Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ВСТАНОВЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПАКЕТІВ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КУРТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

DETERMINATION OF THE EFFICIENCY OF APPLICATION OF PACKAGES OF TEXTILE MATERIALS FOR THE PRODUCTION OF A SPECIAL PURPOSE JACKET

Сторінки: 61-65. Номер: №6, 2022 (315) 
Автори:
ГАРАНІНА Ольга
Київський національний університет технологій та дизайну
ORCID ID: 0000-0002-4715-3851
e-mail: helgaranina@gmail.com
РЕДЬКО Яна
ORCID ID: 0000-0001-7284-6898
e-mail: 82yanet@gmail.com
КАМЕНЕЦЬ Сергій
ORCID ID: 0000-0002-6490-6755
e-mail: serkam12@ukr.net
ВАТАН Раіса
e-mail: vatan.raisa@ukr.net
HARANINA Olha, RED’KO Yana, KAMENETS Serhiy, VATAN Raisa
Kyiv National University of Technologies and Design
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2022-315-6-61-65

Анотація мовою оригіналу

Представлені результати досліджень властивостей пакетів текстильних матеріалів з утеплювачами різного виду з урахуванням необхідних експлуатаційних властивостей. Отримані дані щодо властивостей текстильних матеріалів та пакетів з утеплювачами на їх основі для визначення можливості виготовлення куртки спеціального призначення. Експериментально доведено, що утеплювальний матеріал «Тінсулейт» відповідає необхідним якісним характеристикам, що висуваються для асортименту спеціалізованих виробів.
Ключові слова: тінсулейт, повітропроникність, розривальне навантаження, пакети текстильних матеріалів.

Розширена анотація англійською  мовою

The results of research into the properties of modern textile materials, in particular, insulating materials, are presented for choosing a package of textile materials that will be the most effective in terms of quality for the production of a special-purpose jacket that will be used in low-temperature conditions. As insulating materials for the study of consumer properties of textile material packages, the material “Tinsulet”, batting and sintepon, upper fabric “Oxford”, lining fabric “Nylon” were used. Both the materials themselves and the packages of textile materials from the top fabric “Oxford”, insulation material and lining fabric “Nylon” were studied. It is assumed that the choice of insulating material is among the presented assortment on the market of Ukraine. It was established that the most effective package is the package using the insulating material “Tinsulet”. This package is characterized by the highest indicators of breaking load and air permeability, as well as the lowest surface density. All tested materials meet the requirements specified in DSTU EN 14058:2008. Today it is becoming relevant to study and compare the properties of the insulation material “Tinsuleit” with the materials of batting and sintepon, which are actively used by manufacturers in Ukraine. Therefore, it became necessary to compare the performance of one of the most modern insulating materials, “Tinsuleit”, with batting, which has been used for about a hundred years, but which is almost gone in Europe and the USA. Rational results, which testify to the absolute superiority of the insulation material “Tinsuleit”, were provided when evaluating the indicators of breaking load, air permeability, surface density of the insulation materials “Tinsuleit”, sintepon, batting, top fabric “Oxford” and lining fabric “Nylon” separately and in composition of packages of textile materials. Therefore, in the case of replacement in the production of special clothing, insulation materials of batting and sintepon with “Tinsuleit” during the production in Ukraine, the term of use of special clothing will be significantly increased due to the improvement of strength properties, and the economic efficiency of its use will significantly improve. Increasing breathability and reducing the weight of clothing will provide opportunities for longer stay in low temperature conditions and have greater mobility and mobility of the consumer, thanks to which the demand for this special clothing will only grow.
Key words: thinsulate, breathability, breaking load, packages of textile materials.

Література

 1. ДСТУ EN 14058:2008. Одяг спеціальний для захисту від знижених температур. [Чинний від 2008-08-15]. Держспоживстандарт України, 2015. 12 с. (Інформація та документація).
 2. Ватан Р.Ю., Гараніна О.О. Розробка моделі теплозахисної жіночої куртки з використанням підігріваючи елементів. Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції текстильних та фешн технологій KyivTex&Fashion. Київ: КНУТД, 2021. С. 76-77.
 3. Гараніна О.О., Редько Я.В., Проскурка М.М., Ватан Р.Ю. Синтетичні барвники в медицині. Вісник Хмельницького національного університету. 2021. Вип. 3. С. 168-172.
 4. Ватан Р.Ю., Гараніна О.О., Редько Я.В. Перспектива розвитку одягу спеціального призначення «Молодь – науці і виробництву – 2021: Інноваційні технології легкої промисловості». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 19-20 травня 2021 р., м. Херсон (Україна), Херсонський національний технічний університет, 2021 р. 163 с.
 5. ДСТУ EN 12751:2018. Текстиль. Відбирання волокон, пряжі й текстильних полотен для випробування. [Чинний від 2018-11-01]. Держспоживстандарт України, 2018. 10 с. (Інформація та документація).
 6. Raheel M. Modern textile characterization methods. Marcel Dekker, 1996. 631 p.
 7. ДСТУ ГОСТ 15902.2:2006. Полотна неткані. Методи визначення структурних характеристик. [Чинний від 2007-10-01]. Держспоживстандарт України, 2003. 19 с. (Інформація та документація).
 8. Супрун Н. П. Матеріалознавство швейних виробів. Матеріали для одягу : підручник для студ. вищих навч. закладі. К. : КНУТД, 2009. 188 с.
 9. ДСТУ ISO 7211-6: 2007. Матеріали текстильні. Методи аналізу структури тканини. Частина 6. Метод визначення поверхневої густини тканини. [Чинний від 2009-10-01]. Держспоживстандарт України, 2009. 15 с. (Інформація та документація).
 10. ДСТУ EN ISO 13934-1:2018 (EN ISO, IDT). Текстиль. Розривні властивості тканин. Частина 1. Визначення максимального зусилля та видовження за максимального зусилля методом прямокутного шматка. [Чинний від 2018-07-17]. Держспоживстандарт України, 2018. 20 с. (Інформація та документація).
 11. ДСТУ ISO 139:2007. Матеріали текстильні. Стандартні атмосферні умови для кондиціювання та випробування. [Чинний від 2009-01-01]. Держспоживстандарт України, 2009. 12 с. (Інформація та документація).
 12. ДСТУ 4271:2003. Матеріали текстильні з покриттям. Методи визначання характеристик під час розривання. [Чинний від 2005-07-01]. Держспоживстандарт України, 2005. 15 с. (Інформація та документація).
 13. ДСТУ ISO 9237: 2003. Текстиль. Тканини. Визначення повітропроникності. [Чинний від 2004-07-01]. Держспоживстандарт України, 2004. 12 с. (Інформація та документація).
 14. Elmogahzy Y. Engineering Textiles: Integrating the Design and Manufacture of Textile Products. 2nd Edition. Woodhead Publishing, 2020. 452 p.
 15. Склянников В. П. Комплексная оценка качества тканей по группе механических свойств. Стандарты и качество. 1972. № 1. С. 43–45.

References

 1. DSTU EN 14058:2008. Odiah spetsialnyi dlia zakhystu vid znyzhenykh temperatur. [Chynnyi vid 2008-08-15]. Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2015. 12 s. (Informatsiia ta dokumentatsiia).
 2. Vatan R.Yu., Haranina O.O. Rozrobka modeli teplozakhysnoi zhinochoi kurtky z vykorystanniam pidihrivaiuchy elementiv. Zbirnyk tez dopovidei V Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii tekstylnykh ta feshn tekhnolohii KyivTex&Fashion. Kyiv: KNUTD, 2021. S. 76-77.
 3. Haranina O.O., Redko Ya.V., Proskurka M.M., Vatan R.Yu. Syntetychni barvnyky v medytsyni. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. 2021. Vyp. 3. S. 168-172.
 4. Yu. Vatan, O.O. Haranina, Redko Ya.V. Perspektyva rozvytku odiahu spetsialnoho pryznachennia «Molod – nautsi i vyrobnytstvu – 2021: Innovatsiini tekhnolohii lehkoi promyslovosti» // Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii zdobuvachiv vyshchoi osvity i molodykh uchenykh, 19-20 travnia 2021 r., m. Kherson (Ukraina), Khersonskyi natsionalnyi tekhnichnyi universitet, 2021 r. – 163 s.
 5. DSTU EN 12751:2018. Tekstyl. Vidbyrannia volokon, priazhi y tekstylnykh poloten dlia vyprobuvannia. [Chynnyi vid 2018-11-01]. Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2018. 10 s. (Informatsiia ta dokumentatsiia).
 6. Raheel M. Modern textile characterization methods. Marcel Dekker, 1996. — 631 p.
 7. DSTU HOST 15902.2:2006. Polotna netkani. Metody vyznachennia strukturnykh kharakterystyk. [Chynnyi vid 2007-10-01]. Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2003. 19 s. (Informatsiia ta dokumentatsiia).
 8. Suprun N. P. Materialoznavstvo shveinykh vyrobiv. Materialy dlia odiahu: pidruchnyk dlia stud. vyshchykh navch. zakladiv / N. P. Suprun. – K. : KNUTD, 2009. – 188s.
 9. DSTU ISO 7211-6: 2007. Materialy tekstylni. Metody analizu struktury tkanyny. Chastyna 6. Metod vyznachennia poverkhnevoi hustyny tkanyny. [Chynnyi vid 2009-10-01]. Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2009. 15 s. (Informatsiia ta dokumentatsiia).
 10. DSTU EN ISO 13934-1:2018 (EN ISO, IDT). Tekstyl. Rozryvni vlastyvosti tkanyn. Chastyna 1. Vyznachennia maksymalnoho zusyllia ta vydovzhennia za maksymalnoho zusyllia metodom priamokutnoho shmatka. [Chynnyi vid 2018-07-17]. Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2018. 20 s. (Informatsiia ta dokumentatsiia).
 11. DSTU ISO 139:2007. Materialy tekstylni. Standartni atmosferni umovy dlia kondytsiiuvannia ta vyprobuvannia. [Chynnyi vid 2009-01-01]. Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2009 . 12 s. (Informatsiia ta dokumentatsiia).
 12. DSTU 4271:2003. Materialy tekstylni z pokryttiam. Metody vyznachannia kharakterystyk pid chas rozryvannia. [Chynnyi vid 2005-07-01]. Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2005. 15 s. (Informatsiia ta dokumentatsiia).
 13. DSTU ISO 9237: 2003. Tekstyl. Tkanyny. Vyznachennia povitropronyknosti. [Chynnyi vid 2004-07-01]. Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2004. 12 s. (Informatsiia ta dokumentatsiia).
 14. Elmogahzy Y. Engineering Textiles: Integrating the Design and Manufacture of Textile Products. 2nd Edition. — Woodhead Publishing, 2020. — 452 p.
 15. Skliannykov V. P. Kompleksnaia otsenka kachestva tkanei po hruppe mekhanycheskykh svoistv. Standart y kachestvo. 1972. № 1. S. 43–45.

Post Author: Горященко Сергій

Translate