Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ЗНИЖЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ДОРОЖНЬОЇ ГАЛУЗІ

REDUCTION OF CORRUPTION RISKS AS A NECESSARY CONDITION FUNCTIONING OF ROAD INDUSTRY ENTERPRISES

Cторінки: 144-149. Номер: №2, Том 2, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(2)-24

Галина КУПАЛОВА
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
https://orcid.org/0000-0003-4486-8349
e-mail: prof.galina@gmail.com

Halyna KUPALOVA
Taras Shevchenko National University of Kyiv

 Анотація мовою оригіналу

     Метою статті є формулювання основних заходів щодо зниження корупційних ризиків як необхідної умови ефективного функціонування підприємств дорожньої галузі в умовах інтеграції у європейський економічний простір. Проаналізовано прогресивні зміни по зниженню корупційних ризиків в дорожній галузі України.  Встановлені причини корупції в системі Укравтодору, на думку  опитаних працівників: недоброчесність посадових осіб,  наявність приватного інтересу, недосконалість законодавства, низький рівень зарплати і вплив третіх осіб. Основними чинниками та умовою зменшення корупційних проявів є  доброчесність працівників, прозорість  прийняття управлінських рішень та контроль за дотриманням антикорупційних вимог. Діяльність по зниженню корупційних ризиків в системі дорожнього будівництва потребує застосування системного підходу, який включає комплекс заходів управлінського, соціально-психологічного, юридичного та інформаційного плану.

Ключові слова: корупція, корупційні ризики, підприємство, дорожня галузь, реформування, моніторинг, управління, дороги, автомобільні дороги, якість доріг, інфраструктура доріг, будівництво і ремонт доріг, державні закупівлі, тендер, конкуренція, доброчесність.

 Розширена анотація англійською мовою

     The purpose of the article is to formulate the main measures to reduce corruption risks as a necessary condition for the effective functioning of road industry enterprises. Progressive changes in the road industry of Ukraine in recent years have been analyzed. An important step in reducing corruption risks was the reform of pricing, in particular in the issue of determining the cost of road works and services. Information about tender offers, procurement related to the repair and maintenance of highways has become open and available on the Prozorro platform and the Unified State Portal of Open Data. Despite the measures taken, corruption risks in the road industry remain high. The reasons for corruption in the Ukravtodor system, according to the interviewed employees, are the dishonesty of officials, the presence of private interest, the imperfection of legislation, the low level of salaries and the influence of third parties. The main factors and conditions for the reduction of corruption manifestations are the integrity of employees, the transparency of management decision-making and control over compliance with anti-corruption requirements. Activities to reduce corruption risks in the road construction system require the use of a systemic approach, which includes a set of management, social-psychological, legal and informational measures. Management measures include actions related to financial control, procurement monitoring. Social and psychological measures are aimed at forming a negative attitude towards corruption. Legal measures are based on the application of legal norms in the regulation of industrial and labor relations. Information measures include the transparency of public procurement, openness of databases on prices, tenders, procurement volumes, and anti-corruption information work.

Keywords: corruption, corruption risks, enterprise, road industry, reform, monitoring, management, roads, highways, road quality, road infrastructure, road construction and repair, public procurement, tender, competition, integrity.

Література

 1. Корупція в Україні 2021: розуміння, сприйняття, поширеність. Звіт за результатами опитування населення та бізнесу /С. Деркач, проф. А.Галай, Д. Софіна, С. Мовчан, С. Савіч. – Київ, 2022. – 20 с.
 2. Франчук В.І., Коміссарчук Ю.А., Прокопенко В.Ю. та ін. Корупція: теоретико-методологічні засади дослідження / керівник авт. кол. доц. І.О. Ревак. –Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 220 с.
 3. Трепак В.М. Особливості дефініції поняття «корупція» //Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, № 4 (97), 2015. – С.181-192.
 4. Сидоренко О.О., Яворський В.О., Квасильчук Д.Б. Корупція як вид зловживання правом: причини та основні методи боротьби // Юридичний науковий електронний журнал, №4, 2021. – С. 65-68.
 5. Якимова С. Генезис сучасного поняття корупції: кримінологічний аспект //«Вісник Національного університету „Львівська політехніка“. Серія: юридичні науки» №861, 2017. – С. 535-539. URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2018/jun/13088/535-539.pdf
 6. Сахань О.М. Корупція в сучасній Україні як джерело деструктивності влади // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», № 4 (27) 2015. – С.112-129.
 7. Боровик А. Стан наукових розробок з питань, що стосуються впливу корупції на прямі іноземні інвестиції // Кримінальне право, 5/2020. – С. 235-241.
 8. Мартинов Д. Ю., Обушна Н. І. Феномен корупції в системі публічного управління: теоретичні аспекти наукового дискурсу //Електронне видання «Державне управління: удосконалення та розвиток». http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/8_2020/102.pdf
 9. Мовчан А.В. Актуальні проблеми протидії корупції в Україні //Вісник кримінального судочинства, №1/2017. – С. 116-121.
 10. Індекс сприйняття корупції-2021. URL: https://ti-ukraine.org/research/indeks-spryjnyattya-koruptsiyi-2021/
 11. Велике будівництво. Програма Президента України. З турботою про кожного. URL: https://bigbud.kmu.gov.ua/
 12. Про внесення змін до деяких законів України щодо передачі повноважень з нормативного регулювання ціноутворення у галузі будівництва автомобільних доріг загального користування. Закон України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2022, № 6, ст.44). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1881-20#Text
 13. «Про внесення змін до особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» // Постанова Кабінету Міністрів України №1495 від 30 грудня 2022 року. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-osoblyvostei-zdiisnennia-publichnykh-zakupivel-tovariv-robit-i-posluh-dlia-t301222
 14. Велике будівництво – велика пастка для президента URL: https://nashigroshi.org/2020/06/24/velyke-budivnytstvo-velyka-pastka-dlia-prezydenta/
 15. Аналітичний огляд за результатами всеукраїнського анонімного опитування представників дорожньої галузі щодо визначення стану запобігання корупції. Київ: Державне агентство автомобільних доріг України, 2022. – 28 с.

References

 1. Koruptsiia v Ukraini 2021: rozuminnia, spryiniattia, poshyrenist. Zvit za rezultatamy opytuvannia naselennia ta biznesu /S. Derkach, prof. A.Halai, D. Sofina, S. Movchan, S. Savich. – Kyiv, 2022. – 20 s.
 2. Franchuk V.I., Komissarchuk Yu.A., Prokopenko V.Iu. ta in. Koruptsiia: teoretyko-metodolohichni zasady doslidzhennia / kerivnyk avt. kol. dots. I.O. Revak. –Lviv: LvDUVS, 2011. – 220 s.
 3. Trepak V.M. Osoblyvosti definitsii poniattia «koruptsiia» //Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav, № 4 (97), 2015. – S.181-192.
 4. Sydorenko O.O., Yavorskyi V.O., Kvasylchuk D.B. Koruptsiia yak vyd zlovzhyvannia pravom: prychyny ta osnovni metody borotby //Iurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal, №4, 2021. – S. 65-68.
 5. Iakymova S. Henezys suchasnoho poniattia koruptsii: kryminolohichnyi aspekt //«Visnyk Natsionalnoho universytetu „Lvivska politekhnika“. Seriia: yurydychni nauky» №861, 2017. – S. 535-539. URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2018/jun/13088/535-539.pdf
 6. Sakhan O.M. Koruptsiia v suchasnii Ukraini yak dzherelo destruktyvnosti vlady // Visnyk Natsionalnoho universytetu «Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho», № 4 (27) 2015. – S. 112-129.
 7. Borovyk A. Stan naukovykh rozrobok z pytan, shcho stosuiutsia vplyvu koruptsii na priami inozemni investytsii // Kryminalne pravo, 5/2020. – S. 235-241.
 8. Martynov D. Yu., Obushna N. I. Fenomen koruptsii v systemi publichnoho upravlinnia: teoretychni aspekty naukovoho dyskursu //Elektronne vydannia «Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok». http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/8_2020/102.pdf
 9. Movchan A.V. Aktualni problemy protydii koruptsii v Ukraini //Visnyk kryminalnoho sudochynstva, №1/2017. – S. 116-121.
 10. Indeks spryiniattia koruptsii-2021. URL: https://ti-ukraine.org/research/indeks-spryjnyattya-koruptsiyi-2021/
 11. Velyke budivnytstvo. Prohrama Prezydenta Ukrainy. Z turbotoiu pro kozhnoho. URL: https://bigbud.kmu.gov.ua/
 12. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo peredachi povnovazhen z normatyvnoho rehuliuvannia tsinoutvorennia u haluzi budivnytstva avtomobilnykh dorih zahalnoho korystuvannia. Zakon Ukrainy (Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2022, № 6, st.44). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1881-20#Text
 13. «Pro vnesennia zmin do osoblyvostei zdiisnennia publichnykh zakupivel tovariv, robit i posluh dlia zamovnykiv, peredbachenykh Zakonom Ukrainy “Pro publichni zakupivli”, na period dii pravovoho rezhymu voiennoho stanu v Ukraini ta protiahom 90 dniv z dnia yoho prypynennia abo skasuvannia» // Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy №1495 vid 30 hrudnia 2022 roku. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-osoblyvostei-zdiisnennia-publichnykh-zakupivel-tovariv-robit-i-posluh-dlia-t301222
 14. Velyke budivnytstvo – velyka pastka dlia prezydenta URL: https://nashigroshi.org/2020/06/24/velyke-budivnytstvo-velyka-pastka-dlia-prezydenta/
 15. Analitychnyi ohliad za rezultatamy vseukrainskoho anonimnoho opytuvannia predstavnykiv dorozhnoi haluzi shchodo vyznachennia stanu zapobihannia koruptsii. Kyiv: Derzhavne ahentstvo avtomobilnykh dorih Ukrainy, 2022. – 28 s.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate