Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ

ANALYTICAL REVIEW OF SECURITY OF ENTERPRISES WITH FIXED ASSETS


https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-312-6(2)-22

Карина ТРОСТЯНСЬКА
https://orcid.org/0000-0002-7970-9367
e-mail: karina_tr@ukr.net
Ольга ФЕЛОНЮК
e-mail: olgafelonyuk@gmail.com
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Karina TROSTIANSKA, Olga FELONIUK
Oles Honchar Dnipro National University

Анотація мовою оригіналу

Стаття присвячена узагальненню теоретичних уявлень про забезпеченість підприємства основними засобами та удосконаленню методики її аналізу. В статті розглянуто проблемні аспекти аналізу забезпеченості підприємства основними засобами. Визначено методичні підходи до аналізу забезпеченості підприємства основними засобами, представлено послідовність аналізу та визначено систему показників. Зазначено, що в сучасних умовах не існує універсальних методів оцінки рівня забезпеченості підприємства основними засобами, комплексні показники рівня забезпеченості відповідно цілям організації мають обмежене застосування, оптимальні значення показників забезпеченості основними засобами не обґрунтовані.  Запропоновано у якості орієнтирів рівня забезпеченості підприємства основними засобами застосовувати середньогалузеві значення показників та показники конкурентів. Апробовано запропонований методичний підхід на прикладі конкуруючих компаній галузі харчової промисловості Дніпропетровської області.

Ключові слова: основні засоби, аналіз, ефективність використання, забезпеченість основними засобами

Розширена анотація англійською мовою

The article is devoted to the generalization of theoretical ideas about the provision of the enterprise with fixed assets and the improvement of the methodology of its analysis. The article discusses problematic aspects of the analysis of the enterprise’s provision of fixed assets. Methodical approaches to the analysis of the enterprise’s supply of fixed assets are defined, the sequence of the analysis is presented, and the system of indicators is defined. It is noted that in modern conditions there are no universal methods of assessing the level of provision of fixed assets of the enterprise, complex indicators of the level of provision in accordance with the goals of the organization have limited application, the optimal values of indicators of provision of fixed assets are not substantiated. It is proposed to use industry average values of indicators and indicators of competitors as guidelines for the level of the enterprise’s provision of fixed assets. The proposed methodological approach was tested on the example of competing companies in the food industry of the Dnipropetrovsk region.

Keywords: fixed assets, analysis, efficiency of using fixed assets, security of enterprises with fixed assets.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate