Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ АВТОСЕРВІСУ

FEATURES OF STRATEGIC MANAGEMENT OF THE COMPETITIVENESS OF A CAR SERVICE COMPANYS


https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-312-6(2)-14

Сергій ДРАЖНИЦЯ
Хмельницький національний університет
https://orcid.org/0000-0001-5390-1054
Сергій ДАРІУШ
Хмельницький національний університет

Sergii DRAZHNYTSIA, Sergii DARIUSH
Khmelnytskyі National University

Анотація мовою оригіналу

У даній статті автори конкретизують суть та значення стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємства як основного засобу прийняття управлінських рішень та координації діяльності підприємства з метою забезпечення його прибуткового та безперебійного функціонування у довгостроковій перспективі. Також у статті авторами проведено аналіз та розподіл підприємств автосервісного господарства, що працюють на місцевому ринку, на групи, в залежності від ступеня їх стратегічного розвитку. На основі проведеного аналізу авторами виявлено ряд проблем та несприятливих чинників, які перешкоджають і стримують використання підприємствами автосервісного господарства методів стратегічного управління, а також запропоновано конкретні стратегічні альтернативи щодо удосконалення їх стратегічного розвитку.

Ключові слова: стратегія, конкурентоспроможність, стратегічне управління, управління конкурентоспроможністю, стратегічний розвиток.

Розширена анотація англійською мовою

In this article, the authors specify the essence and significance of strategic management of the enterprise’s competitiveness, as the main means of making managerial decisions and coordinating the enterprise’s activities in order to ensure its profitable and uninterrupted functioning in the long term. The authors provide a generalized definition of strategic management and its functions, the main tasks and issues of strategic management of the competitiveness of car service enterprises, as well as factors influencing this process.

Also, in the article, the authors analyzed and divided the auto service enterprises operating in the local market into groups, depending on the degree of their strategic development.

Based on the analysis, the authors identified a number of problems and unfavorable factors that prevent and restrain the use of strategic management methods by auto service enterprises, and also proposed specific strategic alternatives for improving their strategic development.

Keywords: strategy, competitiveness, strategic management, competitiveness management, strategic development.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate