Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

INTERNATIONAL INVESTMENT ACTIVITIES BETWEEN UKRAINE AND THE EUROPEAN UNION

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-312-6(2)-25

Юліан НАДВІРНЯНСЬКИЙ
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
https://orcid.org/0000-0001-9443-5002
yulian3388@gmail.com

Yulian NADVIRNIANSKYI

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Анотація мовою оригіналу

У статті досліджено підходи до вивчення міжнародної інвестиційної політики в Україні та шляхи подальшої співпраці з Європейським Союзом. У генезі цієї проблеми показано основні підходи. Наголошується, що сучасне ведення міжнародної інвестиційної діяльності тісно пов’язане з державними програмами України, ЄС та країн світу в цілому. Обґрунтовуються окремі напрямки міжнародної інвестиційної підтримки. При цьому вважається, що Європейська інвестиційна підтримка є важливим інструментом сталого розвитку держави та забезпечення її продовольчої безпеки. Однак, в сучасних умовах питання організації інвестиційного забезпечення економіки країни потребує нового підходу, вдосконалення розглянутих програм підтримки шляхом проведення активних заходів на рівні держав, впровадження нових фінансово-кредитних структур. Наголошується, що під час організації і ведення тісної співпраці України і ЄС, а також в ході розробки заходів з вдосконалення організаційно-економічного механізму інвестиційної діяльності, необхідно враховувати особливості інвестиційного клімату, без якого неможливо досягти високого рівня економічного потенціалу країни.

Ключові слова: міжнародна інвестиційна діяльність, Європейський Союз, інвестиційна підтримка, міжнародна співпраця.

Розширена анотація англійською мовою

The article examines approaches to the study of international investment policy in Ukraine and ways of further cooperation with the European Union. The main approaches are shown in the genesis of this problem. It is emphasized that the modern conduct of international investment activity is closely related to the state programs of Ukraine, the EU and the countries of the world as a whole. Separate areas of international investment support are substantiated. At the same time, it is believed that European investment support is an important tool for sustainable development of the state and ensuring its food security. However, in modern conditions, the issue of the organization of investment support for the country’s economy requires a new approach, improvement of the considered support programs through active measures at the state level, introduction of new financial and credit structures. It is emphasized that during the organization and conduct of close cooperation between Ukraine and the EU, as well as during the development of measures to improve the organizational and economic mechanism of investment activity, it is necessary to take into account the peculiarities of the investment climate, without which it is impossible to achieve a high level of the country’s economic potential.

Key words: international investment activity, European Union, investment support, international cooperation.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate