Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: КІЛЬКІСНИЙ ТА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ ВИМІР

THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN ECONOMIC RESEARCH: QUANTITATIVE AND LEXICO-SEMANTIC DIMENSIONS

Cторінки: 186-195. Номер: №2, Том 2, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(2)-30

Вікторія ЯНОВСЬКА
Державний університет інфраструктури та технологій
https://orcid.org/0000-0002-0648-3643
e-mail: v.yanovska@ukr.net
Олена ПАРФЕНТЬЄВА
Національний транспортний університет
https://orcid.org/0000-0002-5946-9490
e-mail: alenagp@ukr.net

Viktoriia YANOVSKA
State University of Infrastructure and Technologies
Olena PARFENTIEVA
National transport university

 Анотація мовою оригіналу

     На основі проведеного дослідження встановлено, що в Україні за період 2007–2021 років в галузі економічних наук за тематикою сталого розвитку було захищено 132 кандидатських, 110 докторських дисертацій та 14 дисертацій доктора філософії, а активна зацікавленість проблематикою сталості почала проявлятися з початку 2000-х років. По 2014 рік включно кількість дисертаційних робіт стійко, але із різною швидкістю зростала, 2016 рік став роком мінімального ступеню академічної активності, після якого відновилося зростання кількості захистів, значною мірою було обумовлене актуалізацією проблематики на державному рівні, починаючи з 2020 року позитивна динаміка була підсилена розпочавшимся процесом захистів на здобуття ступеня доктора філософії. Фокусування тематики дисертацій дозволяє стверджувати про всебічне проникнення ідеології сталого розвитку в простір наукового пошуку в галузі економічних наук. Розподіл робіт за частотою галузевих досліджень в сфері економіки зі сталого розвитку свідчить, що левова частка дисертацій підготовлена по економіці в цілому, між тим активна наукова робота проводилась за проблематикою сталого розвитку агропромислового комплексу, промисловості, в меншому ступені транспорту та туризму. Аналіз тематики через призму концептуального поля дозволив сформувати стійке угруповання типологічно й семантично однорідних та ієрархічно впорядкованих концептів, розподілених на дванадцять лексико-семантичних підкласів, частково об’єднаних в три групи категорій та представити його як структуровану систему, що складається з ядра та периферії.

Ключові слова: сталий розвиток, економічні науки, бібліометрія, динаміка захисту дисертацій, структура, концептуальне поле, мапування.

 Розширена анотація англійською мовою

    On the basis of the conducted research, it was established that in Ukraine for the period of 2007–2021, 132 PhD theses, 110 doctoral dissertations, and 14 PhD theses were defended in the field of economic sciences on the topic of sustainable development. Active interest in the issue of sustainability began to manifest itself in the early 2000s. Up to and including 2014, the number of dissertations grew steadily, but at different speeds, 2016 was the year of the minimum degree of academic activity, after which the growth in the number of defenses resumed, which was largely due to the actualization of issues at the state level, starting from 2020, the positive dynamics were strengthened by the process of defenses for obtaining the degree of Doctor of Philosophy. Focusing on the topics of dissertations allows us to assert the comprehensive penetration of the ideology of sustainable development into the space of scientific research in the field of economic sciences. The distribution of works by the frequency of sectoral research in the field of sustainable development economics shows that the lion’s share of dissertations was prepared on the economy as a whole, while active scientific work was carried out on the issues of sustainable development of the agro-industrial complex, industry, and to a lesser extent, transport and tourism. The analysis of the topics through the prism of the conceptual field made it possible to form a stable grouping of typologically and semantically homogeneous and hierarchically ordered concepts, divided into twelve lexical-semantic subclasses, partially combined into three groups of categories and presented as a structured system consisting of a core and a periphery. The analysis of the dynamics of defended dissertations, the examination of the distribution of dissertations by majors and scientific degrees, the study of the frequency of mentioning the branches of economics in the topics and, accordingly, the degree of branch orientation of the works made it possible to quantitatively assess the scope and identify trends in scientific research, the formation of a conceptual field based on the results of cognitive generalizations and with the help of mapping made it possible to verbalize qualitative parameters, demonstrate the content, variability and lexical-semantic interconnection of scientific research.

Keywords: sustainable development, economic sciences, bibliometrics, dynamics of dissertation defense, structure, conceptual field, mapping.

Література

 1. Abramo G., D’Angelo C.A. Evaluating research: From informed peer review to bibliometrics. Scientometrics. 2011. 87(3): 499. URL: https://doi.org/10.1007/s11192-011-0352-7
 2. Cooper D. What is a «mapping study»? Journal of the Medical Library Association JMLA. January 2016. 104(1):76–78. URL: http://dx.doi.org/10.3163/1536-5050.104.1.013
 3. Агапій А., Лех О., Ковальчук В. Концептуальне поле «glück» у німецькомовному дискурсі. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія. № 833. 2021. URL: https://journals.chnu.edu.ua/index.php/gp/article/view/220
 4. Електронні ресурси Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/node/2116
 5. Загорулькін О.М. Формування інноваційної стратегії сталого розвитку підприємства. Дис… к.е.н. за спеціальністю 08.00.04. Полтавський університет споживчої кооперації України, 2007.
 6. Какутич Є.Ю. Екологічне підприємництво у забезпеченні сталого економічного зростання. Дис… к.е.н. за спеціальністю 08.00.06. Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2007.
 7. Карагодіна О., Пожидаєва О. Запровадження програм підготовки докторів філософії з соціальної роботи: аналіз поточної ситуації. Вісник АПСВТ, 2017, №1. C. 85–91. URL: https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/1_2017_85-91.pdf
 8. Кузьменко В.В. Економічна безпека та сталий розвиток: взаємодія на регіональному рівні. Дис… к.е.н. за спеціальністю 08.00.01. Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, 2007.
 9. Назаровець С. Використання бібліометрії в соціальних та гуманітарних науках. Creative Commons Attribution. e-LIS. 2021. URL: http://eprints.rclis.org/42575/
 10. Національна доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна». Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2017. 176 с. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/natsionalna-dopovid-csr-Ukrainy.pdf
 11. Національний репозитарій академічних текстів. URL: https://nrat.ukrintei.ua/
 12. Павліха Н.В. Організаційно-інституційні засади сталого просторового розвитку регіону: теорія, методологія, механізми. Дис… д.е.н. за спеціальністю 08.00.05. Інститут регіональних досліджень, 2007.
 13. Павліщук О.П. Критерії та індикатори сталого розвитку лісового господарства в контексті формування національної лісової політики України (на прикладі підприємств Львівського обласного управління лісового господарства). Дис… к.е.н. за спеціальністю 08.00.06. Національний лісотехнічний університет України, 2007.
 14. Указ Президента України від 30.09.2019 р. «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text
 15. Чернявська О.В. Національна економіка: навч. посіб. К.: Алерта, 2018. 502 с.
 16. Щербань Н. Методи когнітивного конструювання та мапування для дослідження концептуального поля «невизначеність» (аймай) в японській лінгвокультурі. Knowledge, Education, Law, Management. 2020 № 4 (32). 1. URL: https://doi.org/10.51647/kelm.2020.4.1.26
 17. Яновська В.П. Інтенсивність цифровізації економіки України. Економіка України. 2020. № 9. C. 5–20. URL: http://economyukr.org.ua/?page_id=723&lang=uk&aid=408
 18. Яновська В.П., Кириченко Г.В. Бенчмаркінг ринку транспортних послуг: порівняльний аналіз Україна – ЄС. Економіка України. 2020. № 12. С. 3–20. URL: http://economyukr.org.ua/?page_id=723&lang=uk&aid=432

 References

  1. Abramo G., D’Angelo C.A. Evaluating research: From informed peer review to bibliometrics. Scientometrics. 2011. 87(3): 499. URL: https://doi.org/10.1007/s11192-011-0352-7
  2. Cooper D. What is a «mapping study»? Journal of the Medical Library Association JMLA. January 2016. 104(1):76–78. URL: http://dx.doi.org/10.3163/1536-5050.104.1.013
  3. Ahapii A., Lekh O., Kovalchuk V. Kontseptualne pole «glück» u nimetskomovnomu dyskursi. Naukovyi visnyk Chernivetskoho natsionalnoho universytetu imeni Yuriia Fedkovycha. Hermanska filolohiia. № 833. 2021. URL: https://journals.chnu.edu.ua/index.php/gp/article/view/220
  4. Elektronni resursy Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V.I. Vernadskoho. URL: http://www.nbuv.gov.ua/node/2116
  5. Zahorulkin O.M. Formuvannia innovatsiinoi stratehii staloho rozvytku pidpryiemstva. Dys… k.e.n. za spetsialnistiu 08.00.04. Poltavskyi universytet spozhyvchoi kooperatsii Ukrainy, 2007.
  6. Kakutych Ye.Iu. Ekolohichne pidpryiemnytstvo u zabezpechenni staloho ekonomichnoho zrostannia. Dys… k.e.n. za spetsialnistiu 08.00.06. Rada po vyvchenniu produktyvnykh syl Ukrainy NAN Ukrainy, 2007.
  7. Karahodina O., Pozhydaieva O. Zaprovadzhennia prohram pidhotovky doktoriv filosofii z sotsialnoi roboty: analiz potochnoi sytuatsii. Visnyk APSVT, 2017, №1. C. 85–91. URL: https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/1_2017_85-91.pdf
  8. Kuzmenko V.V. Ekonomichna bezpeka ta stalyi rozvytok: vzaiemodiia na rehionalnomu rivni. Dys… k.e.n. za spetsialnistiu 08.00.01. Donetskyi derzhavnyi universytet ekonomiky i torhivli im. M. Tuhan-Baranovskoho, 2007.
  9. Nazarovets S. Vykorystannia bibliometrii v sotsialnykh ta humanitarnykh naukakh. Preprint. Creative Commons Attribution. e-LIS. 2021. URL: http://eprints.rclis.org/42575/
  10. Natsionalna dopovid «Tsili staloho rozvytku: Ukraina». Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy, 2017. 176 s. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/natsionalna-dopovid-csr-Ukrainy.pdf
  11. Natsionalnyi repozytarii akademichnykh tekstiv. URL: https://nrat.ukrintei.ua/
  12. Pavlikha N.V. Orhanizatsiino-instytutsiini zasady staloho prostorovoho rozvytku rehionu: teoriia, metodolohiia, mekhanizmy. Dys… d.e.n. za spetsialnistiu 08.00.05. Instytut rehionalnykh doslidzhen, 2007.
  13. Pavlishchuk O.P. Kryterii ta indykatory staloho rozvytku lisovoho hospodarstva v konteksti formuvannia natsionalnoi lisovoi polityky Ukrainy (na prykladi pidpryiemstv Lvivskoho oblasnoho upravlinnia lisovoho hospodarstva). Dys… k.e.n. za spetsialnistiu 08.00.06. Natsionalnyi lisotekhnichnyi universytet Ukrainy, 2007.
  14. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 30.09.2019 r. «Pro Tsili staloho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text
  15. Cherniavska O.V. Natsionalna ekonomika: navch. posib. K.: Alerta, 2018. 502 s.
  16. Shcherban N. Metody kohnityvnoho konstruiuvannia ta mapuvannia dlia doslidzhennia kontseptualnoho polia «nevyznachenist» (aimai) v yaponskii linhvokulturi. Knowledge, Education, Law, Management. 2020 № 4 (32). 1. URL: https://doi.org/10.51647/kelm.2020.4.1.26
  17. Yanovska V.P. Intensyvnist tsyfrovizatsii ekonomiky Ukrainy. Ekonomika Ukrainy. 2020. № 9. 5–20. URL: http://economyukr.org.ua/?page_id=723&lang=uk&aid=408
  18. Yanovska V.P., Kyrychenko H.V. Benchmarkinh rynku transportnykh posluh: porivnialnyi analiz Ukraina – YeS. Ekonomika Ukrainy. 2020. № 12. S. 3–20. URL: http://economyukr.org.ua/?page_id=723&lang=uk&aid=432

Post Author: Кравчик Юрій

Translate