Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ЯК ФАКТОРУ ЗРОСТАННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

 INCREASING THE EFFICIENCY OF USING LAND RESOURCES AS A FACTOR OF AGRICULTURAL PRODUCTION GROWTH

Cторінки: 227-231. Номер: №2, Том 2, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(2)-35

Анатолій ПОЛТАВЕЦЬ
Державний біотехнологічний університет
https://orcid.org/0000-0002-3310-3271
e-mail: svr13@btu.kharkov.ua
Михайло БАГІН
Сумський національний аграрний університет
https://orcid.org/0000-0002-0178-6194
e-mail: bahin.m@ukr.net

Anatolii POLTAVETS
State Biotechnology University
Myhailo BAHIN
Sumy National Agrarian University

 Анотація мовою оригіналу

    Земля є основою багатства та розвитку будь-якої держави, а ефективність її використання є базою визначення рівня технологічного розвитку країни. Земельна реформа в Україні як складова економічної реформи призвела до значного погіршення стану сільськогосподарських угідь, втрати гумусу з ґрунтів, їх деградації та інших негативних наслідків, що загрожують економічній безпеці країни та породжують соціально-економічні та демографічні кризові явища, зокрема в сільській місцевості. Тому раціональне використання земельних ресурсів має велике значення для розвитку національної економіки, з ним тісно пов’язані обсяги виробництва сільськогосподарської продукції та продовольча проблема. Вказано що забезпечення раціонального та ефективного використання земельних ресурсів країни – це одне з пріоритетних завдань, яке стоїть перед державою, а дотримання загальних вимог щодо використання земельних ресурсів – це завдання, яке стоїть безпосередньо самими землекористувачами. Ефективність використання земель сільськогосподарського призначення є основним чинником, який істотно впливає на соціально-економічну ситуацію як в окремих регіонах, так і в державі в цілому. Земельні ресурси обмежені, можна сказати, що природні ресурси невідновлювані, головне завдання полягає в їх раціональному використанні, від чого залежить їх ефективність. Відповідно до стратегії економічного розвитку будь-якої країни, сільське господарство є одним із пріоритетних напрямків національної економіки. Використання земельних ресурсів повинно трактуватися не тільки як отримання  прибутку, але як і система економічних, організаційних, меліоративних. агротехнічних, екологічних та інших заходів, метою яких є раціональне користування земельних ресурсів, збереження та підвищення урожайності. Враховуючи специфіку сільськогосподарської галузі найбільшої уваги заслуговує екологічна те економічна ефективність використання земель, зміст якої в цілому проявляється в основній місії суб’єкта господарювання; отримання прибутку та результативному господарюванні на угіддях, отримання сталого врожаю екологічної продукції.

Ключові слова: земельні ресурси, землекористування, сільськогосподарські угіддя, аграрні організації, економічна ефективність

 Розширена анотація англійською мовою

     Land is the basis of the wealth and development of any state, and the efficiency of its use is the basis for determining the level of technological development of the country. The land reform in Ukraine as a component of the economic reform led to a significant deterioration of the condition of agricultural lands, loss of humus from the soil, their degradation and other negative consequences that threaten the economic security of the country and give rise to socio-economic and demographic crisis phenomena, particularly in rural areas. Therefore, the rational use of land resources is of great importance for the development of the national economy, the volume of production of agricultural products and the food problem are closely related to it. It is indicated that ensuring rational and effective use of the country’s land resources is one of the priority tasks facing the state, and compliance with general requirements for the use of land resources is a task that is directly faced by the land users themselves. The efficiency of agricultural land use is the main factor that significantly affects the socio-economic situation both in individual regions and in the country as a whole. Land resources are limited, we can say that natural resources are non-renewable, the main task is their rational use, which depends on their effectiveness. According to the economic development strategy of any country, agriculture is one of the priority areas of the national economy. The use of land resources should be interpreted not only as profit-making, but also as a system of economic, organizational, reclamation. agrotechnical, environmental and other measures, the purpose of which is the rational use of land resources, preservation and increase of productivity. Taking into account the specifics of the agricultural industry, the ecological and economic efficiency of land use deserves the greatest attention, the content of which is generally manifested in the main mission of the business entity; profit and efficient land management, obtaining a sustainable harvest of ecological products.

Key words: land resources, land use, agricultural land, agrarian organizations, economic efficiency

Література

 1. Березіна Л. М. Актуальні проблеми використання ресурсів аграрних підприємств. Вісник Черкаського університету. Серія : Економічні науки. 2018. С. 12–21
 2. Федорченко О. А., Ткаченко В. Г. Галузева спеціалізація та диверсифікація як чинник оптимізації структури підприємств аграрного профілю.URL: https://cutt.ly/yY6hHHs
 3. Гросул В. А. Ресурси підприємства: теоретичне осмислення сутності. Бізнес Інформ. № 7. Харків, 2013. С. 236–242
 4. Гуторов О. Оцінка земельних ресурсів та ефективності інвестицій : монографія. Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Х., 2006. 368 с
 5. Дворецький А. Методичний підхід до визначення соціальноекономічної ефективності використання земельних ресурсів. Ефективна економіка. 2013. № 5. URL: https://cutt.ly/EY3cofi
 6. Bahan N. «Economik, social and environmental features of use land resources in Ukraine and world». Green, Blue&Digital Economy Journal. Vol. 2 No. 1. Riga, Latvia : Baltija Publishing.2021. Р. 10–16
 7. Мельничук Л. С. Ефективність використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств. Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. 2015. №1. С. 135–140.
 8. Статистичний збірник «Рослинництво України» за 2021 р. Державна служба статистики України. 2022. Київ, 183 с. URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/ publicat/kat_u/2022/zb/05/zb_rosl_2021.pdf
 9. Статистичний збірник «Рослинництво України» за 2017 р. Державна служба статистики України. Київ, 222 с. URL: https://ukrstat.gov.ua/ druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_rosl_zb.htp
 10. Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/sg/ppsgk/ arh_ppsgk_u.html

References

 1. Berezina L. M. Aktualni problemy vykorystannia resursiv ahrarnykh pidpryiemstv. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia : Ekonomichni nauky. 2018. S. 12–21
 2. Fedorchenko O. A., Tkachenko V. H. Haluzeva spetsializatsiia ta dyversyfikatsiia yak chynnyk optymizatsii struktury pidpryiemstv ahrarnoho profiliu.URL: https://cutt.ly/yY6hHHs
 3. Hrosul V. A. Resursy pidpryiemstva: teoretychne osmyslennia sutnosti. Biznes Inform. № 7. Kharkiv, 2013. S. 236–242
 4. Hutorov O. Otsinka zemelnykh resursiv ta efektyvnosti investytsii : monohrafiia. Khark. nats. ahrar. un-t im. V.V. Dokuchaieva. Kh., 2006. 368 s
 5. Dvoretskyi A. Metodychnyi pidkhid do vyznachennia sotsialnoekonomichnoi efektyvnosti vykorystannia zemelnykh resursiv. Efektyvna ekonomika. 2013. № 5. URL: https://cutt.ly/EY3cofi
 6. Bahan N. «Economik, social and environmental features of use land resources in Ukraine and world». Green, Blue&Digital Economy Journal. Vol. 2 No. 1. Riga, Latvia : Baltija Publishing.2021. R. 10–16
 7. Melnychuk L. S. Efektyvnist vykorystannia zemelnykh resursiv silskohospodarskykh pidpryiemstv. Stalyi rozvytok ekonomiky. Mizhnarodnyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal. 2015. №1. S. 135–140.
 8. Statystychnyi zbirnyk «Roslynnytstvo Ukrainy» za 2021 r. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. 2022. Kyiv, 183 s. URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/ publicat/kat_u/2022/zb/05/zb_rosl_2021.pdf
 9. Statystychnyi zbirnyk «Roslynnytstvo Ukrainy» za 2017 r. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. 2018. Kyiv, 222 s. URL: https://ukrstat.gov.ua/ druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_rosl_zb.htm
 10. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/sg/ppsgk/ arh_ppsgk_u.html

Post Author: Кравчик Юрій

Translate