Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ПОРІВНЯЛЬНА МЕТОДОЛОГІЯ МИТНОЇ ОЦІНКИ В КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕНОГО КЕРІВНИЦТВА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ

COMPARATIVE CUSTOMS VALUATION METHODOLOGY IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN COMMISSION’S UPDATED GUIDANCE


https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-312-6(2)-28

Денис РУСАК
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
https://orcid.org/0000-0001-6603-0761
derusak@ukr.net

Denis RUSAK
Educational and scientific institute of international relations
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

Анотація мовою оригіналу

В статті  розглядається деталізація розрахунків митної вартості та приклади з практики імпортерів ЄС в контексті оновленого керівництва Європейської комісії з митної оцінки, роз’яснюються типові методології розрахунку митної вартості та митних платежів, спеціальні випадки визначення кінцевої митної оцінки імпортованих товарів за умов застосування трансферного ціноутворення, спеціальні випадки визначення митної вартості в контексті судових рішень в країнах ЄС. Поглиблено сучасні наукові дослідження процесу адаптації національного митного законодавства до міжнародних норм, правил та стандартів, який необхідно розглядати у двох напрямах: відповідно до міжнародних митно-правових норм і відповідно до європейських та  стандартів. Також в статті розглядаються форми коригування митної вартості в контексті трансфертного ціноутворення та вплив судових рішень на майбутню загальноєвропейську практику і законодавство про митну вартість.

Ключові слова: митна оцінка, митний тариф, імпорт, правила митної оцінки, транзакційна вартість, митне законодавство, митний контроль, трансфертне ціноутворення, ланцюги поставок, адаптація, митна адміністрація ЄС, Європейська комісія.

Розширена анотація англійською мовою

The article considers the details of customs value calculations and examples from the practice of EU importers in the context of the updated guidance of the European Commission on customs valuation and explains typical methodologies for calculating customs value and customs payments, special cases of determining the final customs valuation of imported goods under the conditions of application concerning transfer pricing, special cases of determination of customs value in the context of court decisions in the EU countries. The modern scientific studies of the adaptation’s process of national customs legislation to international norms, rules and standards, which must be considered in accordance with international customs and legal norms and in accordance with European standards. The article also examines the forms of customs value adjustment in the context of transfer pricing and the impact of court decisions on the future common European practice and legislation on customs value.

Key words: customs value, customs tariff, import, customs valuation rules, valuation databases, transaction value, transfer pricing, customs legislation, custom control, supply chain, adaptation, EU customs authorities, European Commission.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate