Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ТА ПЕРСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

RETROSPECTIVE AND PROSPECTIVE ANALYSIS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF UKRAINE

Cторінки: 219-226. Номер: №2, Том 2, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(2)-34

Наталія КАРВАЦЬКА
Хмельницький національний університет
е-mail: natasha.karvatska@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-4490-4402
Ніла ТЮРІНА
Хмельницький національний університет
https://orcid.org/0000-0003-1337-1460
е-mail: nilatyurina@gmail.com
Тетяна НАЗАРЧУК
Хмельницький національний університет
https://orcid.org/0000-0001-9153-0733
е-mail: nazarchuktatiana@gmail.com

Natasha KARVATSKA, Nila TIURINA, Tatiana NAZARCHUK
Khmelnytskyi National University

 Анотація мовою оригіналу

     Виконано ретроспективний аналіз динаміки та оцінку сучасного стану зовнішньоекономічної діяльності України за роки незалежності. Зокрема, проаналізовано експортно-імпортну та інвестиційну діяльність, показники відкритості економіки, географічну та товарну структури експорту й імпорту.  За результатами аналізу визначено, що в процесі становлення незалежності та розвитку національної економіки України відбувається трансформація у відкриту економічну систему яка намагається використовувати переваги міжнародного економічного співробітництва, розвивати усі форми міжнародних економічних відносин. Але завдяки неефективній міжнародній спеціалізації, повільній структурній перебудові економіки країни, малоефективному менеджменту ЗЕД рівень конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості країни на світовому ринку лишається низьким. Експортно орієнтована модель економічного зростання з переважанням низькотехнологічного експорту спричинила екстенсивний характер розвитку економіки, яка залишається енергозатратною, низькопродуктивною, слабо диверсифікованою, неконкурентоспроможною  та залежною від зовнішніх джерел сировини й енергетичних ресурсів, кон’юнктури світових товарних і фінансових ринків. Позитивним визначено те, що Україна змінила вектор орієнтації у зовнішньоекономічній діяльності і Європейський Союз поступово стає найбільшим та основним зовнішньоторговельним партнером. Такий тренд з огляду на геополітичний, геоекономічний та історичний європейський статус України, має залишатися одним з пріоритетів зовнішньоекономічної політики України.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, обсяг експорту, обсяг імпорту, іноземні інвестиції,  товарна структура зовнішньої торгівлі, географічна структура зовнішньої торгівлі.

 Розширена анотація англійською мовою

     A retrospective analysis and assessment of the current state of Ukraine’s foreign economic activity during the years of independence was performed in the article. In particular, the volume of export-import and investment activities, indicators of economic openness, geographical and commodity structure of exports and imports were analyzed. According to the results of the analysis, it was determined that in the process of independence and development of the national economy of Ukraine there is a transformation into an open economic system that tries to take advantage of international economic cooperation, develop all forms of international economic relations. However, due to inefficient international specialization, slow restructuring of the national economy, inefficient foreign trade management, the level of competitiveness and investment attractiveness of Ukraine in the world market remains low. The export-oriented model of economic growth with the predominance of low-tech exports has led to the extensive nature of economic development, which remains energy-intensive, low-productive, poorly diversified, uncompetitive and dependent on external sources of raw materials, energy resources and world markets. It is positive that Ukraine has changed the vector of orientation in foreign economic activity and the European Union is gradually becoming the largest and main foreign trade partner. Such a trend, given the geopolitical, geo-economics and historical European position of Ukraine, should remain one of the priorities of Ukraine’s foreign economic policy. The article concludes that the system of foreign economic regulation of Ukraine needs radical changes, which should begin with a review of foreign economic policy of the state which should be aimed at increasing export potential, product diversification, introduction of innovative technologies to ensure a sufficient level of competitiveness of domestic goods in world markets.

Key words: foreign economic activity, volume of exports, volume of imports, foreign investments, commodity structure of foreign trade, geographical structure of foreign trade.

Література

 1. Національні рахунки. Держана служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 25.09. 2021)
 2. Зовнішньоекономічна діяльність. Держана служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 30.09. 2021)
 3. Томашевська А. В., Смиковчук Т. В. Рівень ВВП України: аналіз та динаміка розвитку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Вип.20. част. 3, с. 90-94. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/20_3_2018ua/21.pdf (дата звернення: 01.10.2021).
 4. Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$) – Ukraine. The World Bank . URL: https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?locations=UA (дата звернення 25.09.2021)
 5. Кравчук О. Євроасоціація: два роки потому. Журнал соціальної критики «Спільне». 2016.  August 24.  URL: http://commons.com.ua/ru/yevroasotsiatsiya-dva-roki-potomu/ (дата звернення: 25.09.2021).
 6. Штепенко К. П., Забураєва О. Ю. Аналіз прямих іноземних інвестицій в економіку України та передумови необхідності їх залучення. Ефективна економіка. 2019. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7040 (дата звернення: 25.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.34
 7. Михайленко О. Г., Красникова Н. А. Вплив іноземних інвестицій на розвиток економіки України в умовах глобалізації. Ефективна економіка. 2020. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8046 (дата звернення: 26.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.54
 8. Лєгостаєва О.О., Кондратенко Н.Д. Світове господарство і міжнародні економічні відносини. Науковий погляд: економіка та управління. 2020. №2 (68), С. 28-32. URL: http://scientificview.umsf.in.ua/archive/2020/2_68_2020/7.pdf  (дата звернення: 26.09.2021).
 9. Жигалкевич Ж.М, Станіславський О.В. Особливості зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств в умовах євроінтеграції. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2019. №16, С. 116-123. DOI:  10.20535/2307-5651.16.2019.181688.
 10. Севрук І.М. Рупчева А.О. Конкурентоспроможність України на світовому ринку ІТ-послуг в умовах глобалізації. Економіка і суспільство. 2018. Вип.15. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/15_ukr/11.pdf (дата звернення: 30.10.2021).

References

 1. National accounts. (2021) State Statistics Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
 2. Foreign economic activity. (2021) State Statistics Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
 3. Tomashevska, A. V., Smykovchuk, T. V. (2018) GDP Level of Ukraine: Analysis and Dynamics of Development. Uzhhorod National University Scientific Bulletin, 20, 90-94. Retrieved from http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/20_3_2018ua/21.pdf
 4. Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$) – Ukraine. (2021) The World Bank. Retrieved from https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?locations=UA
 5. Kravchuk, O. (2016) European Association: two years later. Journal of Social Criticism “Common”, August 24. Retrieved from http://commons.com.ua/ru/yevroasotsiatsiya-dva-roki-potomu/
 6. Shtepenko, K.P., Zaburaeva O.Y. (2019) Analysis of foreign direct investment in the economy of Ukraine and the prerequisites for the need to attract them. Efficient economy, 5. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7040
 7. Mykhaylenko, O.G., Krasnikova, N.A. (2020) Influence of foreign investments on development of economy of Ukraine in the conditions of globalization. Efficient economy, 7. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8046
 8. Legostaeva, O.O., Kondratenko, N.D. (2020) World economy and international economic relations. Scientific view: economics and management, 2(68), 28-32. Retrieved from http://scientificview.umsf.in.ua/archive/2020/2_68_2020/7.pdf
 9. Zhigalkevich, J.M., Stanislavsky, O.V. (2019) Features of foreign economic activity of domestic enterprises in the conditions of European integration. Economic Bulletin of the National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, 16, 116-123. DOI:  10.20535/2307-5651.16.2019.181688.
 10. Sevruk, I.M., Rupcheva, A.O. (2018) Competitiveness of Ukraine in the world market of IT services in the conditions of globalization. Economy and society, 15. Retrieved from http://www.economyandsociety.in.ua/journal/15_ukr/11.pdf

Post Author: Кравчик Юрій

Translate