Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ЗНИЖЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ДОРОЖНЬОЇ ГАЛУЗІ

REDUCTION OF CORRUPTION RISKS AS A NECESSARY CONDITION FUNCTIONING OF ROAD INDUSTRY ENTERPRISES

Cторінки: 150-154. Номер: №2, Том 2, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(2)-25

Наталія ПАНАСЕНКО
Полтавський державний аграрний університет
https://orcid.org/0000-0002-5189-9410
nataliia.panasenko@pdaa.edu.ua

Natalia PANASENKO
Poltava State Agrarian University

 Анотація мовою оригіналу

Розкрито актуальність питання диверсифікації інструментарію економічного співробітництва територіальних громад в Україні. Метою дослідження є визначення напрямів диверсифікації інструментарію економічного співробітництва територіальних громад. Констатовано, що реальний стан справ на місцях є свідченням того, що вітчизняна регіональна політика все ще низько ефективна та доведено, що однією з провідних причин цього є низька ініціативність та спроможність органів місцевого самоврядування, зокрема застосування такого інструмента, як міжмуніципальна співпраця. Зазначено, що використання цього інструмента дозволяє об’єднати, залучити, замістити капітал і активи, можливості та потенціал, послабити за рахунок співпраці власні слабкі місця і позиції. Запропоновано поняття та розроблено алгоритм життєвого циклу розвитку міжмуніципальної співпраці територіальної громади. Напрацьовано інструментарій розширення міжмуніципальної співпраці громад у сфері місцевого економічного розвитку.

Ключові слова: територіальні громади; міжмуніципальна співпраця; співробітництво громад; місцевий економічний розвиток; публічне управління.

 Розширена анотація англійською мовою

The relevance of the issue of diversification of the tools of economic cooperation of territorial communities in Ukraine has been revealed. The purpose of the study is to determine the directions of diversification of the toolkit of economic cooperation of territorial communities.

It has been established that the real state of affairs on the ground is evidence that domestic regional policy is still low effective, and it has been proven that one of the leading reasons for this is the low initiative and capacity of local self-government bodies, in particular the use of such a tool as inter-municipal cooperation. It is noted that the use of this tool allows you to combine, attract, replace capital and assets, opportunities and potential, to weaken your own weaknesses and positions due to cooperation. The concept of the life cycle development algorithm of inter-municipal cooperation of the territorial community is proposed and developed. A toolkit for expanding inter-municipal community cooperation in the field of local economic development has been developed.

In addition, balanced, rational and full-fledged inter-municipal cooperation is able to significantly expand and diversify the toolkit for stimulating local economic development of communities – participants in cooperation. In particular, it is advisable to try to implement as wide a range of economic instruments as possible, in particular in the following areas: financial and investment, budgetary, credit, grant, socio-economic.

The practical significance of the research results lies in the expansion of the set of tools that local self-government bodies can use to intensify inter-municipal community cooperation in the field of local economic development.

The scientific novelty of the research results lies in deepening the means of public management of local economic development.

Keywords: territorial communities; inter-municipal cooperation; community cooperation; local economic development; innovative activity; innovative infrastructure, public administration.

Література

 1. Балабаєва З., В. Пономарьов. Теорії місцевого самоврядування як джерело пошуку його майбутніх моделей. Актуальні проблеми державного управління. 2016. Вип. 1. С. 9–14.
 2. Бейко О. В. Механізми вдосконалення управління на місцевому рівні та наближення його до європейських стандартів. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text.
 3. Васильців Т. Г., Мульска О. П., Шопська Ю. К. Засоби фінансового контролю розвитку об’єднаних територіальних громад. Регіональна економіка. 2021. №1 (99). С. 81-90.
 4. Гладка Т. І. Децентралізація влади в Україні як засіб посилення демократії та підвищення її стабільності. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2015. № 12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2015_12_10.
 5. Мартиненко В. М. Демократичне врядування: проблеми теорії та практики. Публічне управління: теорія та практика. 2010. № 1. С. 16-22.
 6. Міненко М. А. Трансформація систем державного управління в сучасні моделі регулювання суспільства. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2013. № 6. С. 15-22.
 7. Нагаєв В. М. Публічне адміністрування: електрон. навч. посіб. Харків : ХНАУ, 2018. 278 с.
 8. Кравченко С. О. Державно-управлінські реформи: теоретико-методологічне обґрунтування та напрями впровадження : монографія. К. : НАДУ, 2008. 296 с.
 9. Цвєтков В. В. Демократія і державне управління: теорія, методологія, практика. К. : Юридична думка, 2007. 336 с.
 10. Lipset S. M. The Social Conditions of Democracy Revisited. American Sociological Review. 1994. №59. Р. 1–22.
 11. Vasyltsiv T., Biletska I., Mulska O. Organizational and financial instruments of decentralization and development of united territorial communities in Ukraine: Poland’s experience. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. Vol. 43. No. 2. P. 276-287.

References

 1. Balabayeva, Z., Ponomarev, V. (2016). Theories of local self-government as a source of finding its future models. Actual problems of public administration. is. 1. pp. 9–14.
 2. Beiko, O. V. (2020). Mechanisms for improving management at the local level and bringing it closer to European standards. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text.
 3. Vasyltsiv, T. G., Mulska, O. P., Shopska, Yu. K. (2021). Means of financial control of the development of united territorial communities. Regional economy. no. 1 (99). pp. 81-90.
 4. Gladka, T. I. (2015). Decentralization of power in Ukraine as a means of strengthening democracy and increasing its stability. Public administration: improvement and development. no. 12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2015_12_10.
 5. Martynenko, V. M. (2010). Democratic governance: problems of theory and practice. Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka, vol. 1. рр. 16-22.
 6. Minenko, M. A. (2013). Transformation of public administration systems into modern models of regulation of society. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 6. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=581.
 7. Nahaiev, V. M. (2018). Public administration, KhNAU, Kharkiv, Ukraine.
 8. Kravchenko, S. O. (2008). Sovereign-Governmental Reform: Theoretical and Methodological Reconciliation and Direct Conduct, NADU, Kyiv, Ukraine.
 9. Tsvietkov, V. V. (2007). Democracy and Public Administration: Theory, Methodology, Practice, Yuryd. dumka, Kyiv, Ukraine.
 10. Lipset, S.M. (1994). The Social Conditions of Democracy Revisited. American Sociological Review. no. 59. pp. 1–22.
 11. Vasyltsiv, T., Biletska, I., Mulska, O. (2021). Organizational and financial instruments of decentralization and development of united territorial communities in Ukraine: Poland’s experience. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. Vol. 43. no. 2. pp. 276-287.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate