Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ НАРОЩЕННЯ СПІВПРАЦІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

STATUS AND PROSPECTS OF INCREASING COOPERATION OF THE TERRITORIAL COMMUNITIES OF THE POLTAVA REGION

Cторінки: 160-165. Номер: №2, Том 2, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(2)-27

Олександр ДОРОФЄЄВ
Полтавський державний аграрний університет
https://orcid.org/0000-0002-8608-0501
olexandr.dorofeev@pdaa.edu.ua

Oleksandr DOROFYEYEV
Poltava State Agrarian University

 Анотація мовою оригіналу

     У дослідженні розкрито актуальність проблематики співробітництва територіальних громад в Україні. Метою дослідження є надання характеристики існуючому стану розвитку співробітництва територіальних громад у Полтавській області України, виявлення слабких місць і проблемних аспектів, обґрунтування напрямів активізації міжмуніципальної співпраці. Проаналізовано кількість угод та кількість партнерів по співпраці територіальних громад у межах однієї угоди про співробітництво. Охарактеризовано активність територіальних громад відносно укладання угод про співпрацю за функціональними напрямами (сферами) співпраці. Представлено інформацію про кількість угод співробітництва територіальних громад регіону у просторовому аспекті. Визначено тривалість міжмуніципальної співпраці громад. Надано характеристику активностей територіальних громад відносно участі в обласному конкурсі проєктів, зокрема в частині використання інструмента міжмуніципальної співпраці. Наведено структуру міжмуніципальної співпраці територіальних громад Полтавської області за сферами співробітництва.

Ключові слова: співробітництво громад; державне управління; децентралізація; публічне адміністрування; місцеве самоврядування; міжмуніципальна співпраця.

 Розширена анотація англійською мовою

     The study revealed the relevance of the issue of cooperation between territorial communities in Ukraine. The purpose of the study is to characterize the current state of development of cooperation between territorial communities in the Poltava region of Ukraine, to identify weak points and problematic aspects, and to substantiate directions for the activation of intermunicipal cooperation. The number of agreements and the number of cooperation partners of territorial communities within one cooperation agreement were analyzed. The activity of territorial communities regarding the conclusion of cooperation agreements by functional directions (spheres) of cooperation is characterized. Information on the number of cooperation agreements of territorial communities of the region in the spatial aspect is presented. The duration of inter-municipal cooperation of communities has been determined. A description of the activities of territorial communities in relation to participation in the regional project competition, in particular in the part of using the instrument of inter-municipal cooperation, is given. The structure of inter-municipal cooperation of territorial communities of Poltava region by spheres of cooperation is given. The applied value of the research results is that the problem areas and obstacles of inter-municipal cooperation of communities in the region have been identified, which is a strong informational and analytical basis for the development of a more effective regional policy of activation and effectiveness of cooperation of territorial communities. The scientific novelty of the research results is that the methodology for analyzing the scope and quality of inter-municipal cooperation of territorial communities of the region has been further developed.

Keywords: community cooperation; governance; decentralization; public administration; Local Government; intermunicipal cooperation.

Література

 1. Бобровська О. Ю. Ресурсна теорія в проекції на розвиток територіальних громад. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2019. Вип. 1(19). URL : http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2018-01(19)/14.pdf.
 2. Граб С. Політико-правові погляди В. Липинського та М. Драгоманова про місцеве самоврядування в Україні. Місцева влада й самоврядування в Україні та державах світу: історія та сучасність (аспекти права). 2017. Вип. 6. С. 25–30.
 3. Дегтярьова І. Теорії регіонального розвитку та їх еволюція як основа сучасного регіонального управління. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2010. № 4. С.141–148.
 4. Кириченко Ю. М. Територіальна громада як базовий елемент системи місцевого самоврядування України: теоретичне визначення. Форум права. 2012. № 4. С. 451–457.
 5. Лупак Р. Л., Дідич А. М. Економічні основи забезпечення конкурентоспроможності підприємства в умовах ринкових відносин. Науковий вісник ЛТЕУ України. Вип. 20.6. С. 248-252.
 6. Наконечний В. В. Основні світові моделі місцевого самоврядування: порівняльний аналіз. Теорія та практика державного управління. 2014. Вип. 1. С. 283–289.
 7. Небрат В. В. Теоретичні основи дослідження інституційної трансформації економіки. Економічна теорія. 2017. № 2. С. 34–49.
 8. Попова К. Г. Теоретизація основ місцевого самоврядування в аспекті сучасних управлінських реформ. Ефективність державного управління. 2016. Вип. 4. С. 290–297.
 9. Тищенко К. М. Поняття та основні теорії походження місцевого самоврядування. Державне будівництво. № 1. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2009_1_21.
 10. Звіт за результатами експертного аналітичного дослідження питань співпраці громад Полтавської області. URL : https://decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/1094/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7_%D0%9C%D0%9C%D0%A1_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf.

References

 1. Bobrovska, O.Y. (2019). Resource theory in the projection on the development of territorial communities. Public administration: theory and practice. Vol. 1 (19). URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2018-01(19)/14.pdf.
 2. Grab, S. (2017). Political and legal views of V. Lypynsky and M. Drahomanov on local self-government in Ukraine. Local government and self-government in Ukraine and the world: history and modernity (aspects of law). Vщд. 6. pp. 25–30.
 3. Degtyareva, I. (2010).Theories of regional development and their evolution as a basis of modern regional management. Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine. no. 4. pp. 141–148.
 4. Kyrychenko, Yu. M. (2012). Territorial community as a basic element of the system of local self-government of Ukraine: theoretical definition. Law Forum. no. 4. pp. 451–457.
 5. Lupak, R. L., Didych, А. М. (2017). Economic bases of ensuring the competitiveness of the enterprise in market relations. Scientific Bulletin of LTEU of Ukraine. Vol. 20.6. pp. 248-252.
 6. Nakonechny, V.V. (2014). Basic world models of local self-government: comparative analysis. Theory and practice of public administration. Vol. 1. pp. 283–289.
 7. Nebrat, V.V. (2017). Theoretical bases of research of institutional transformation of economy. Economic theory. no. 2. pp. 34–49.
 8. Popova, K.G. (2016). Theorizing of the foundations of local self-government in the aspect of modern administrative reforms. Efficiency of public administration. Vol. 4. pp. 290–297.
 9. Tishchenko, K.M. (2009). Concepts and basic theories of the origin of local self-government. State building. no. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2009_1_21.
 10. Report on the results of an expert analytical study of issues of cooperation between communities of the Poltava region. URL : https://decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/1094/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7_%D0%9C%D0%9C%D0%A1_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate