Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МІЖМУНІЦИПАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ГРОМАД У СФЕРІ ПОКРАЩЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

PROBLEM ASPECTS AND DIRECTIONS OF THE DEVELOPMENT OF INTERMUNICIPAL COOPERATION OF COMMUNITIES IN THE SPHERE OF IMPROVING THE INFRASTRUCTURE OF SUPPORTING INNOVATIVE ACTIVITIES

Cторінки: 155-159. Номер: №2, Том 2, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(2)-26

Ольга СЕРДЮК
Полтавський державний аграрний університет
https://orcid.org/0000-0003-0926-9623
olha.serdiuk@pdaa.edu.ua

Olga SERDIUK
Poltava State Agrarian University

 Анотація мовою оригіналу

    Розкрито актуальність розвитку міжмуніципальної співпраці територіальних громад України в сфері забезпечення стимулювання поширення інноваційної діяльності як ключового чинника зміцнення конкурентоспроможності місцевих економічних господарських комплексів. Метою дослідження стало визначення проблемних аспектів та обґрунтування пропозицій відносно напрямів та засобів удосконалення міжмуніципальної співпраці громад в сфері покращення інфраструктури підтримки інноваційної діяльності. Визначено об’єктивні та суб’єктивні чинники – характеристики погіршення параметрів інноваційної діяльності в Україні, які також притаманні рівню місцевого самоврядування. Ідентифіковано та охарактеризовано системні перешкоди налагодження та розвитку міжмуніципальної співпраці громад в сфері розвитку інфраструктури підтримки інноваційної діяльності та інноваційного бізнесу. Розроблено послідовність заходів з формування міжмуніципальної співпраці громад в сфері розвитку інноваційної інфраструктури.

Ключові слова: територіальні громади; міжмуніципальна співпраця; співробітництво громад; місцевий економічний розвиток; інноваційна діяльність; інноваційна інфраструктура.

 Розширена анотація англійською мовою

    The relevance of the development of inter-municipal cooperation of territorial communities of Ukraine in the sphere of ensuring stimulation of the spread of innovative activity as a key factor in strengthening the competitiveness of local economic and economic complexes has been revealed. The purpose of the study was to identify problematic aspects and substantiate proposals regarding directions and means of improving inter-municipal cooperation of communities in the field of improving the infrastructure to support innovative activities.

Objective and subjective factors – characteristics of the deterioration of innovative activity parameters in Ukraine, which are also characteristic of the level of local self-government – have been determined. Systemic obstacles to the establishment and development of inter-municipal community cooperation in the field of infrastructure development supporting innovative activities and innovative business have been identified and characterized.

A sequence of measures for the formation of inter-municipal community cooperation in the field of innovative infrastructure development has been developed, which involves the gradual completion of such stages as (1) diagnostic analysis of the endogenous and exogenous environment in order to determine promising market and innovation niches, where a technological breakthrough can give the best result, based on needs of economic and social development; (2) assessment of quantitative and qualitative characteristics of scientific, technological and innovative potential; (3) identification of strategic types of economic activity; (4) determination of competitive advantages and limitations of prospective development.

The scientific novelty of the research results lies in the further development of the methodological foundations of cooperation between territorial communities in the field of economics. The applied value of the research results lies in the formation of the algorithm of actions of local self-government bodies on the way to the development of innovative infrastructure to support innovative business.

Keywords: territorial communities; inter-municipal cooperation; community cooperation; local economic development; innovative activity; innovative infrastructure.

 

Література

 1. Колесникова К. Співвідношення державного управління та публічного адміністрування у процесі системної трансформації. Публічне управління: теорія та практика 2013. № 3(15). С. 41–45.
 2. Філіпова Н. В. Зміна співвідношення понять «державне управління», «публічне адміністрування», «публічне управління» в системі суспільно-політичної трансформації. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2015. № 6. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=865.
 3. Мартиненко В. М. Демократичне врядування: проблеми теорії та практики. Публічне управління: теорія та практика. 2010. № 1. С. 16-22.
 4. Міненко М. А. Трансформація систем державного управління в сучасні моделі регулювання суспільства. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2013. № 6. С. 15-22.
 5. Нагаєв В. М. Публічне адміністрування: електрон. навч. посіб. Харків : ХНАУ, 2018. 278 с.
 6. Кравченко С. О. Державно-управлінські реформи: теоретико-методологічне обґрунтування та напрями впровадження : монографія. К. : НАДУ, 2008. 296 с.
 7. Цвєтков В. В. Демократія і державне управління: теорія, методологія, практика. К. : Юридична думка, 2007. 336 с.
 8. Lipset S. M. The Social Conditions of Democracy Revisited. American Sociological Review. 1994. №59. Р. 1–22.
 9. Vasyltsiv T., Biletska I., Mulska O. Organizational and financial instruments of decentralization and development of united territorial communities in Ukraine: Poland’s experience. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. Vol. 43. No. 2. P. 276-287.

 References

 1. Kolesnykova, K. (2013). The relationship between public administration and public administration in the process of systemic transformation. Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka, vol. 3(15), рр. 41-45.
 2. Filipova, N. V. (2015). Changing the relation between the concepts of “public administration”, “public administration”, “public administration” in the system of socio-political transformation. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 6. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=865.
 3. Martynenko, V. M. (2010). Democratic governance: problems of theory and practice. Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka, vol. 1. рр. 16-22.
 4. Minenko, M. A. (2013). Transformation of public administration systems into modern models of regulation of society. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 6. URL :
  http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=581.
 5. Nahaiev, V. M. (2018). Public administration, KhNAU, Kharkiv, Ukraine.
 6. Kravchenko, S. O. (2008). Sovereign-Governmental Reform: Theoretical and Methodological Reconciliation and Direct Conduct, NADU, Kyiv, Ukraine.
 7. Tsvietkov, V. V. (2007). Democracy and Public Administration: Theory, Methodology, Practice, Yuryd. dumka, Kyiv, Ukraine.
 8. Lipset, S.M. (1994). The Social Conditions of Democracy Revisited. American Sociological Review. no. 59. pp. 1–22.
 9. Vasyltsiv, T., Biletska, I., Mulska, O. (2021). Organizational and financial instruments of decentralization and development of united territorial communities in Ukraine: Poland’s experience. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. Vol. 43. no. 2. pp. 276-287.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate