Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ВПЛИВ ВІЙНИ НА ЕНЕРГЕТИЧНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

IMPACT OF THE WAR ON THE ENERGY SYSTEM OF UKRAINE

Cторінки: 196-202. Номер: №2, Том 2, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(2)-31

Вікторія ЧОРНІЙ
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний університет ім. Ігоря Сікорського»
https://orcid.org/0000-0002-4460-0759
e-mail: lukashpost@gmail.com

Viktoriia CHORNII
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Polytechnic Institute”

 Анотація мовою оригіналу

    В статті розглянуті питання стану енергетичного сектору України в довоєнний  період та період сьогодення. Було визначено стан розвитку енергетичної галузі в період 2016-2021 року, що дозволило окреслити основні позитивні тенденції та негативні явища за цей період. Встановлено стан енергетичної галузі з врахуванням пошкоджень та втрат потужностей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. На основі встановлених закономірностей розвитку галузі було визначено основі стратегічні пріоритеті розвитку енергоринку з країнами Європи на засадах синхронізації діяльності енергосистем. Для налагодження відповідної співпраці було окреслено основі заходи, які повинні бути виконані урядом кураїни для досягнення встановленої мети. Було доведено необхідність реструктуризації та зміни функціонування енергоринку держави для забезпечення її автономії та розвитку добросовісної конкуренції. Запропоновано заходи з підтримки та розвитку енергетичної галузі з використанням принципів зеленої енергетики.

Ключові слова: енергетична система, війна, Україна.

 Розширена анотація англійською мовою

    The article examines the state of the energy sector of Ukraine in the pre-war period and the current period. The state of development of the energy industry in the period 2016-2021 was determined, which made it possible to outline the main positive trends and negative phenomena during this period. The state of the energy industry is established, taking into account the damage and loss of capacities located in the temporarily occupied territories. On the basis of the established patterns of development of the industry, strategic priorities for the development of the energy market with European countries were determined based on the principles of synchronization of energy systems. In order to establish appropriate cooperation, the measures that must be implemented by the government of the country in order to achieve the established goal were outlined. The necessity of restructuring and changing the functioning of the state’s energy market to ensure its autonomy and the development of fair competition was proven. Measures to support and develop the energy industry using the principles of green energy are proposed.

Keywords: energy system, war, Ukraine.

Література

  1. Закону України «Про ринок електричної енергії» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text
  2. Інформаційна довідка про основні показники розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу України URL https://www.mev.gov.ua/statystychna-informatsiya/informatsiyna-dovidka-pro-osnovni-pokaznyky-rozvytku-haluzey-palyvno
  3. Менаев В. Как европейцы энергетику реформировали. Україна комунальна: головний експерт житлово-комунального господарства України. URL: http://jkg-portal.com.ua/ru/publication/one/jak-jevropejcjenergetiku-reformuvali-37248
  4. Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки: Постанова Кабінету Міністрів України № 243 від 01.03.2010. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/243-2010-%D0%BF
  5. Щорічний Звіт УВЕА «Вітроенергетичний сектор України 2021. Огляд ринку» http://uwea.com.ua/ua/news/entry/

Reference

  1. Zakon Ukraini Pro rinok elektricnoi energii [Law of Ukraine On the Electricity Market] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text
  2. Informacina dovidka pro osnovni pokazniki rozvitku galuzei palivno-energeticheskogo komplecsu Ukraini [Information reference on the main indicators of the development of branches of the fuel and energy complex of Ukraine] URL https://www.mev.gov.ua/statystychna-informatsiya/informatsiyna-dovidka-pro-osnovni-pokaznyky-rozvytku-haluzey-palyvno
  3. Menaev V. Kak evropeici energetiku reformirovali [How Europeans reformed energy. Communal Ukraine: the main expert of the housing and communal economy of Ukraine]. URL: http://jkg-portal.com.ua/ru/publication/one/jak-jevropejc jenergetiku-reformuvali-37248
  4. Pro zatvergenie Dergavnoi silovoi economichoi program energoefectivnosti I rozvitku sferi virobnitstva energonosiiv z vidnovluvalnih dgerel energii ta alternativhih vidiv paliva [On the approval of the State targeted economic program of energy efficiency and development of the sphere of production of energy carriers from renewable energy sources and alternative types of fuel for 2010-2020]: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 243 dated 01.03.2010. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/243-2010-%D0%BF
  5. Zvit UVEA Vitrienergetichii sector Ukraina [UVEA Annual Report “Wind energy sector of Ukraine 2021]. Market overview” http://uwea.com.ua/ua/news/entry

Post Author: Кравчик Юрій

Translate