Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

THE ESSENCE AND SIGNIFICANCE OF THE STRATEGY OF ENSURING THE FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES


https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-312-6(2)-45

Олександр КУЦЕНКО
Запорізький національний університет
https://orcid.org/0000-0001-6066-2485

Oleksandr KUTSENKO
Zaporizhzhia National University

 Анотація мовою оригіналу

     В статті з’ясовано, що результати фінансово-господарської діяльності підприємств перебувають під негативним впливом ринкового середовища. Крім того, загрози, ризики можуть призводити до зниження рівня фінансової стійкості, нестабільності діяльності, збитковості функціонування та банкрутства підприємств. Відповідно доцільним є своєчасне виявлення та аналіз факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, розробка заходів до нейтралізації їх негативного впливу. Все це є можливим за умови стійкого рівня фінансово-економічної безпеки та застосування інструментів її забезпечення, що дозволить відновити роботу підприємства, забезпечити стабільність функціонування та визначити напрямки розвитку. Серед таких інструментів вагому роль відіграє стратегія забезпечення фінансово-економічної безпеки. Визначено, що успіх підприємства залежить від рівня економічної безпеки, яка дає змогу захистити його від негативного впливу ринкового середовища. Обґрунтовано, що однією із важливих складових економічної безпеки є фінансова безпека, яка забезпечує покращення фінансових показників діяльності, раціональне використання фінансових ресурсів, зростання фінансової стійкості. Проведено ґрунтовний аналіз існуючих підходів вчених до визначення поняття «економічна безпека», «фінансова безпека», «фінансово-економічна безпека», «стратегія забезпечення фінансово-економічної безпеки». Встановлено відсутність підходу до трактування дефініції «стратегія забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства» та сформовано власне бачення даного поняття: модель дій, інструментів по забезпеченню стійкого рівня економічної та фінансової безпеки шляхом застосування підходів, методів, функцій, принципів, програмного та ресурсного забезпечення, врахування взаємодії із стратегією розвитку, системою та механізмом управління, що гарантуватиме відновлення, підвищення, підтримання стану фінансової та економічної діяльності, рівня фінансово-економічної безпеки, уникнення кризового стану, нейтралізацію впливу факторів, загроз, ризиків протягом коротко- та довгострокового періоду за умови впровадження відповідного виду стратегії та сприятиме економічному та фінансового розвитку, формуванню економічної рівноваги. Обґрунтовано відмінність запропонованого поняття «стратегія забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства» від вже існуючих підходів.

Ключові слова: економічна безпека, фінансова безпека, фінансово-економічна безпека, стратегія, стратегія забезпечення фінансово-економічної безпеки.

 Розширена анотація англійською мовою

    The article found out that the results of the financial and economic activity of enterprises are under the negative influence of the market environment. In addition, threats and risks can lead to a decrease in the level of financial stability, instability of activity, unprofitable functioning and bankruptcy of enterprises. Accordingly, it is expedient to timely identify and analyze factors of the external and internal environment, develop measures to neutralize their negative impact. All this is possible under the condition of a stable level of financial and economic security and the use of tools to ensure it, which will allow the enterprise to resume work, ensure the stability of functioning and determine the directions of development. Among such tools, the strategy of ensuring financial and economic security plays an important role. It was determined that the success of the enterprise depends on the level of economic security, which allows to protect it from the negative influence of the market environment. It is substantiated that one of the important components of economic security is financial security, which ensures the improvement of financial indicators of activity, the rational use of financial resources, and the growth of financial stability. A thorough analysis of the existing approaches of scientists to the definition of the concept of “economic security”, “financial security”, “financial and economic security”, “strategy for ensuring financial and economic security” was carried out. The absence of an approach to the interpretation of the definition “strategy for ensuring the financial and economic security of the enterprise” was established, and an own vision of this concept was formed: a model of actions, tools for ensuring a stable level of economic and financial security by applying approaches, methods, functions, principles, software and resource support, taking into account interaction with the development strategy, management system and mechanism, which will guarantee the restoration, improvement, maintenance of the state of financial and economic activity, the level of financial and economic security, the avoidance of a crisis situation, the neutralization of the influence of factors, threats, risks in the short- and long-term period, provided that the appropriate type of strategy and will contribute to economic and financial development, the formation of economic balance. The difference between the proposed concept of “strategy for ensuring the financial and economic security of the enterprise” and already existing approaches is substantiated.

Keywords: economic security, financial security, financial and economic security, strategy, strategy for ensuring financial and economic security.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate