Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

УДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТУ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

IMPROVEMENT OF DOCUMENTATION AS AN ELEMENT OF THE METHOD ОF THE  ACCOUNTING  IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY


https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-312-6(2)-36

Людмила НОВІЧЕНКО
Національна академія статистики, обліку та аудиту
https://orcid.org/0000-0003-3475-361X
e-mail: novichenko2104@gmail.com
Наталія СТОЙКА
Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ
https://orcid.org/0000-0002-7494-4333
e-mail: stoika.nataliya@kmf.org.ua

Lyudmila NOVICHENKO
National Academy of Statistics, Accounting and Audit
Nataliya STOIKA
Ferenc Rákóczi II. Transcarpathian Hungarian College of Higher Education

Анотація мовою оригіналу

Стаття присвячена актуальним питанням розвитку документування як елементу методу бухгалтерського обліку. Встановлено, що розвиток інформаційного суспільства та діджиталізація обліку зумовлюють модифікацію змісту та форм процесів документального оформлення фактів господарського життя.  Розглянуто основні зміни процесів документального оформлення фактів господарського життя крізь призму діджиталізації та цифрової економіки. Обґрунтовано зміни у змісті та формі документування як елементу методу бухгалтерського обліку в умовах розвитку інформаційних технологій. Систематизовані основні види та надана характеристика систем електронного документообороту, які використовуються суб’єктами господарювання. Визначено переваги та недоліки використання систем електронного документообігу суб’єктами господарювання.  Доведено, що завдяки  уніфікованій  та раціонально організованій системі документального оформлення господарських операцій формується інформація, яка забезпечує в подальшому прийняття релевантних та нагальних рішень внутрішніми та зовнішніми користувачами для потреб управління. Досліджено особливості організації електронного документообігу в практичній діяльності підприємства, зокрема запропоновані пропозиції з удосконалення внутрішньої регламентації та впорядкування використання електронних документів в цілях підвищення ефективності організації бухгалтерського обліку. Систематизовано напрями змін та подальшого удосконалення документування як елементу методу бухгалтерського обліку в умовах цифровізації економіки. Визначено, що існування ряду переваг впровадження систем електронного документообігу сприяє його практичному використанню як інструменту підвищення ефективності діяльності структурних підрозділів та підприємства в цілому.

Ключові слова: документування, елемент методу бухгалтерського обліку, електронний документ, електронний документообіг, цифрова економіка, діджиталізація бухгалтерського обліку.

Розширена анотація англійською мовою

The article is devoted to topical issues of the development of documentation as an element of the accounting method. It has been established that the development of the information society and the digitalization of accounting lead to the modification of the content and forms of the processes of documenting the facts of economic life.  The main changes in the processes of documenting the facts of economic life through the prism of digitization and the digital economy are considered.  Changes in the content and form of documentation as an element of the accounting method in the conditions of the development of information technologies are substantiated. The main types and characteristics of electronic document management systems, which used by business entities are systematized. The advantages and disadvantages of the use of electronic document management systems by business entities are determined. It has been proven that thanks to a unified and rationally organized system of documentation of economic transactions, information is formed that ensures the subsequent adoption of relevant and urgent decisions by internal and external users for management needs. The peculiarities of the organization of electronic document circulation in the practical activity of the enterprise were studied, in particular, the proposed proposals for improving internal regulations and streamlining the use of electronic documents in order to increase the efficiency of the organization of accounting. The directions of changes and further improvement of documentation as an element of the accounting method in the conditions of digitalization of the economy are systematized. It was determined that the existence of a number of advantages of the implementation of electronic document management systems contributes to its practical use as a tool for increasing the efficiency of structural divisions and the enterprise as a whole.

Key words: documentation, element of the accounting method, electronic document, electronic document flow, digital economy, digitization of accounting.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate