Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

SUCH FORMS AND METHODS OF MOTIVATION OF PRACTITIONERS IN THE SPHERE OF YOUR EDUCATION

Cторінки: 166-175. Номер: №2, Том 2, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(2)-28

Анатолій КОЗИНЕЦЬ
ПВНЗ “Європейський університет”
https://orcid.org/0000-0002-3926-4981

Anatolii KOZYNETS
European University

 Анотація мовою оригіналу

    Важливо створити сучасну систему управління, здатну реагувати на динамічні зміни зовнішнього світу. Ця система має включати врахування внутрішніх ресурсів і потреб установи. Також важливо розвивати освітні та наукові процеси, в яких працівники можуть активно брати участь. Це життєво важливо, оскільки від цього залежить ефективність функцій вищих навчальних закладів. Конкурентоспроможність вищого навчального закладу компанії з надання освітніх послуг забезпечується кваліфікованими інноваційними працівниками закладу. Це пов’язано з тим, що більшість управлінських обов’язків вищих навчальних закладів передбачає призначення працівників, які відповідають встановленим вимогам до їх посад; оцінку їх ефективності як працівників; мотивацію та оплату праці працівників. Мотивація працівників до підвищення якості роботи педагогів і науковців є однією з ключових складових розвитку вищого навчального закладу.

Метою дослідження є дослідження, функціональних особливостей управління мотивацією працівників закладів вищої освіти.

Специфіка діяльності науково-педагогічних працівників вирізняється творчим, дослідницьким, інноваційним характером, що має освітню та комунікативну спрямованість. Тому врахування творчих мотивів поведінки є важливим для ефективного управління вищим навчальним закладом. Інноваційна спрямованість праці передбачає використання новітніх інформаційних технічних засобів, каналів комунікацій та освітніх платформ. Управління мотивацією до розвитку професійної компетентності науково-педагогічних працівників базується на дотриманні особистісно-зорієнтованого підходу.

Чинник оплати праці як одного з матеріальних засобів мотивації є ефективним, якщо вона виконує не лише відтворювальну, а й стимулюючу функцію.  Тому з метою заохочення висококваліфікованих працівників до багаторічної роботи у навчальному закладі необхідним є забезпечення їх конкурентоспроможною заробітною платою. Матеріальні винагороди за високі досягнення у праці повинні перевищувати розмір компенсації витрат на освітню та наукову діяльність для стимулювання працівників до подальшої реалізації власного науково-викладацького потенціалу.Важливою складовою мотиваційної системи є стиль управління, відповідно до якого пріоритетними є інтереси співробітників за потреби вищого навчального закладу, тому управління спрямоване на гармонізацію особистісних та організаційних інтересів.  Задовольнивши потребу в оптимальних умовах праці співробітник прагне задовольнити вищі потреби, зокрема, потребу у визнанні. Тому визначальним аспектом управління мотивацією у вищому навчальному закладі має стати пропорційна залежність мотиваційної винагороди (матеріальної чи нематеріальної) від зусиль, які працівник доклав для досягнення результатів діяльності.В сучасному управлінні закладом вищої освіти важливо використовувати мотивацію як один із ефективним способів забезпечення кадрового потенціалу. Здійснюючи системні заходи внутрішньої та зовнішньої мотивації управління вищий навчальний заклад не лише залучає висококваліфікованих працівників, а й забезпечує їх зацікавленість у ефективній роботі в установі.

Висновки.Для ефективного управління трудовою мотивацією необхідна складна, гнучка та відкрита система управління трудовою мотивацією. Це пояснюється тим, що потрібна гнучка та відкрита система для гармонізації та оптимізації потреб як викладацького та наукового персоналу, так і вищого навчального закладу. Це також необхідно для досягнення загальновигідних цілей розвитку. Ефективне управління мотивацією базується на створенні широкого спектру нематеріальних і матеріальних мотиваційних інструментів. Це допомагає закладам вищої освіти конкурувати з іншими освітніми послугами на внутрішньому та міжнародному ринках. Створення гнучкої та комплексної системи вимагає створення додаткових видів діяльності.

Ключові слова: управління персоналом, науково-педагогічні працівники, вищий навчальний заклад, інновації, оцінка працівників, ефективність діяльності, мотивація.

 Розширена анотація англійською мовою

     It is important to create a modern management system capable of responding to dynamic changes in the outside world. This system should include taking into account the internal resources and needs of the institution. It is also important to develop educational and scientific processes in which employees can actively participate. This is vital, as the effectiveness of the functions of higher education institutions depends on it. The competitiveness of the higher educational institution of the company providing educational services is ensured by qualified innovative employees of the institution. This is due to the fact that most of the managerial responsibilities of higher education institutions involve the appointment of employees who meet the established requirements for their positions; assessment of their efficiency as employees; motivation and remuneration of employees. The motivation of employees to improve the quality of the work of teachers and scientists is one of the key components of the development of a higher educational institution.

The purposeof the study is to study the functional features of management of the motivation of employees of higher education institutions.

The results.The specificity of the activities of scientific and pedagogical workers is characterized by a creative, research, innovative nature, which has an educational and communicative focus. Therefore, taking into account the creative motives of behavior is important for the effective management of a higher educational institution. The innovative focus of work involves the use of the latest information technology tools, communication channels and educational platforms. Management of motivation for the development of professional competence of scientific and pedagogical workers is based on adherence to a person-oriented approach.

The factor of remuneration as one of the material means of motivation is effective if it performs not only a reproductive, but also a stimulating function. Therefore, in order to encourage highly qualified employees to work for many years in an educational institution, it is necessary to provide them with a competitive salary. Material rewards for high achievements in work should exceed the amount of compensation for the costs of educational and scientific activities in order to stimulate employees to further realize their own scientific and teaching potential. An important component of the motivational system is the style of management, according to which the interests of employees are prioritized for the needs of the higher educational institution, therefore management is aimed at harmonizing personal and organizational interests. Having satisfied the need for optimal working conditions, the employee seeks to satisfy higher needs, in particular, the need for recognition. Therefore, the determining aspect of motivation management in a higher educational institution should be the proportional dependence of the motivational reward (material or non-material) on the efforts made by the employee to achieve performance results. In the modern management of a higher education institution, it is important to use motivation as one of the effective ways to ensure personnel potential. By carrying out systematic measures of internal and external management motivation, the higher educational institution not only attracts highly qualified employees, but also ensures their interest in effective work in the institution.

Effective management of labor motivation requires a complex, flexible and open system of labor motivation management. This is due to the fact that a flexible and open system is needed to harmonize and optimize the needs of both the teaching and research staff and the higher education institution. It is also necessary to achieve mutually beneficial development goals. Effective management of motivation is based on the creation of a wide range of intangible and tangible motivational tools. This helps higher education institutions to compete with other educational services in domestic and international markets. The creation of a flexible and complex system requires the creation of additional types of activities.

Keywords: personnel management, scientific and pedagogical workers, higher educational institution, innovation, evaluation of employees, efficiency of activity, motivation.

Література

 1. Борзенко О. Особливості мотивації та стимулювання педагогічних працівників, обумовлені специфікою праці викладачів іноземних мов Витоки педагогічної майстерності. 2022. №30. С. 52-57.
 2. Грідін О.В. Актуальні аспекти створення ефективної системи управління мотивацією персоналу підприємства. «ScienceandGlobalStudies»: Abstractsofscientificpapersof V InternationalScientificConference (Prague, CzechRepublic, December 30, 2020). FinancialAndEconomicScientificUnion, 2020. 72 p. P. 46-48. URL: https://www.internauka.com/uploads/public/16122698825534.pdf
 3. Грінько І. Вдосконалення матеріальної мотивації праці в системі управління промисловими підприємствами URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Znpchdtu/2009_24/articles/38_Grinko.pdf
 4. Енциклопедія освіти. Акад. пед. наук України; головний ред. В.Г.Кремень. К. : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.
 5. Жолонко Т.В., Гребінчук О.М. Нематеріальна мотивація в системі управління персоналом: зарубіжний досвід та українські реалії. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Економічні науки. 2021. №6. С.23-28.
 6. Закон України «Про вищу освіту» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
 7. Зленко А. М. Сутність мотивації праці та її роль в забезпеченні ефективного управління трудовими ресурсами.Економічний вісник університету. 2010. № 2. С. 204-206.
 8. Калашнікова С. А. Освітня парадигма професіоналізації управління на засадах лідерства : монографія. К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. 380 с.
 9. Ковальський В., Пушкар О. Механізм управління мотивацією персоналу логістичного підприємства.Економіка та суспільство. – 2020. . № 22. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/51/48
 10. Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу. К.: КНЕУ, 1998. 224 с.
 11. Лютко О. М. Запровадження мотиваційного менеджменту в закладі освіти. – Рівне : Волинські обереги, 2018. 183 с.
 12. Мозгова Ю. Підвищення мотивації науково-педагогічних працівників лінгвістичних факультетів.Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. С.88-90. URL: https://doi.org/10.36074/logos-05.02.2021.v5.28
 13. Рудик Я.М., Харченко Я.М. Методи нематеріальної мотивації науково-педагогічних працівників у дослідницькому університеті.Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія. 2018. Вип. 291. С. 261-266.
 14. Скиба Ю. Стимулюючі чинники наукової діяльності професорсько-викладацького складу університету. Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика: збірник наукових праць. Вип. 2. Вінниця : ТОВ«Нілан-ЛТД», 2016. С.109-113.
 15. Струс Р.В., Коваль О.Г. Оптимізація управління підприємством шляхом мотивації персоналуЕкономіка і суспільство. 2018. Вип. 17. С. 373–377.
 16. Чередник О.В. Проблеми та перспективи в управлінні мотивацією персоналу вищого навчального закладу. Економіка і суспільство. 2018. №17. С.389-394.
 17. Чорнойван Г.П. Управління кар’єрою викладачів у системі вищої освіти України. Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика: збірник наукових праць. Вип. 2. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – С.114-115.
 18. Maryna Stryhul, Olena Khomeriki, Serhii Yahodzinskyi, Lyudmyla Lyasota and Inna Semenets-Orlova (2019). Peculiarities of development and dynamics of economism and the commercialization of Ukrainian higher education. Problems and Perspectives in Management17(2), 289-302. doi:21511/ppm.17(2).2019.22

References

 1. Borzenko O. Osoblyvosti motyvatsii ta stymuliuvannia pedahohichnykh pratsivnykiv, obumovleni spetsyfikoiu pratsi vykladachiv inozemnykh mov Vytoky pedahohichnoi maisternosti. 2022. №30. S. 52-57.
 2. Hridin O.V. Aktualni aspekty stvorennia efektyvnoi systemy upravlinnia motyvatsiieiu personalu pidpryiemstva. «ScienceandGlobalStudies»: Abstractsofscientificpapersof V InternationalScientificConference (Prague, CzechRepublic, December 30, 2020). FinancialAndEconomicScientificUnion, 2020. 72 p. P. 46-48. URL: https://www.internauka.com/uploads/public/16122698825534.pdf
 3. Hrinko I. Vdoskonalennia materialnoi motyvatsii pratsi v systemi upravlinnia promyslovymy pidpryiemstvamy URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Znpchdtu/2009_24/articles/38_Grinko.pdf
 4. Entsyklopediia osvity. Akad. ped. nauk Ukrainy; holovnyi red. V.H.Kremen. K. : Yurinkom Inter, 2008. 1040 s.
 5. Zholonko T.V., Hrebinchuk O.M. Nematerialna motyvatsiia v systemi upravlinnia personalom: zarubizhnyi dosvid ta ukrainski realii. Naukovi pratsi Mizhrehionalnoi Akademii upravlinnia personalom. Ekonomichni nauky. 2021. №6. S.23-28.
 6. Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
 7. Zlenko A. M. Sutnist motyvatsii pratsi ta yii rol v zabezpechenni efektyvnoho upravlinnia trudovymy resursamy.Ekonomichnyi visnyk universytetu. 2010. № 2. S. 204-206.
 8. Kalashnikova S. A. Osvitnia paradyhma profesionalizatsii upravlinnia na zasadakh liderstva : monohrafiia. K. : Kyivsk. un-t imeni Borysa Hrinchenka, 2010. 380 s.
 9. Kovalskyi V., Pushkar O. Mekhanizm upravlinnia motyvatsiieiu personalu lohistychnoho pidpryiemstva.Ekonomika ta suspilstvo. – 2020. . № 22. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/51/48
 10. Kolot A. M. Motyvatsiia, stymuliuvannia y otsinka personalu. K.: KNEU, 1998. 224 s.
 11. Liutko O. M. Zaprovadzhennia motyvatsiinoho menedzhmentu v zakladi osvity. – Rivne : Volynski oberehy, 2018. 183 s.
 12. Mozghova Yu. Pidvyshchennia motyvatsii naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv linhvistychnykh fakultetiv.Zbirnyk naukovykh prats ΛΌHOΣ. 2011. S.88-90. URL: https://doi.org/10.36074/logos-05.02.2021.v5.28
 13. Rudyk Ya.M., Kharchenko Ya.M. Metody nematerialnoi motyvatsii naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv u doslidnytskomu universyteti.Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia: Pedahohika, psykholohiia, filosofiia. 2018. Vyp. 291. S. 261-266.
 14. Skyba Yu. Stymuliuiuchi chynnyky naukovoi diialnosti profesorsko-vykladatskoho skladu universytetu. Aktualni pytannia pidhotovky maibutnoho vchytelia khimii: teoriia i praktyka: zbirnyk naukovykh prats. Vyp. 2. Vinnytsia : TOV«Nilan-LTD», 2016. S.109-113.
 15. Strus R.V., Koval O.H. Optymizatsiia upravlinnia pidpryiemstvom shliakhom motyvatsii personaluEkonomika i suspilstvo. 2018. Vyp. 17. S. 373–377.
 16. Cherednyk O.V. Problemy ta perspektyvy v upravlinni motyvatsiieiu personalu vyshchoho navchalnoho zakladu. Ekonomika i suspilstvo. 2018. №17. S.389-394.
 17. Chornoivan H.P. Upravlinnia karieroiu vykladachiv u systemi vyshchoi osvity Ukrainy. Aktualni pytannia pidhotovky maibutnoho vchytelia khimii: teoriia i praktyka: zbirnyk naukovykh prats. Vyp. 2. Vinnytsia : TOV «Nilan-LTD», 2016. – S.114-115.
 18. Maryna Stryhul, Olena Khomeriki, Serhii Yahodzinskyi, Lyudmyla Lyasota and Inna Semenets-Orlova (2019). Peculiarities of development and dynamics of economism and the commercialization of Ukrainian higher education. Problems and Perspectives in Management, 17(2), 289-302. doi:10.21511/ppm.17(2).2019.22

Post Author: Кравчик Юрій

Translate