Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

СУТНІСТЬ ТА ЕВОЛЮЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

THE ESSENCE AND EVOLUTION OF STRATEGIC BUSINESS MANAGEMENT


https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-312-6(2)-20

Наталія ЗАХАРЧУК
https://orcid.org/0000-0001-5486-3635
Хмельницький національний університет

Nataliya ZAKHARCHUK
Khmelnytskyi National University

Анотація мовою оригіналу

У статті досліджено теоретичний базис стратегічного управління підприємством, еволюція стратегічного управління, сутність, ключові підходи та принципи стратегічного управління діяльністю підприємства. Зазначено, що вперше термін «стратегія» в 1962 р. використав А. Чандлер, а термін «стратегічне управління» І. Ансофф у 1965 р. Досліджено еволюцію стратегічного планування. І. Ансоффом виділив чотири етапи розвитку стратегічне управління, зокрема: І етап – реактивна (чендлерівська) адаптація, ІІ етап – стратегічне планування, ІІІ етап – управління стратегічними можливостями, ІV – управління проблемами в реальному масштабі часу. Д. Аакер виділив дещо іншу періодизацію стратегічного управління, яка як і попередня (запропонована І. Ансоффом) включає чотири етапи, а саме: І етап – бюджетування та контроль, ІІ етап – довгострокове планування, ІІІ етап – стратегічне планування, ІV – стратегічне ринкове управління. Проаналізовано школи стратегій, які детально проаналізовано в роботі Г. Мінцберга, Б. Альстренда і Дж. Лемпела. Ці школи можна згрупувати за характером досліджень у три групи в наступній послідовності: І група – входять 3 школи: дизайну, планування та позиціонування; ІІ група – входять 6 шкіл: підприємницька, когнітивна (пізнавальна), школа навчання, влади (силова), культури і зовнішнього середовища; ІІІ група – входить 1 школа: конфігурації. У статті проаналізовано існуючі визначення сутності поняття «стратегічного управління», під яким розуміють процеси прийняття управлінських рішень або набори рішень; управлінський процес; модель дій; управління організацією, що ґрунтується на людському потенціалі тощо. Сформульовано авторське визначення стратегічного управління, під яким слід розуміти специфічні процеси прийняття та реалізації управлінських рішень щодо формування та виконання стратегії з метою досягнення встановлених цілей, які ґрунтуються на об’єктивній оцінці зовнішніх та внутрішніх умов функціонування підприємства.

Ключові слова: стратегія, стратегічне управління, еволюція стратегічного управління, школи стратегічного управління.

Розширена анотація англійською мовою

The article examines the theoretical foundations of strategic enterprise management, the evolution of strategic management, the essence, critical approaches, and principles of strategic enterprise management. It is noted that the term «strategy» was first used by A. Chandler in 1962 and the term «strategic management» by I. Ansoff in 1965. The evolution of strategic planning was studied. I. Ansoff identified four stages of strategic management development, in particular: Stage I – reactive (Chandlerian) adaptation, Stage II – strategic planning, Stage III – management of strategic opportunities, and Stage IV – management of problems on a real-time scale. Namely: Stage I – budgeting and control, Stage II – long-term planning, Stage III – strategic planning, and Stage IV – strategic market management. The strategies of the school were analyzed, which were analyzed in detail in the work of H. Mintzberg, B. Ahlstrand, and J. Lempel. These schools can be grouped according to the nature of research into three groups in the following group: Group I – includes three schools: design, planning, and positioning; II group – consists of six schools: entrepreneurial, cognitive (cognitive), school of education, power (force), culture and external environment; III group – includes one school: configurations. The article analyzes the existing definitions of the essence of the concept of «strategic management», which means the processes of making managerial decisions or sets of decisions; management process; action model; management of the organization based on human potential, etc. The author’s definition of strategic management has been formulated, which should be understood as the specific processes of making and implementing management decisions regarding the formation and implementation of a strategy with the targeted achievement of established goals, which are based on an objective assessment of the external and internal conditions of the enterprise’s functioning.

Keywords: strategy, strategic management, the evolution of strategic management, school of strategic management.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate