Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

IMPACT OF NATIONAL HUMAN CAPITAL ON POPULATION MIGRATION ACTIVITY

ВПЛИВ НАЦІОНАЛЬНОГО ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НА МІГРАЦІЮ НАСЕЛЕННЯ


https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-312-6(2)-47

Natalia KUZMINSKA
Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute
https://orcid.org/0000-0001-9362-8216
n.kuzminska@kpi.ua
Olga KOZHEMIACHENKO
Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute
https://orcid.org/0000-0001-8732-6596
e-mail: koolga@ukr.net

Наталія КУЗЬМІНСЬКА, Ольга КОЖЕМЯЧЕНКО
Національний Технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»

 Анотація англійською мовою

     The article evaluates the national human capital as a factor in the migration activity of the population. For the study, data were taken from open international and national databases Ukraine, Republic of Moldova, the Russian Federation, Republic of Belarus, Republic of Poland. The assessment of the value of human capital was carried out using the indicators-based approach. All data were divided into four groups. Two groups characterize the costs of human capital formation (intelligence, knowledge and health). The other two groups characterize the conditions for obtaining income from human capital (implementation of high-quality economic production; quality of life). Based on the collected data, a cluster analysis was carried out. As a result of the study, it was concluded that the factors that characterize the conditions for receiving income from human capital have the greatest influence on migration. The research was carried out until February 24, 2022. Therefore, they can become the basis for studying the migration activity of the population in the new military-economic and political realities.

Keywords: national human capital, migration, cluster analysis.

 Розширена анотація українською мовою

     У статті проведено оцінку національного людського капіталу як фактору міграційної активності населення. Для проведення дослідження використано дані із відкритих міжнародних і національних баз даних України, Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки Беларусь, Республіки Польща. Оцінку вартості людського капіталу проведено за допомогою індикаторного підходу. Всі дані було розбито на чотири групи. Дві групи характеризують витрати на формування людського капіталу (інтелект, знання – перша група,  здоров’я – дуга). Дві інші групи характеризують умови отримання доходу від людського капіталу (реалізація якісного економічного відтворення, якість життя). На основі зібраних даних було проведено кластерний аналіз. В результаті дослідження зроблено висновок, що найбільший вплив на міграцію мають фактори, які характеризують умови отримання доходу від людського капіталу. Дослідження проведено до 24 лютого 2022 року. Тому вони можуть стати базою для дослідження міграційної активності населення в умовах нових воєнних, економічних і політичних реалій.

Ключові слова: національний людський капітал, міграція, кластерний аналіз.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate