Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

СУЧАСНІ РЕАЛІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

CURRENT REALITIES OF STRATEGIC PLANNING OF ENTERPRISES


https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-312-6(2)-26

Дамір КУЛІШ
https://orcid.org/0000-0003-2224-1078
Запорізький національний університет

Damir KULISH
Zaporizhzhya National University

Анотація мовою оригіналу

У статті досліджено сучасні реалії стратегічного планування діяльності підприємств. Встановлено, що на сучасному глобальному корпоративному ринку, що стає все більш конкурентоспроможним, стратегічне планування стало цінним інструментом для підприємства, оскільки вони прагнуть збалансувати різноманітні інтереси ключових зацікавлених сторін — акціонерів, співробітників, клієнтів і членів спільноти.

Стратегічні плани можуть надати схему вирішення низки зовнішніх і внутрішніх проблем. Розробка надійної стратегії для вирішення ринкових умов і можливостей, що змінюються, все більш глобального середовища та зміни державної політики має важливе значення для підтримки підпримки. Відповідно, стратегічний план має допомогти створити цілісне бачення того, як адаптуватися до мінливого бізнес-середовища, одночасно вирішуючи проблеми, пов’язані з використанням грошових потоків, наявністю капітальних фондів і плануванням наступності. Ці фактори допомагають визначити стратегічний успіх підприємства та впливають на здатність в кінцевому підсумку досягти своєчасної реалізації вартості. Якщо його розробити продумано й залучити всіх ключових зацікавлених сторін, стратегічний план принесе величезну користь власникам і менеджерам, сприяючи зростанню підприємства та створенню вартості для акціонерів у найближчій перспективі. Зрештою, це також дозволить підприємству та родині керувати неминучими переходами власників або реалізовувати вартість акціонерів шляхом забезпечення оптимального діапазону стратегій рекапіталізації чи ліквідності.

Стратегічне управління визначається як аналіз, оцінка, постійне планування та моніторинг усіх потреб, необхідних підприємству для досягнення його цілей і завдань.Ефективне стратегічне планування має багато переваг.Воно змушує підприємства усвідомлювати майбутні можливості та виклики, передбачати ризики та розуміти, які ресурси знадобляться, щоб скористатися можливостями та подолати стратегічні проблеми.

Стратегічне планування також дає відчуття напрямку та орієнтує їх навколо спільної місії. Це створює стандарти та підзвітність. Стратегічне планування може покращити оперативні плани та ефективність. Це також допомагає організаціям обмежити час, витрачений на управління кризою, коли вони реагують на несподівані зміни, які вони не змогли передбачити та підготуватися до них

Ключові слова: стратегія, планування, стратегічне планування, управління, переваги.

Розширена анотація англійською мовою

The article examines the modern realities of strategic planning of enterprises. It has been found that in today’s increasingly competitive global corporate market, strategic planning has become a valuable tool for businesses as they strive to balance the diverse interests of key stakeholders—shareholders, employees, customers, and community members.

Strategic plans can provide a framework for solving a number of external and internal problems. Developing a robust strategy to address changing market conditions and opportunities, an increasingly global environment, and changing government policies is essential to sustaining resilience. Accordingly, a strategic plan should help create a holistic vision of how to adapt to a changing business environment while addressing challenges related to cash flow, capital availability, and succession planning. These factors help determine the strategic success of an enterprise and influence the ability to ultimately achieve timely value realization. If it is thoughtfully developed and involves all key stakeholders, a strategic plan will bring enormous benefits to owners and managers, contributing to the growth of the enterprise and the creation of value for shareholders in the near term. Ultimately, it will also enable the business and family to manage inevitable ownership transitions or realize shareholder value by providing an optimal range of recapitalization or liquidity strategies.Strategic management is defined as the analysis, evaluation, continuous planning and monitoring of all the needs of an enterprise to achieve its goals and objectives. Effective strategic planning has many advantages. It makes enterprises aware of future opportunities and challenges, anticipate risks and understand what resources will be needed to seize opportunities and overcome strategic challenges.

Strategic planning also provides a sense of direction and orients them around a shared mission. It creates standards and accountability. Strategic planning can improve operational plans and efficiency. It also helps organizations limit the time spent on crisis management when they are responding to unexpected changes that they failed to anticipate and prepare for.

Keywords: strategy, planning, strategic planning, management, benefits.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate