Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ACHIEVING THE GOALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE FORMATION OF THE FOOD SUPPLY SYSTEM

Сторінки: 317-323. Номер: №4, Том 3, 2020 (284)

Автори:

ПРОХОРЧУК С. В., ЯГОДЗІНСЬКА А. С.
Міжнародний університет бізнесу і права

PROKHORCHUK S., IAGODZINSKA A.
International University of Business and Law

DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2020-284-4(3)-56

Надійшла / Paper received : 23.07.2020
Надрукована / Paper Printed : 28.09.2020

Анотація мовою оригіналу

     Цілі сталого розвитку є  ключовими напрямками розвитку країн, що були ухвалені на Саміті ООН зі сталого розвитку. Вони ухвалені на період від 2015 до 2030 року і нараховують 17 Глобальних цілей, яким відповідають 169 завдань. Досягнення країнами кожної з них сприятиме забезпеченню успішного розвитку, де поміж багатьох основних однією з  важливих  є забезпечення формування системи продовольчого забезпечення.

Метою цієї статті є дослідження тих цілей сталого розвитку країни та визначення їх місця, що впливають на формування системи продовольчого забезпечення та взаємозв’язку з аграрним сектором країни.

Дослідження показали, що в Україні за основними цілями сталого розвитку країни є багато напрямів щодо покращення ситуації на краще. Результати аналізу кожної з 17 ЦСР визначили вплив кожного з них на формування системи продовольчого забезпечення, прямопропорційно впливають на неї і визначають напрями та тенденції сталого розвитку аграрного сектору економіки.

Доведено, що: за умов збереження динаміки рівня споживання досягнення раціональної норми споживання по м’ясу можна очікувати у 2036 році, по фруктах – у 2038 році, а по молоку встановлена тенденція до зменшення рівня його споживання; за умов збереження динаміки загального експорту та експорту продукції харчової промисловості та переробки сільськогосподарської сировини в експорті груп 1-24 УКТЗЕД, а за інших рівним умов динаміка частки продукції харчової промисловості та переробки сільськогосподарської сировини в експорті груп 1-24 УКТЗЕД не зміниться, досягти запланованих показників до 2030 року не вдасться, а досягнення значення 51,0 % 2020 року можна буде лише у 2052 році; за умови збереження темпів росту площ сільськогосподарських угідь під органічним виробництвом у загальній площі сільськогосподарських угідь досягти запланованого рівня індикатора можна буде у встановлені строки, однак, запланований на 2030 рік показник (1,7 %) дуже низький (зважаючи на світові тенденції розвитку органічного руху та потенційні можливості участі України у цьому процесі, даний індикатор має бути значно вищим); за умови збереження встановлених тенденцій досягти цільового значення, передбаченого в Національної доповіді 2017 «Цілі сталого розвитку: Україна» ЦСР2, по споживчих цінах на продукти харчування до 2030 року не вдасться.

Майбутні звіти про стан продовольчої безпеки та харчування у світі сприятимуть інтегрованому моніторингу прогресу у напрямку подолання голоду та викорінення всіх форм недоїдання (ЦСР 2.1 та 2.2) шляхом оцінки синергії та компромісів із зусиллями щодо досягнення інших цілей у рамках ЦСР2 та прогрес, досягнутий на інших ЦСР. Це буде здійснюватися здебільшого на глобальному рівні за допомогою порівнянь регіонів та країн, а також через тематичні дослідження країн.

Аргументовано, що у загальному вигляді діяльність ФАО у реалізації ЦСР2 можна систематизувати за трьома напрямами: моніторинг реалізації ЦСР2 та вимірювання прогресу; глобальні процеси; глобальні партнери. Такий розподіл визначається специфікою цілей та завдань за конкретним напрямом діяльності та рівнем.

Доведено, що ФАО має значні потенційні порівняльні переваги по наданню допомоги країнам в забезпеченні нових викликів в сфері моніторингу ЦСР2, зокрема через реалізацію проєктів: Глобальна стратегія вдосконалення сільськогосподарської статистики (GSIAS); Модуль опитування Самооцінки рівня продовольчої небезпеки (FIES-SM); Глобальний оглядовий центр (GSH).

     Ключові слова: цілі сталого розвитку, система продовольчого забезпечення, сталий розвиток аграрного сектору, рівень споживання населення, глобальні цілі розвитку країни.

Розширена анотація англійською мовою

      The goals of sustainable development are the key directions of development of the countries approved by the UN Summit on Sustainable Development. They are approved for the period from 2015 to 2030 and have 17 Global Goals, which meet 169 goals. The achievement of each of them by the countries will contribute to successful development, where among the many main ones one of the most important is to ensure the formation of the food security system.

The purpose of this article is to research of the goals of sustainable development of the country and determine their place that affect the formation of the food security system and the relationship with the agricultural sector of the country.

Research has shown that in Ukraine, according to the main goals of sustainable development of the country, there are many ways to improve the situation for the better. The results of the analysis of each of the 17 CSWs determined the impact of each of them on the formation of the food supply system, directly proportionally affect it and determine the directions and trends of sustainable development of the agricultural sector.

It is proved that: if the dynamics of the level of consumption is maintained, a rational consumption rate for meat can be expected in 2036, for fruit – in 2038, and for milk there is a tendency to reduce the level of its consumption; under conditions of maintaining the dynamics of total exports and exports of food industry and processing of agricultural raw materials in exports of groups 1-24 UKTZED, and other things being equal, the dynamics of the share of food industry and processing of agricultural raw materials in exports of groups 1-24 UKTZED will not change. it will not succeed by 2030, and it will be possible to reach the value of 51.0% in 2020 only in 2052; provided that the growth rate of agricultural land under organic production in the total area of agricultural land is maintained, the planned level of the indicator can be achieved in due time, however, the planned target for 2030 (1.7%) is very low (given global trends in organic movement and potential opportunities for Ukraine’s participation in this process, this indicator should be much higher); provided that the established trends continue to achieve the target set in the National Report 2017 “Sustainable Development Goals: Ukraine” CSW2, consumer prices for food by 2030 will not succeed.

Future reports on the state of food security and nutrition in the world will contribute to the integrated monitoring of progress towards overcoming hunger and eradicating all forms of malnutrition (CSD 2.1 and 2.2) by assessing synergies and trade-offs with other CSD goals2 . This will be done mostly at the global level through comparisons of regions and countries, as well as through case studies of countries.

It is argued that in general, FAO’s activities in the implementation of CSW2 can be systematized in three areas: monitoring the implementation of CSW2 and measuring progress; global processes; global partners. This distribution is determined by the specifics of goals and objectives for a particular area of activity and level.

FAO has been shown to have significant potential comparative advantages in assisting countries in meeting new challenges in the field of CSD monitoring2, in particular through the implementation of the following projects: Global Strategy for the Improvement of Agricultural Statistics (GSIAS); Self-Assessment of Food Hazard Assessment Module (FIES-SM); Global Review Center (GSH).

     Key words: sustainable development goals, food security system, sustainable development of the agricultural sector, the level of consumer consumption, global development goals.

References

 1. Babych M.M. Prodovolcha bezpeka Ukrainy: teoriia, metodolohiia, praktyka: avtoref. dys. … d-r. ekon. nauk : 08.00.03. Mykolaiv, 2019. 47 s.
 2. Mudrak R.P., Lahodiienko V.V. Ahroinfliatsiia ta indeks spozhyvchykh tsin na prodovolchi tovary: porivnialnyi analiz “Ukraina – YeS”. Ekonomika Ukrainy. 1 (674). 2018. http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2018_1_4
 3. Mudrak R.P., Lahodiienko V.V., Lahodiienko N.V.    Vplyv sukupnykh vytrat na obsiahy natsionalnoho vyrobnytstva. Ekonomichnyi chasopys – XXI. – Scopus Indexed. 2018, №172(7-8), S. 44-50.
 4. Iatsiv I. Vplyv eksportno-importnykh operatsii na formuvannia prodovolchoi bezpeky Ukrainy. Ahrarna ekonomika. 2020. T. 13, № 1-2. S. 3-13.
 5. Agricultural Market Information System. AMIS Rapid Response Forum. 2012. URL: http://www.amis-outlook.org/amis-about/rapid-response-forum/en/?page=1&ipp=3&no_cache=1&tx_dynalist_pi1[par].
 6. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy. 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 7. World Health Organization. 2020. URL: https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/children-aged-5-years-overweight-(-weight-for-height-2-sd).
 8. Lahodiienko V.V., Lahodiienko N.V. Modeliuvannia otsinky innovatsiinoi spromozhnosti promyslovykh pidpryiemstv. Zbirnyk naukovykh prats «Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky». Web of Science.  №1 (28),  2019. S. 280-289.  https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i28.162979
 9. Ruslan Mudrak, Iryna Nyzhnyk, Volodymyr Lagodiienko, Nataliia Lagodiienko Impact of Seasonal Production on the Dynamics of Prices for Meat and Dairy Products in Ukraine. TEM Journal. Volume 8, Issue 4, Pages 1159-1168, ISSN 2217-8309, DOI: 10.18421/TEM84-08, November 2019. (Scopus)
 10. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Balansy ta spozhyvannia osnovnykh produktiv kharchuvannia naselenniam Ukrainy. 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 11. Kotykova O., Babych M. Economic Impact of Food Loss and Waste, AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2019. Vol. 11, No. 3, pp. 57-71. doi: 10.7160/aol.2019.110306
 12. Climate Change Knowledge Portal. Vulnerability: Ukraine. 2020. URL: https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/ukraine/vulnerability.
 13. World Bank. Data. 2019. URL: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.UMIC?end=2018&locations=1W-UA&most_recent_year_desc=false&start=2002&view=chart.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate