Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС САМОРОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ (РЕГІОНУ)

THEORETICAL BASIS OF THE SELF-DEVELOPMENT OF THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEM (REGION)


https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-312-6(2)-38

Ірина ТОПАЛОВА
ДУ «Інститут ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України»
https://orcid.org/0000-0001-7845-6612
е-mail: djesi@te.net.ua

Iryna TOPALOVA
State University «Institute of Market and Economic and Environmental Sciences research
of the National Academy of Sciences of Ukraine»

Анотація мовою оригіналу

У статті проаналізовано теоретичний базис саморозвитку регіону як соціально-економічної системи на основі використання його ресурсного потенціалу.

Метою статті є теоретичне обґрунтування саморозвитку регіонів як пріоритетного вектору соціально-економічного розвитку України. Згідно мети дослідження визначено такі завдання: сформувати концептуальне бачення саморозвитку регіону на засадах формування ресурсного потенціалу; здійснити контент-аналіз терміну «саморозвиток регіону»; дослідити складові процесу саморозвитку регіону; сформувати змістовні складові поняття «Саморозвиток регіонів»: ресурсна незалежність; можливості системи; вектори розвитку; організаційні зміни; вмотивованість; інноваційність; розвиток; інституціонально-правові норми; кластерізація; визначення ключових здатностей регіону; визначити завдання, які можуть вирішуватись у регіоні завдяки впровадженню положень їх саморозвитку.

Ключові слова: саморозвиток, регіон, ресурсне забезпечення, соціально-економічна система, відтворення.

Розширена анотація англійською мовою

The article analyzes the theoretical basis of the self-development of the region as a socio-economic system based on the use of its resource potential.

The purpose of the article is the theoretical substantiation of self-development of regions as a priority vector of socio-economic development of Ukraine.

This goal made it possible to form the following tasks:

– to form a conceptual vision of the self-development of the region on the basis of the formation of resource potential (components of resource potential: reproductive and infrastructural; socio-economic; natural-resource; innovative and information and communication; components of the economic system: competitive advantages, regional and interregional connections, decentralization, regional and local authorities; the main goal is to obtain a result (satisfaction of the needs of the population);

– carry out a content analysis of the term “self-development of the region”;

– consider the components of the self-development process of the region (availability of potential, resources, production capacities; level of organization, management process, entrepreneurial skills, availability of qualified personnel, the opportunity to learn, building competences; production of material and immaterial goods; labor potential; formation of developed infrastructure; opportunities for innovative development);

– to form meaningful components of the concept of “Self-development of regions”: resource independence; system capabilities; development vectors; organizational changes; motivation; innovativeness; development; institutional and legal norms; clustering; determination of key capabilities of the region;

– to determine tasks that can be solved in the region thanks to the provision of their self-development.

Keywords: self-development, region, resource provision, socio-economic system, reproduction.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate