Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ГІДРОДИНАМІЧНО-ХВИЛЬОВЕ КАЛІБРУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ В РІВНЯННЯХ МАКСВЕЛЛА: НЕЛІНІЙНА ДИНАМІКА ТА КОГЕРЕНТНІСТЬ, КОЛАПС, РОЗШИРЕННЯ ТА ОБМІННА ВЗАЄМОДІЯ ІНЕРЦІЙНИХ ДИСИПАТИВНО-КОЛЕКТОРНИХ ЗБУРЕНЬ В НЕРІВНОВАЖНИХ СЕРЕДОВИЩАХ У КОМПЛЕКСНОМУ ПРОСТОРІ. СПІРАЛЬНА ТУРБУЛЕНТНІСТЬ ТА КОГЕРЕНТНІ СТРУКТУРИ ТРИВИМІРНОГО ЧАСУ

HYDRODYNAMIC-WAVE CALIBRATION OF POTENTIALS IN MAXWELL’S EQUATIONS: NON-LINEAR DYNAMICS AND COHERENCE, COLLAPSE, EXPANSION AND EXCHANGE INTERACTION OF INERTIAL DISSIPATIVE-COLLECTOR DISTURBANCES IN NON-EQUILIBRIUM MEDIA IN THE COMPLEX SPACE. SPIRAL TURBULENCE AND COHERENT STRUCTURES OF THREE-DIMENSIONAL TIME

Сторінки: 89-97. Номер: №6, 2022 (315) 
Автори:
ЗАСПА Юрій
Хмельницький національний університет
ORCID ID: 0000-0003-3274-172X
e-mail: zaspayuriy@gmail.com
ZASPA Yurii
Khmelnytskyi National University
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2022-315-6-89-97

Анотація мовою оригіналу

Наведені результати гідродинамічно-хвильового калібрування потенціалів в рівняннях Максвелла та в їх аналогах для гравітаційного поля, які поєднують гідродинаміку Ейлера, електродинаміку Максвелла та хвильовий апарат д’Аламбера з квантовими принципами. Нелінійність рівнянь для вектор-потенціалу з розмірністю швидкості забезпечує взаємозв’язок різних польових форм та каскадний транспорт енергії спектром збурень. Отримані рішення цих рівнянь щодо інерційних дисипативно-колекторних збурень, які характеризуються балансом локального та конвективного прискорення, а також врівноважують локальну дисипацію (накопичення) локальною метаінерцією. Вектор-потенціал (хвильова функція) таких форм включає комплексну Ейлерову експоненту, фаза якої залежить від координат збурень, спарених у комплексному просторі – без виділення дійсної, або ж уявної його половини. Обгрунтована сталість фази, що забезпечує когерентний характер поширення біжучих польових форм у комплексному просторі, а також в топологічно адекватному йому тривимірному часі. Останній розглядається в циліндричній системі координат, яка поєднує спіральні та струменеві часові форми. Виявлена відповідність складових оператору Лапласа (в супутній для пари збурень сферичній просторовій системі координат) щодо близькодіючої відцентрової енергії відштовхування та далекодіючої обмінної енергії притягання, які в сукупності забезпечують механізми колапсу, розширення та динамічного балансу пари. Виділені когерентні резонансні форми руху з тривимірною топологією часу, які широко представлені, зокрема, на спектрах колайдерних резонансів, а також на спектрах технічної, гідродинамічної, геофізичної та космічної турбулентності. Відмічено, що така турбулентність описується саме рівняннями Максвелла у гідродинамічно-хвильовому калібруванні потенціалів, а не рівняннями Нав’є-Стокса, чи-то обрізаними рівняннями магнітної гідродинаміки, що цілковито ігнорують струм зміщення в рівняннях Максвелла. Отримані розрахункові результати підтверджуються натурними даними в системах різного рівня організації. Встановлена головна роль інерційних дисипативно-колекторних збурень в процесах динамічної терморегуляції клімату Землі при циклічній зміні кліматичних оптимумів льодовиковими періодами. В такому контексті наведена критика сучасних галасливих концепцій глобального потепління, що перебільшують антропогенний і техногенний фактори без врахування домінуючих природних чинників. Вказано, що ці чинники слід розглядати в розширеному форматі комплексного простору та тривимірного часу без штучних побудов та самообмежень, притаманних, зокрема, сучасним стандартним фізичним моделям Lambda-CDM та SM.
Ключові слова: рівняння Максвелла, гідродинамічно-хвильове калібрування потенціалів, комплексний простір, нерівноважна система, інерція, метаінерція, дисипація, накопичення, фаза, когерентність, резонанси, тривимірний час

Розширена анотація англійською  мовою

The results of the hydrodynamic-wave calibration of the potentials in Maxwell’s equations and their analogs for the gravitational field, which combine Euler’s hydrodynamics, Maxwell’s electrodynamics, and d’Alembert’s wave apparatus with quantum principles, are given. The nonlinearity of the equations for the vector-potential with the velocity dimension ensures the interrelationship of different field forms and the cascade transport of energy by the disturbance spectrum. The obtained solutions of these equations for inertial dissipative-collector disturbances, which are characterized by a balance of local and convective acceleration, and also balance local dissipation (accumulation) with local metainertia. The vector-potential (wave function) of such forms includes a complex Euler exponent, the phase of which depends on the coordinates of the disturbances paired in the complex space – without distinguishing its real or imaginary half. Reasoned constancy of the phase, which ensures the coherent nature of the propagation of running field forms in complex space, as well as in topologically adequate three-dimensional time. The latter is considered in a cylindrical coordinate system that combines spiral and jet time forms. The correspondence of the components to the Laplace operator (in the spherical spatial coordinate system associated with the pair of disturbances) with respect to the near-acting centrifugal energy of repulsion and the long-range exchange energy of attraction, which collectively provide the mechanisms of collapse, expansion, and dynamic balance of the pair, has been revealed. Coherent resonant forms of motion with a three-dimensional topology of time are highlighted, which are widely represented, in particular, on the spectra of collider resonances, as well as on the spectra of technical, hydrodynamic, geophysical, and space turbulence. It is noted that such turbulence is described precisely by Maxwell’s equations in the hydrodynamic-wave calibration of potentials, and not by the Navier-Stokes equations, or by the truncated equations of magnetohydrodynamics, which completely ignore the displacement current in Maxwell’s equations. The obtained calculation results are confirmed by actual data in the systems of different levels of the organization. The main role of inertial dissipative-collector disturbances in the processes of dynamic thermoregulation of the Earth’s climate during the cyclical change of climatic optimums during ice ages has been established. In this context, criticism of the current noisy concepts of global warming, which exaggerate anthropogenic  factors without taking into account the dominant natural factors, is presented. It is indicated that these factors should be considered in an expanded format of complex space and three-dimensional time without artificial constructions and self-limitations inherent, in particular, in modern standard physical models Lambda-CDM and SM.
Key words: Maxwell’s equations, hydrodynamic-wave calibration of potentials, complex space, nonequilibrium system, inertia, metainertia, dissipation, accumulation, phase, coherence, resonances, three-dimensional time

Література

 1. Заспа Ю.П. Контактне динамо як генератор когерентних (кооперативних) космічних форм руху та механізм об’єднання електромагнітного, гравітаційного, сильного і слабкого полів. Частина ІХ. Нова стара фізика / Ю.П. Заспа // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2017. – № 6. – С. 293–306.
 2. Заспа Ю.П. Нелінійна контактна динаміка та антисиметрія корпускулярно-вихор-хвильових форм електромагнітного та гравітаційного полів у фоновому середовищі комплексного Евклідового простору / Ю.П. Заспа // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2021. – № 2 (295). – С. 193–205.
 3. Заспа Ю.П. Квантова когерентність і кавітація, квазідвовимірна бульбашкова турбулентність, резонансна синхронізація мод, каскадна енергетика та самоорганізація в гетерогенних системах масивного хітонного випромінювання / Ю.П. Заспа // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2021. – № 6 (303). – С. 15–25.
 4. Ландау Л.Д. Теория поля / Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. – М. : Наука, 1988. – 512 с.
 5. Берестецкий В.Б. Квантовая электродинамика / Берестецкий В.Б., Лифшиц Е.М., Питаевский А.П. – М. : Наука, 1989. – 728 с.
 6. Ландау Л.Д. Квантовая механика / Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. – М. : Наука, 1989. – 768 с.
 7. Ландау Л.Д. Гидродинамика / Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. – М. : Наука, 1986. – 736 с.
 8. Ландау Л.Д. Электродинамика сплошных сред / Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. – М. : Наука, 1982. – 621 с.
 9. Xu Y. Confirmatory Experiments for Nuclear Emissions During Acoustic Cavitation / Y. Xu, A. Butt // Nuclear Engineering and Design. – 2005. – V. 235. – P. 1317–1324
 10. Заспа Ю.П. Кооперативна контактна динаміка хвильових структур в гіперкомплексному спіральному часі та в комплексному Евклідовому просторі як основа геодинаміки та хвильових змін клімату Землі. Фактичний спад глобального потепління та перспектива нового льодовикового періоду / Ю.П. Заспа // Вісник Хмеьницького національного університету. Технічні науки. – 2018. – № 5 (265). – С. 290–301.
 11. Review of Particle physics. Particle Data Group. URL: http://pdg.lbl.gov
 12. Probing the Proton: Electron – Proton Scattering. URL: https://www2.ph.ed.ac.uk/~vjm/Lectures/…/PPNotes3.pdf
 13. Alldreddge L.R.. A magnetic profile around the world / L.R. Alldreddge, G. van Voorhis, T.M. Davis // J. Geophys. Res. – 1963. – V. 68. – P. 3679-3692
 14. Laurent K.M. Turbulence explains the accelerations of an eagle in natural flight / K.M. Laurent, B. Fogg, T. Ginsburg, C. Halverson, M.J. Lanzone, T.A. Miller, D.W. Winkler, G.P. Bewley // PNAS. – 2021. – V. 118, № 23. – P. 1–6.
 15. Nasa SDO Fiery Looping rain on the Sun. Molten Rainbow a closer look – Time Lapse Sun Video. URL: https://www.youtube.com/watch?v=zlZoQ8aGdn0
 16. Biggest Solar Flare on Record. URL: https://visibleearth.nasa.gov/images/55580/biggest-solar-flare-on-record

References

 1. Zaspa Yu.P. Kontaktne dynamo yak henerator koherentnykh (kooperatyvnykh) kosmichnykh form rukhu ta mekhanizm obiednannia elektromahnitnoho, hravitatsiinoho, sylnoho i slabkoho poliv. Chastyna IKh. Nova stara fizyka / Yu.P. Zaspa // Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Tekhnichni nauky. – 2017. – № 6. – S. 293–306.
 2. Zaspa Yu.P. Neliniina kontaktna dynamika ta antysymetriia korpuskuliarno-vykhor-khvylovykh form elektromahnitnoho ta hravitatsiinoho poliv u fonovomu seredovyshchi kompleksnoho Evklidovoho prostoru / Yu.P. Zaspa // Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Tekhnichni nauky. – 2021. – № 2 (295). – S. 193–205.
 3. Zaspa Yu.P. Kvantova koherentnist i kavitatsiia, kvazidvovymirna bulbashkova turbulentnist, rezonansna synkhronizatsiia mod, kaskadna enerhetyka ta samoorhanizatsiia v heterohennykh systemakh masyvnoho khitonnoho vyprominiuvannia / Yu.P. Zaspa // Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Tekhnichni nauky. – 2021. – № 6 (303). – S. 15–25.
 4. Landau L.D. Teoryia polia / Landau L.D., Lyfshyts E.M. – M. : Nauka, 1988. – 512 s.
 5. Berestetskyi V.B. Kvantovaia elektrodinamika / Berestetskyi V.B., Lyfshyts E.M., Pytaevskyi A.P. – M. : Nauka, 1989. – 728 s.
 6. Landau L.D. Kvantovaia mekhanika / Landau L.D., Lyfshyts E.M. – M. : Nauka, 1989. – 768 s.
 7. Landau L.D. Hydrodinamika / Landau L.D., Lyfshyts E.M. – M. : Nauka, 1986. – 736 s.
 8. Landau L.D. Elektrodinamika sploshnykh sred / Landau L.D., Lyfshyts E.M. – M. : Nauka, 1982. – 621 s.
 9. Xu Y. Confirmatory Experiments for Nuclear Emissions During Acoustic Cavitation / Y. Xu, A. Butt // Nuclear Engineering and Design. – 2005. – V. 235. – P. 1317–1324
 10. Zaspa Yu.P. Kooperatyvna kontaktna dynamika khvylovykh struktur v hiperkompleksnomu spiralnomu chasi ta v kompleksnomu Evklidovomu prostori yak osnova heodynamiky ta khvylovykh zmin klimatu Zemli. Faktychnyi spad hlobalnoho poteplinnia ta perspektyva novoho lodovykovoho periodu / Yu.P. Zaspa // Visnyk Khmenytskoho natsionalnoho universytetu. Tekhnichni nauky. – 2018. – № 5 (265). – S. 290–301.
 11. Review of Particle physics. Particle Data Group. URL: http://pdg.lbl.gov
 12. Probing the Proton: Electron – Proton Scattering. URL: https://www2.ph.ed.ac.uk/~vjm/Lectures/…/PPNotes3.pdf
 13. Alldreddge L.R.. A magnetic profile around the world / L.R. Alldreddge, G. van Voorhis, T.M. Davis // J. Geophys. Res. – 1963. – V. 68. – P. 3679-3692
 14. Laurent K.M. Turbulence explains the accelerations of an eagle in natural flight / K.M. Laurent, B. Fogg, T. Ginsburg, C. Halverson, M.J. Lanzone, T.A. Miller, D.W. Winkler, G.P. Bewley // PNAS. – 2021. – V. 118, № 23. – P. 1–6.
 15. Nasa SDO Fiery Looping rain on the Sun. Molten Rainbow a closer look – Time Lapse Sun Video. URL: https://www.youtube.com/watch?v=zlZoQ8aGdn0
 16. Biggest Solar Flare on Record. URL: https://visibleearth.nasa.gov/images/55580/biggest-solar-flare-on-record

 

Post Author: Горященко Сергій

Translate