Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

МІСЦЕ FASHION-ІНДУСТРІЇ В СТРУКТУРІ КРЕАТИВНИХ СТУДІЙ

THE PLACE OF THE FASHION INDUSTRY IN THE STRUCTURE OF CREATIVE STUDIOS

Cторінки: 210-218. Номер: №2, Том 2, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(2)-33

Ірина БУДНІКЕВИЧ
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
https://orcid.org/0000-0002-5466-6532
i.budnikevich@chnu.edu.ua
Ксенія ДУЗЯК
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
duziak.kseniia@chnu.edu.ua

Iryna BUDNIKEVICH, Kseniia DUZIAK
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

 Анотація мовою оригіналу

     В статті досліджено роль та місце fashion-індустрії в структурі креативних індустрій, які сьогодні є одними з найбільш зростаючих секторів економіки, джерелом створення доданої вартості та нових робочих місць шляхом генерування ідей, виробництва, просування та реалізації продуктів створених на основі культурних, творчих, знаннєвих та інтелектуальних ресурсів. Узагальнено інформацію про вклад креативних індустрій в розвиток світової та національних економік, у створення робочих місць та забезпечення стійкого розвитку.

На основі теоретичного аналізу визначень категорії «Креативна економіка» запропонованих вітчизняними та зарубіжними вченим, громадськими та професійними організаціями зроблено висновок, що об’єднуючими елементами є: ідеї, творчість, інновації, знання, інтелект, унікальність, технології, сталість, цінність. Досліджені підходи до визначення суті креативних індустрій (креативних студій) як основи креативної економіки та узагальнено риси креативних індустрій.

Відзначено, що сучасна модна індустрія є важливим сектором креативної економіки, що включає в себе розробку, виробництво, просування та збут модних товарів (одягу, взуття, аксесуарів). Проведено семантичний аналіз щодо включення моди в структуру креативних індустрій за різними підходами, який засвідчив наявність цієї індустрії в усіх класифікаціях креативних індустрій. Зроблено висновок, що фешен-індустрію розглядати як елемент креативної економіки, креативну індустрію, яка поєднує розробників та виробників модного продукту, постачальників ресурсів (сировинних, інформаційних, інтелектуальних, маркетингових, креативних), інновацій та технологій (FashTech), сферу послуг з просування, реалізації та сервісу.

Ключові слова: креативна економіка, креативні індустрії, креативні студії, мода, індустрія моди, fashion-індустрії, FashTech.

 Розширена анотація англійською мовою

     The article examines the role and place of the fashion industry in the structure of creative industries, which today are one of the fastest growing sectors of the economy, a source of creating added value and new jobs through the generation of ideas, production, promotion and sale of products created on the basis of cultural, creative, knowledge and intellectual resources.Summarized information about the contribution of creative industries to the development of world and national economies, to creating jobs and ensuring sustainable development.

Based on the theoretical analysis of the definitions of the “Creative Economy” category proposed by domestic and foreign scientists, public and professional organizations, it was concluded that the unifying elements are: ideas, creativity, innovation, knowledge, intelligence, uniqueness, technology, sustainability, value.

Researched approaches to defining the essence of creative industries (creative studios) as the basis of the creative economy. The features of creative industries are summarized: the subjects are creative companies that are directly or indirectly based on creativity, originality, talents and unique skills; carry value for the preservation of cultural heritage, national identity and reflection of local characteristics; meet many sustainability challenges and ESG factors; use of creative, cultural, knowledge and intellectual resources; use of intellectual property objects for the production of goods and services; the result of activity is also objects of intellectual property and copyright; a creative product has a high value, as it involves a significant contribution of ideas and work of a creative person; the creative product is the object of falsification, counterfeiting and “piracy”; creative industries create new consumer value, added value and jobs; a high share of the use of product and technological innovations; a significant entrepreneurial, innovative and marketing component.

It was noted that the modern fashion industry is an important sector of the creative economy, which includes the development, production, promotion and sale of fashionable goods (clothing, shoes, accessories). A semantic analysis of the inclusion of fashion in the structure of creative industries according to various approaches has been carried out, which proves the presence of this industry in all classifications of creative industries. It was concluded that fashion is one of the dominant components of creative industries, a form of mass communication, a cultural industry, generates its own marketing and advertising technologies, a special “fashion product”, professional and informal fashion communities that have their own opinion and form specific standards.

It was concluded that the fashion industry should be considered as an element of the creative economy, a creative industry that combines developers and manufacturers of fashionable products, suppliers of resources (raw materials, information, intellectual, marketing, creative), innovations and technologies (FashTech), the sphere of promotion services, implementation and service.

Keywords: creative economy, creative industries, creative studios, fashion, fashion industry, FashTech.

Література

 1. Вахович І. М., Чуль О.М. Розвиток креативних індустрій: регіональний вимір: монографія. Луцьк: ВежаДрук, 2014. 288 с.
 2. Гардабхадзе І.А. Особливості маркетингових комунікацій індустрії моди у сфері дизайну одягу. Маркетинг і менеджмент інновацій. №2. C.64-77
 3. Давимука С. А., Федулова Л. І. Креативний сектор економіки: досвід та напрями розбудови : монографія. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”. Львів, 2017. 528с.
 4. Закон України про культуру. Відомості Верховної Ради України, 2011, № 24, стор. 168; 2013, № 23, стор. 218; 2017, № 26, стор. 298. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text
 5. Клоудова Й. Влияние развития креативной экономики на экономически отсталые регионы. Journal of the New Economic Association, New Economic Association, 2010, issue 5, pages 110-125.
 6. Креативна економіка: нова економічна епоха ХХІ ст. URL: https://creativeeconomy.center/wp-content/uploads/2021/12/2_5332503104040474153.pdf
 7. Креативні індустрії: Як в сучасному світі «експортують» музику. URL: https://delo.ua/lifestyle/kak-v-sovremennom-mire-eksportirujut-muzyku-349679/
 8. Паніна І.Г, Парчевська В.В. Індустрія моди в публічній дипломатії України та Республіки Польща: порівняльний аналіз. Регіональні студії. Ужгород, Видавничий дім «Гельветика». Вип. 24. 2021. С.140-147.
 9. Поснова Т. В. Інноваційна та креативна економіка: діалектика взаємозв’язку. Ефективна економіка. 2020. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7716
 10. Про схвалення Експортної стратегії України на 2017–2021 роки»: розпорядження Кабінету міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1017-р. База даних «Законодавство України». URL: https://cutt.ly/Ec1zstF
 11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. № 265–р «Про затвердження видів господарської діяльності, які належать до креативних індустрій». URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro–zatverdznoyi–diality–yaki–nalezhat-dokreativnih-industrij
 12. Florida, R. (2002) The Rise of the Creative Class and How Its Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. New York: Basic Books
 13. Caves R. Creative industries: contracts between arts and commerce. Cambridge : Harvard University Press, 2002. 464 р
 14. Charles Landry. (2005). Creativity and the City, Netherlands Architecture Institute. Retrieved from: http://charleslandry.com/panel/wp-content/uploads/downloads/2013/03/Lineagesof-the-Creative-City.pdf
 15. Coy Peter. The Creative Economy. BusinessWeek Magazine. 2000. August 28. Р. 12–16
 16. Creative Economy Outlook and Country Profile report. 2018 // UNCTAD. URL: https://unctad. org/system/files/official-document/ditcted2018d3_en.pdf
 17. Creative Economy Report, The Challenges of Assessing the Creative Economy: Towards Informed Policy–making, UNCTAD, 2008, р. 4. URL: https://unctad.org/webflyer/creative-economy-report-2008-challenge-assessing-creative-economy-towards-informed-policy
 18. Creative Industries Mapping Document. 1998. URL: https://www.gov.uk/government/publications/creative-industries-mapping-documents-2001
 19. Culture, creativity and markets. Paris : UNESCO, 1998. 484 р.
 20. Department For Culture Media And Sport (DCMS). 2001. Creative Industries Mapping Document. 1998. DCMS, London
 21. European Parliament resolution of 12 May 2011 on unlocking the potential of cultural and creative industries. URL: https://www.europarl.europa.eu/sides/ getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0240+0+DOC+XML+V0//EN
 22. International Year of Creative Economy for Sustainable Development, 2021. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N19/359/41/PDF/N1935941.pdf?OpenElement
 23. Howkins J. The Creative economy: how people make money from ideas. 1st ed. London : Penguin Books, 2001. 263 р. URL: https://ru.scribd.com/document/421657876/The-Creative-Economy-John-Howkins
 24. National Studies on Assessing the Economic Contribution of the Copyright-Based Industries // WIPO-2006. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/624/wipo_pub_624.pdf
 25. Österreichs Stellung als bedeutende Kulturnation sichern zu wollen. ÖVP-Grundsatzprogramm 1995, S 26
 26. Quantifying knowledge spillovers from the uk creative industries. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1093810/DCMS_scoping_study_-_final_-_24July2022.pdf
 27. Reshaping policies for creativity: addressing culture as a global public good. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380474
 28. Staatliche Kulturpolitik in Österreich seit 2000 – Zur Radikalisierung eines politischen Konzeptes von Michael Wimmer. http://www.educult.at/wp-content/uploads/2011/08/Kulturpolitik_-_5_Jahre_nach_der_Wende.pdf
 29. Sukma М., Hartono D., Prihawantoro S. (2018) The Impacts Analysis of Creative-Products Export on the Economy. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan. . Vol 11, No 1. URL: https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jejak/article/view/11337
 30. The Creative Economy. (2021). Policy Circle. URL: https://www.thepolicycircle.org/minibrief/the-creative-economy/
 31. The economic impact of the creative industries in the americas. Oxford Economics. British Council. Retrieved from: http://scm.oas.org/pdfs/2013/cidrp00451.cultura.eng.pdf
 32. Тhrosby D. Modeling the cultural industries// International Journal of Cultural Policy. 2008. Vol. 14(3). P. 217-232
 33. Creative Economy Programme. URL: https://unctad.org/topic/trade-analysis/creative-economy-programme#:~:text=The%20creative%20economy%20has%20 no,›creative%20industries›%20are%20based
 34. Launch of the 2018 Global Report. URL: https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/global_report_fact_sheet_en.pdf
 35. Re|shaping cultural policies: a decade promoting the diversity of cultural expressions for development. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000242866
 36. World Intellectual Property Organization. How to Make a Living in the Creative Industries. URL: https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4166&plang=E

References

 1. Vakhovych I., Chul O. (2014) Development of creative industries: regional dimension: monograph. Lutsk: Vezha-Druk, 288 s.
 2. Hardabkhadze, I.A. Features of marketing communications of fashion industry in the field of fashion design. Marketing and Management of Innovations. 2012. Vol.3, № 2. PP. 64-77.
 3. Davymuka,   A.,  Fedulova,  L.  I.  (2017). Creative sector of economy: experience anddirections of development. Dolishny Institute for Regional Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine
 4. Law of Ukraine «On Culture». The Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2011, No. 24, p. 168; 2013, No. 23, p. 218; 2017, No. 26, p. 298. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text
 5. Kloudova J. (2010) Expanse Creative Economy and its Impact on the Less Developed Regions. Journal of the New Economic Association, New Economic Association, issue 5, pages 110-125.
 6. center (2022).  Creative  economy:  a  new  economic  era  of  the  21st  century.  Concept  of  creative  economy.  Global  trends.  The  potential  and  prospects  for  the  development  of  the  creative  economy  in  Ukraine.  Center  for  the  Development  of  Creative  Economy,  67  p.  Available  at:  https://creativeeconomy.center/wp-content/uploads/2021/12/2_5332503104040474153.pdf
 7. Creative industries: How music is “exported” in the modern world. Available at:  https://delo.ua/lifestyle/kak-v-sovremennom-mire-eksportirujut-muzyku-349679/
 8. Panina, I.H., Parchevska, V.V. (2021). Industriia mody v publichnii dyplomatii Ukrainy ta Respubliky Polshcha: porivnialnyi analiz. Rehionalni studii – Regional studios, 24, 140–147.
 9. Posnova, T. (2020), “Innovative and creative economy: the dialectics of communication”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7716
 10. On the Approval of the Export Strategy of Ukraine (Strategic Trade Development Roadmap) for 2017-2021: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. on December 27, 2017, 1017-r. URL: https://cutt.ly/Ec1zstF
 11. The Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated on April 24, 2019 No. 265-p «On approval of types of economic activities that belong to creative industries» Available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzchnoyi-diyalnosti-yaki-nalezhat-do-kreativnih-industrij
 12. Florida, R. (2002) The Rise of the Creative Class and How Its Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. New York: Basic Books.
 13. Caves R. Creative industries: contracts between arts and commerce. Cambridge : Harvard University Press, 2002. 464 р
 14. Charles Landry. (2005). Creativity and the City, Netherlands Architecture Institute. Available at: http://charleslandry.com/panel/wp-content/uploads/downloads/2013/03/Lineagesof-the-Creative-City.pdf
 15. Coy Peter. The Creative Economy. BusinessWeek Magazine. 2000. August 28. Р. 12–16
 16. Creative Economy Outlook and Country Profile report. 2018 // UNCTAD. Available at: https://unctad. org/system/files/official-document/ditcted2018d3_en.pdf
 17. Creative Economy Report, The Challenges of Assessing the Creative Economy: Towards Informed Policy–making, UNCTAD (2008), р. 4. Available at: https://unctad.org/webflyer/creative-economy-report-2008-challenge-assessing-creative-economy-towards-informed-policy
 18. Creative Industries Mapping Document (1998). Available at: https://www.gov.uk/government/publications/creative-industries-mapping-documents-2001
 19. Culture, creativity and markets. Paris : UNESCO, 1998. 484 р.
 20. Department For Culture Media And Sport (DCMS). 2001. Creative Industries Mapping Document. 1998. DCMS, London
 21. European Parliament resolution of 12 May 2011 on unlocking the potential of cultural and creative industries. Available at: https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0240+0+DOC+XML+V0//EN
 22. International Year of Creative Economy for Sustainable Development, 2021. Available at: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N19/359/41/PDF/N1935941.pdf?OpenElement
 23. Howkins J (2001). The Creative economy: how people make money from ideas. 1st ed. London : Penguin Books, 263 р. Available at: https://ru.scribd.com/document/421657876/The-Creative-Economy-John-Howkins
 24. National Studies on Assessing the Economic Contribution of the Copyright-Based Industries. WIPO-2006. Available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/624/wipo_pub_624.pdf
 25. Österreichs Stellung als bedeutende Kulturnation sichern zu wollen. ÖVP-Grundsatzprogramm 1995, S 26
 26. Quantifying knowledge spillovers from the uk creative industries. Available at: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1093810/DCMS_scoping_study_-_final_-_24July2022.pdf
 27. Reshaping policies for creativity: addressing culture as a global public good. Available at: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380474
 28. Staatliche Kulturpolitik in Österreich seit 2000 – Zur Radikalisierung eines politischen Konzeptes von Michael Wimmer. Available  at: http://www.educult.at/wp-content/uploads/2011/08/Kulturpolitik_-_5_Jahre_nach_der_Wende.pdf
 29. Sukma М., Hartono D., Prihawantoro S. (2018) The Impacts Analysis of Creative-Products Export on the Economy. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan. . Vol 11, No 1. Available at: https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jejak/article/view/11337
 30. The Creative Economy. (2021). Policy Circle. Available at: https://www.thepolicycircle.org/minibrief/the-creative-economy/
 31. The economic impact of the creative industries in the americas. Oxford Economics. British Council. Available at: http://scm.oas.org/pdfs/2013/cidrp00451.cultura.eng.pdf
 32. Тhrosby D. Modeling the cultural industries// International Journal of Cultural Policy. 2008. Vol. 14(3). P. 217-232
 33. Creative Economy Programme. Available at: https://unctad.org/topic/trade-analysis/creative-economy-programme#:~:text=The%20creative%20economy%20has%20 no,›creative%20industries›%20are%20based
 34. Launch of the 2018 Global Report. Available at: https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/global_report_fact_sheet_en.pdf
 35. Re|shaping cultural policies: a decade promoting the diversity of cultural expressions for development. Available at: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000242866
 36. World Intellectual Property Organization. How to Make a Living in the Creative Industries. Available at: https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4166&plang=E

Post Author: Кравчик Юрій

Translate