Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ЕНЕРГЕТИКИ ТА НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ДО ВІДТВОРЕННЯ

DETERMINANTS OF THE DEVELOPMENT OF THE GLOBAL ENERGY MARKET AND NEW TRENDS FOR RECOVERY

Сторінки: 324-328. Номер: №4, Том 3, 2020 (284)

Автори:

КОГУТ-ФЕРЕНС О. І.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

O. KOHUT-FERENS
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2020-284-4(3)-57

Надійшла / Paper received : 16.07.2020
Надрукована / Paper Printed : 28.09.2020

Анотація мовою оригіналу

      В статті розглянуто особливості та тенденції світової енергетичної системи. Під якою пропонуємо розуміти утворення мегаекономічного середовища, яке в свою чергу структурно охоплює особливості енергетичного розвитку усіх країн планети. Здійснено аналіз публікацій та досліджень за даною тематикою, з’ясовано що у найближчому часі людство стикнеться з тотальним дефіцитом енергетичних ресурсів. Також відмічено ряд причин цій обставині, серед яких не пропорційний характер поширення енергетичних ресурсів між країнами, регіонами. Узагальнено існуючі теоретичні та практичні напрацювання та виокремлено особливо важливі напрямки  світової енергетичної системи, які потребують свого вирішення. Серед найбільш актуальних: надмірне споживання енергії відносно одиниці реального  ВВП на душу населення, підвищення рівня витрат на імпорт викопних видів палива а одиницю реального ВВП країни. Важливими показниками виміру реального стану щодо прогнозних показників світового розвитку енергетики слід вважати: волатильність цін на нафту, цінову стабільність на  нафтогазові продукти, волатильність витрат на енергоносії, умови та ризики при світового виробництва вугілля, умови та ризики при світовому виробництві природного газу, умови та ризики зберігання та видобуток світових запасів вугілля, витрати енергоносіїв на одну особу, транспортні витрати на особу. З огляду на наявний характер протікання енергетичних процесів у світовому енергетичному балансі слід розглядати три напрямки ймовірного розвитку подій енергетичної системи: безповоротні процеси енергетичної системи, реакція світової енергетичної системи, оптимальні шляхи та заходи щодо підвищення енергетичної безпеки, які візуалізовано та охарактеризовано у табличному вигляді. З’ясовано розуміння категорії детермінізм у науковій світоглядній площині. Не дивлячись на різне походження думок щодо детермінізму, будь-яка його форма має спільні ознаки: взаємозумовленість та взаємозалежність між основними складовими системного явища.

В результаті дослідження мною визначено основні детермінанти розвитку світової енергетичної системи та окреслено шляхи їх реалізації: забезпечення надійності та стабільності  енергопостачання, досягнення потрібного рівня енергетичної безпеки, дотримання необхідного стану  енергоефективності, застосування принципів  екологізації, пошук та запровадження альтернативних джерел підвищення енергетичного потенціалу світової енергетики.

     Ключові слова: детермінанти, економічний детермінізм, альтернативні джерела енергетики, екологізація, енергоефективність, енергетична система, енергозберігаючі засоби, нафтогазові ресурси, волативність, ВВП, енергетичні підприємства, світовий енергетичний ринок, енергетична безпека.

Розширена анотація англійською мовою

     The article examines the peculiarities and trends of the world energy system. Under this, we propose to understand the formation of a mega-economic environment, which structurally covers the peculiarities of the energy development of all countries on the planet. An analysis of publications and research on this topic was carried out; it was found that shortly, humanity will face a total shortage of energy resources. Several reasons for this circumstance were also noted, including the disproportionate distribution of energy resources between countries and regions. The existing theoretical and practical developments are summarized, and critical areas of the world energy system that need to be resolved are highlighted. Among the most relevant: are excessive energy consumption relative to a unit of real GDP per capita and an increase in the cost level for importing fossil fuels per unit of the country’s real GDP. Important indicators of the measurement of the natural state about the forecast indicators of the world energy development should be considered: volatility of oil prices, price stability of oil and gas products, volatility of costs for energy carriers, conditions, and risks in the world production of coal, conditions, and risks in the world production of natural gas, conditions, and risks storage and production of world coal reserves, consumption of energy carriers per person, transport costs per person. Given the current nature of the flow of energy processes in the world energy balance, three directions of the probable development of energy system events should be considered: irreversible processes of the energy system, reaction of the world energy system, optimal ways and measures to increase energy security, which are visualized and characterized in tabular form. The understanding of the determinism category in the scientific worldview plane is clarified. Regardless of the different origins of opinions regarding determinism, any form has standard features: interdependence and interdependence between the main components of the system phenomenon. As a result of the research, I determined the main determinants of the development of the world energy system. I outlined the ways of their implementation: ensuring the reliability and stability of energy supply, achieving the required level of energy security, observing the required state of energy efficiency, applying the principles of greening, searching for, and introducing alternative sources of increasing the energy potential of the world energy sector.

     Keywords: determinants, economic determinism, alternative energy sources, greening, energy efficiency, energy system, energy saving means, oil and gas resources, volatility, GDP, energy enterprises, world energy market, energy security.

References

 1. Borozhko O. O., Sokoteniuk S. M. Ekonomichna bezpeka krytychnykh infrastruktur Ukrainy: suchasnyi stan ta napriamy pokrashchennia. Investytsii: praktyka ta dosvid. 2017. № 4. S. 71–75.
 2. Drobot S. A. SUTNIST DETERMINANTIV ROZVYTKU TA ÏKh KLASYFIKATsIIa. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. Vypusk 22, Chastyna 1. 2018. S.97-100.
 3. Ekonomichna spadshchyna K. Marksa: pohliad cherez pryzmu stolit: zb. materialiv Vseukr. kruhloho stolu (25 kvitnia 2018 r.). K.: KNEU, 2018. 232 s.
 4. Zaverbnyi A.S., Psui M.S., Kernytskyi I.S.. Svitovi tendentsii rozvytku enerhetyky ta potentsiini mozhlyvosti dlia pidvyshchennia rivnia enerhetychnoi bezpeky Ukrainy v umovakh intehruvannia yii enerhetychnoho sektoru. Sotsialno-pravovi studii. 2018. Vypusk 1. S. 121-12.S.121-127.
 5. Kovryha S. Determinanty politychnoho prostoru. Sotsiohumanitarni problemy liudyny. 2010. №4. S. 164–171.
 6. Kupchak V.R., Lahodiienko V.R. ta inshi. Formuvannia ta rehuliuvannia rehionalnykh enerhetychnykh system: teoriia, metodolohiia ta praktyka: monohrafiia. Lutsk: CPD Hadiak Zhanna Volodymyrivna, drukarnia «Volynpolihraf», 2019. 346 s.
 7. Pavlov K.V., Pavlova O.M., Korotia M.I. Rehuliuvannia diialnosti rehionalnykh hazorozpodilnykh pidpryiemstv Ukraïny: monohrafiia. Lutsk: SPD Hadiak Zhanna Volodymyrivna, drukarnia «Volynpolihraf», 2020. 256 s.
 8. Pavlova O.M., Pavlov K.V., Kupchak V.R., Chervoniak V. Funktsionuvannia merezhi pidzemnykh hazovykh skhovyshch v konteksti enerhetychnoi bezpeky krainy. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Lutsk : Vezha-Druk, 2019. №3(19). S. 105-112.
 9. Ryzyky dlia enerhetychnoi bezpeky: hlobalnyi i natsionalnyi aspekty: analitychna zapyska. Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1039.
 10. Strishenets O.M., Pavlov K.V. Osoblyvosti konkurentnykh vidnosyn na rehionalnykh rynkakh nerukhomosti. Naukovyi visnyk uzhhorodskoho universytetu. Seriia «Ekonomika». Zbirnyk naukovykh prats. Vypusk 1 (47). Tom 2. Uzhhorod, 2016. S. 35-38.
 11. Yanul S. Pavlov K., Korotia M., Haliant S. Kharakterystyka hazotransportnoi systemy Ukrainy. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Lutsk : Vezha-Druk, 2019. №1(17). S. 31-38.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate