECIALTY (EDUCATIONAL PROGRAM)

РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ «ID КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ (ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ)

Сторінки: 125-130. Номер: №6, 2022 (315)  
Автори:
LYTVYN Oleg
Lanteria Dynamics Inc.
ORCID ID: 0000-0002-7462-0531
e-mail: Oleg.lytvyn91@gmail.com
MAKATORA Dmytro
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»
ORCID ID: 0000-0002-1909-900X
e-mail: makatora_d@ukr.net
DZHIKIYA Nellie
Kyiv National University of Construction and Architecture
ORCID ID: 0000-0003-0806-0027
e-mail: nelliesoroka@gmail.com
ЛИТВИН Олег
Лантерія Дайнемікс інкорпорейтед
МАКАТЬОРА Дмитро
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
ДЖІКІЯ Неллі
Київський національний університет будівництва і архітектури
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2022-315-6-125-130

Анотація мовою оригіналу

The paper presents the results of the implementation of automated systems and the definition of the “ID of the competitive proposal” of the specialty (educational program) depending on the selected criteria, namely: educational level; admission base; specialty; form of education; the deadline for submitting documents allows you to choose CP in two versions: “Dates depending on the CP” – the search by date is not performed and all available competitive proposals are displayed in accordance with other criteria and “At the moment ” – a search for competitive proposals that are available at a moment is added to the search criteria, which makes it possible to determine the “ID of the tender proposal”. A flowchart of the algorithm has been developed that implements the above-described actions of automated systems and the definition of the “ID of the competitive proposal”. The system has an adaptive design, and can be downloaded to various mobile devices, which will allow you to have information at the fingertips. Also, the system has a short reaction time, reduces the load on the server (since after receiving information from the database, it is processed on the user’s computer). The automated system for determining the “ID of the competitive proposal” was posted on the https://www.vstup.org/konkurs portal, and the link to it on the site https://iino.knuba.edu.ua/. The system was tested during the admission campaign 2022 in the separate structural section and “Institute of Innovative Education of Kyiv National University of Construction and Architecture”, confirmed its performance, the number of users who used the system was 1298 people, which is equal to 92% of the total number of applications for admission.
Keywords: admission campaign, ID of the competitive proposal, automated system, institutions of professional pre-higher education, institution and higher education, algorithm.

Розширена анотація англійською  мовою

В роботі наведено результати впровадження автоматизованої системи визначення «ID конкурсної пропозиції» спеціальності (освітньої програми) в залежності від обраних критеріїв, а саме: освітній рівень; база вступу; спеціальність; форма здобуття освіти; термін подачі документів дозволяє обрати КП в двох варіантах: «Дати в залежності від КП» – пошук по даті не виконується і виводяться всі доступні конкурсні пропозиції відповідно до інших критеріїв та «Вданий момент часу» – в пошукові критерії додається пошук по конкурсних пропозиціях які доступні у даний момент часу, що дає можливість визначити «ID конкурсної пропозиції». Розроблена блок-схема алгоритму, що реалізовує описані вище дії автоматизованої системи визначення «ID конкурсної пропозиції». Система має адаптивний дизайн, та може бути завантажена на різні мобільні пристрої, що дозволить завжди мати інформацію під рукою вступника. Також система має малий час реакції, зменшує навантаження на сервер (оскільки після отримання інформації з бази даних її обробка відбувається на комп’ютері користувача). Автоматизована система визначення «ID конкурсної пропозиції» була розміщена на порталі https://www.vstup.org/konkurs, а посилання на неї на сайті https://iino.knuba.edu.ua/. Система пройшла опробування під час вступної кампанії 2022 в Відокремленому структурному підрозділі «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури», підтвердила свою працездатність, кількість користувачів що користувалися системою склала 1298 осіб, що дорівнює 92 % від загальної кількості поданих заявок на вступ.
Ключові слова: вступна кампанія, ID конкурсної пропозиції, автоматизована система, заклади фахової передвищої освіти, заклади вищої освіти, алгоритм.

Література

 1. Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році : затв. наказом Міністерства освіти і науки України від 27.04.2022 № 392, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 03.05.2022 № 487/37823.
 2. Порядок прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році : затв. наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2022 № 364, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.05.2022 № 486/37822.
 3. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти України в 2022 році : затв. наказом Міністерства освіти і науки України від 10.06.2022 № 542.
 4. Голубєв Л. П., Макатьора Д. А. Розробка автоматизованої системи визначення спеціальності навчання за результатами ЗНО. Вісник КНУТД. 2016. № 2 (96). С.113–120. URL: https://www.knutd.edu.ua/files/Visnyk/Visnyk%202(96)%202016. pdf.
 5. Вступна кампанія 2022. URL: https://vstup.edbo.gov.ua/offers/
 6. Авторське право. Літературний письмовий твір наукового характеру ; похідний твір. № 114559 України. Комп’ютерна програма «Веб-сайт ID «Визначення конкурсної пропозиції». О.А. Литвин, Д.А.Макатьора, Д.Р. Кузьміна, А.І. Бєлова ; заявник Д.А. Макатьора. заявл. 31.08.2022 ; опубл. 30.09.2022, Бюл. №
 7. Баррет Д. JavaScript. Web-профессионалам. Киев : БХВ – Киев, 2001.
 8. Остапченко К.Б. Бази даних. Комп’ютерний практикум: навчальний посібник. К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 151с. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/47717/1/126-IZRS-BD-NPPRpdf.
 9. БаликН.Р., Мандзюк В. І. Бази даних MySQL : навч. посібник. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2010. 160 с. URL: https://bohdan-books.com/upload/iblock/ebe/ebe73ff67804bc6dc1f6f464a3capdf.
 10. eq( ). Wix Pricing Plans Backend. URL: https://www.wix.com/velo/ reference/wix-pricing-plans-backend/publicplansquerybuilder/eq.
 11. Wix Pricing Plans Backend. URL: https://www.wix.com/velo/ reference/wix-pricing-plans-backend/publicplansquerybuilder/contains.

References

 1. Poriadok pryiomu na navchannia dlia zdobuttia vyshchoi osvity v 2022 rotsi : zatv. nakazom Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 27.04.2022 № 392, zareiestrovanyi v Ministerstvi yustytsii Ukrainy vid 03.05.2022 № 487/37823.
 2. Poriadok pryiomu na navchannia do zakladiv fakhovoi peredvyshchoi osvity v 2022 rotsi : zatv. nakazom Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 20.04.2022 № 364, zareiestrovano v Ministerstvi yustytsii Ukrainy 03.05.2022 № 486/37822.
 3. Poriadok podannia ta rozghliadu zaiav v elektronnii formi na uchast u konkursnomu vidbori do zakladiv vyshchoi (fakhovoi peredvyshchoi) osvity Ukrainy v 2022 rotsi : zatv. nakazom Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 10.06.2022 № 542.
 4. Holubiev L. P., Makatora D. A. Rozrobka avtomatyzovanoi systemy vyznachennia spetsialnosti navchannia za rezultatamy ZNO. Visnyk KNUTD. 2016. № 2 (96). S. 113–120. URL: https://www.knutd.edu.ua/files/Visnyk/Visnyk%202(96)%202016. pdf.
 5. Vstupna kampaniia 2022. URL: https://vstup.edbo.gov.ua/offers/
 6. Avtorske pravo. Literaturnyi pysmovyi tvir naukovoho kharakteru ; pokhidnyi tvir. № 114559 Ukrainy. Kompiuterna prohrama «Veb-sait ID «Vyznachennia konkursnoi propozytsii». O.A. Lytvyn, D.A. Makatora, D.R. Kuzmina, A.I. Bielova ; zaiavnyk D.A. Makatora. zaiavl. 31.08.2022 ; opubl. 30.09.2022, Biul. № 72.
 7. Barret D. JavaScript. Web-professyonalam. Kyev : BKhV – Kyev, 2001.
 8. Ostapchenko K.B. Bazy danykh. Kompiuternyi praktykum: navchalnyi posibnyk. K. : KPI im. Ihoria Sikorskoho, 2022. 151 s. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/47717/1/126-IZRS-BD-NPPR_2022.pdf.
 9. Balyk N. R., Mandziuk V. I. Bazy danykh MySQL : navch. posibnyk. Ternopil : Navchalna knyha – Bohdan, 2010. 160 s. URL: https://bohdan-books.com/upload/iblock/ebe/ebe73ff67804bc6dc1f6f464a3ca4469.pdf.
 10. eq( ). Wix Pricing Plans Backend. URL: https://www.wix.com/velo/ reference/wix-pricing-plans-backend/publicplansquerybuilder/eq.
 11. Wix Pricing Plans Backend. URL: https://www.wix.com/velo/ reference/wix-pricing-plans-backend/publicplansquerybuilder/contains.

Post Author: Горященко Сергій

Translate