Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ТРАНСПОРТНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

METHODICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF RESOURCE POTENTIAL AND THEIR IMPACT ON THE TRANSPORT SYSTEM OF UKRAINE


https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-312-6(2)-32

Інна ІРТИЩЕВА
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
https://orcid.org/0000-0002-7025-9857
Маріана СТЕГНЕЙ
Мукачівський державний університет
https://orcid.org/0000-0002-4688-6447
Ірина КРАМАРЕНКО
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
https://orcid.org/0000-0002-0417-0918
Євгенія БОЙКО
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
https://orcid.org/0000-0003-1874-5433
Ірина НАДТОЧІЙ
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
https://orcid.org/0000-0003-0693-8000
Ігор СІРЕНКО
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
https://orcid.org/0000-0003-2947-4632
Наталія ГРИШИНА
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
https://orcid.org/0000-0003-1768-750X
Олена ІЩЕНКО
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
https://orcid.org/0000-0002-5785-2971

Inna IRTYSHCHEVA
Admiral Makarov National University of Shipbuilding
Marianna STEHNEI
Mukachevo State University
Irina KRAMARENKO, Eugenia BOYKO, Iryna NADTOCHII, Ihor SIRENKO, Nataliya HRYSHYNA, Elena ISHCHENKO
Admiral Makarov National University of Shipbuilding

Анотація мовою оригіналу

Транспортна система на сьогодні відіграє дуже важливу роль в забезпеченні соціально-економічного розвитку країни, вона виконує оптимізацію різноманітних потокових процесів пов’язаних із перевезеннями. Ефективність функціонування транспортної системи залежить від використання організаційно-інноваційних резервів, що набуває особливого значення в умовах протидії російській агресії. Руйнування інфраструктури, яке спостерігається в Україні за наслідками російського вторгнення додатково актуалізує необхідність дослідження питань пов’язаних із розвитком транспортної системи та відновленням транспортно потенціалу з метою забезпечення процесів виробництва та систематизації потокових процесів в соціально-економічній сфері. Метою написання статті є процес формування методичних підходів щодо оцінки ресурсного потенціалу та оцінювання їх впливу на транспортну систему України. Запропоновані методичні підходи до оцінки взаємозв’язків між параметрами транспортного потенціалу України базуються на тлумаченні категорії «транспортний потенціал» через виокремлення основних його параметрів – ресурсного забезпечення та результатів функціонування, між якими існує взаємозв’язок, а саме: рівень ресурсного забезпечення формує результати функціонування. Ресурсне забезпечення запропоновано характеризувати статистичними показниками, що відображають матеріальні, людські та інвестиційні ресурси, а результати функціонування – вартісним виміром обсягу реалізованої продукції за видом економічної діяльності «Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність». Доведено наявність кореляційної залежності між обсягом реалізованої продукції в транспортній системі та відповідними показниками ресурсного забезпечення. Доведено, що найбільший вплив на зростання величини результатів функціонування сфери транспорту мають капітальні інвестиції. Функціональний вигляд побудованих кореляційних рівнянь створює економіко-математичну оцінку реального стану впливу матеріальних, людських та інвестиційних ресурсів на результати функціонування транспортної сфери, а також дає можливість структурувати ресурси для досягнення бажаного результату та формувати прогнози розвитку транспортної галузі. Запропоновані методичні підходи можливо у подальшому розвинути у напрямку розробки механізмів стимулювання поетапної модернізації транспортної системи України, що буде особливо актуальним на етапі післявоєнного відновлення інфраструктури та економіки країни.

Ключові слова: методичні підходи, ресурсний потенціал, транспортний потенціал, транспортна система, оцінювання ефективності.

Розширена анотація англійською мовою

Today, the transport system plays a vital role in ensuring the socioeconomic development of the country, and it optimizes various flow processes related to transportation. The effectiveness of the functioning of the transport system depends on the use of organizational and innovative reserves, which acquires particular importance in countering Russian aggression. The destruction of the infrastructure, which is observed in Ukraine as a result of the Russian invasion, additionally actualizes the need to study issues related to the development of the transport system and the restoration of transport potential to ensure production processes and systematize flow processes in the socioeconomic sphere.

The purpose of writing the article is the process of forming methodical approaches to assessing resource potential and their impact on the transport system of Ukraine.

The proposed methodical approaches to the evaluation of the relationships between the parameters of the transport potential of Ukraine are based on the interpretation of the category “transport potential” by distinguishing its main parameters – resource provision and functioning results, between which there is a relationship, namely: the level of resource provision forms the operating results. Resource support is proposed to be characterized by statistical indicators that reflect material, human, and investment resources, and the results of functioning – by the value measurement of the volume of products sold by the type of economic activity “Transport, warehousing, postal and courier activities”. A correlation dependence between the volume of products sold in the transport system and the corresponding indicators of resource provision has been proven.

It has been proven that capital investments have the most significant influence on the increase in the value of the results of the functioning of the transport sector. The functional form of the constructed correlation equations creates an economic-mathematical assessment of the actual state of the impact of material, human, and investment resources on the results of the functioning of the transport sector. Also, it provides an opportunity to structure resources to achieve the desired result and form forecasts of the development of the transport industry. It is possible to develop further the proposed methodical approaches in developing mechanisms for stimulating the gradual modernization of Ukraine’s transport system, which will be especially relevant in the post-war reconstruction of the country’s infrastructure and economy.

Keywords: methodical approaches, resource potential, transport potential, transport system, efficiency assessment.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate