Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF LAND RESOURCE MANAGEMENT MECHANISMS OF AGRARIAN ENTERPRISES

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Сторінки: 293-296. Номер: №6, Том 2, 2021 (300)

Автори:

Anatolii Poltavets
https://orcid.org/0000-0002-3310-3271
e-mail: svr13@btu.kharkov.ua
State Biotechnology University

Полтавець А. М.
Державний біотехнологічний університет

DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2021-300-6/2-48
Надійшла / Paper received : 17.10.2021
Надрукована / Paper Printed : 30.12.2021

Анотація мовою оригіналу

      The article substantiates the theoretical and methodological foundations of the formation and functioning of land resources management mechanisms of agrarian enterprises. It was established that land resources, as an object of management, involves taking into account the peculiarities of their participation in economic circulation, as well as economic, ecological and social aspects of the reproduction of resources placed in production and commercial processes. It is well established that the main criteria for effective land use by agricultural enterprises are obtaining production results sufficient for extended reproduction of advanced capital in the form of produced volumes of agricultural products, provided that the agro-ecological condition of agricultural lands is improved and the proper level of income of landowners is achieved. It was determined that one of the key measures in the management system of the use of land resources is the placement of crop rotations taking into account the production and commodity specialization of agricultural enterprises. It has been established that the elements of the mechanism of sustainable land use include not only economic and ecological components, but also mechanisms for monitoring and assessing land resources, as well as financial mechanisms for compensation for environmental damage. Four measures have been identified to improve the use of land resources within the framework of the land resources management mechanism in the management system of agrarian enterprises: improvement of the state of land resources of agrarian enterprises; reduction of removal of land from agricultural circulation, compensation of losses from non-agricultural users, reduction of pollution of land resources; use of vacant land suitable for agricultural purposes; rationalization of the use of the land fund from the point of view of the final results of agricultural production.

      Key words: land resources, management mechanisms, efficiency, restoration, sustainable land use.

Розширена анотація англійською мовою

     У статті здійснено обґрунтування теоретико-методологічних засад формування та функціонування механізмів управління земельними ресурсами аграрних підприємств. Встановлено, що земельні ресурси, як об’єкта управління, передбачає врахування особливостей їх участі в економічному обігу, а також економічних, екологічних та соціальних аспектів відтворення розміщених у виробничо-комерційних процесах ресурсів. Обгурунтовано, що основним критеріями ефективного землекористування аграрних підприємств є отримання достатніх для розширеного відтворення авансованого капіталу виробничих результатів у вигляді вироблених обсягів сільськогосподарської продукції за умови покращання агроекологічного стану сільськогосподарських угідь та досягнення належного рівня доходів землевласників. Визначено, що одним з ключових заходів в системі управління використанням земельних ресурсів є розміщення сівозмін з урахуванням виробничої та товарної спеціалізації аграрних підприємств. Встановлено, що елементами механізму сталого землекористування можна виділити не тільки економічну та екологічну складові, а й механізми моніторингу та оцінки земельних ресурсів, а також фінансові механізми відшкодування збитків навколишньому середовищу. Виділено чотири заходів щодо покращення використання земельних ресурсів в рамках механізму управління земельними ресурсами в системі менеджменту аграрних підприємств: покращення стану земельних ресурсів аграрних підприємств; скорочення вилучення угідь із сільськогосподарського обороту, компенсація втрат з боку несільськогосподарських користувачів, зменшення забруднення земельних ресурсів; використання вільних земель, придатних в аграрному плані; раціоналізація використання земельного фонду з точки зору кінцевих результатів сільськогосподарського виробництва.

     Ключові слова: земельні ресурси, механізми управління, ефективність, відновлення, стале землекористування.

References

 1. Berezhnytska H.I. Teoretychni zasady upravlinnia zemelnymy resursamy silskohospodarskykh pidpryiemstv. Elektronne naukove fakhove vydannia «Ekonomika ta suspilstvo». 2018. Vyp. 16. S. 104-107.
 2. Horlachuk V., Viun V., Sokhnych A. Upravlinnia zemelnymy resursamy. Mykolaiv : MF NaUKMA, 2002. 312 s.
 3. Horlachuk V.V., Peschanska I.M., Skorokhodov V.A. Zemelnyy̆ menedzhment: navchalnyy̆ posibnyk. Kyïv : Profesional, 2006. 192 s.
 4. Hutorov O.I. Problemy staloho zemlekorystuvannia u silskomu hospodarstvi: teoriia, metodolohiia, praktyka: monohrafiia. Kharkiv: KhNAU, 2010. 405 s.
 5. Hutorov O.I., Chereda T.Ie. Upravlinnia zemelnymy resursamy: lektsiia. Kharkiv, 2013. 57 s.
 6. Dyvnych O., Dyvnych A., Voronko T., Nevidnycha T. Upravlinnia zemelnymy resursamy fermerskykh hospodarstv. Ekonomika i suspilstvo. 2019. Vyp. 20. 209-220.
 7. Zos-Kior M.V. Udoskonalennia systemy upravlinnia zemelnymy resursamy ahrarnykh pidpryiemstv v umovakh hlobalizatsii: monohrafiia. Poltava: PoltNTU, 2015. 333 s.
 8. Kilochko V.M. Metodolohichni pidkhody do koryhuvannia bazovykh pokaznykiv ekonomichnoï otsinky zemel. Zemlevporiadkuvannia. 2002. № 1. S. 35-39.
 9. Nazarenko O.V. Rozvytok upravlinnia zemelnymy resursamy ahrarnykh pidpryiemstv: teoriia, metodolohiia, praktyka: dys. … d-ra ekon. nauk: 08.00.04 – Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy (za vydamy ekonomichnoi diialnosti). Kharkiv, 2017. 352 c.
 10. Rudenko S.V. Oblikovo-analitychne zabezpechennia zemelnykh vidnosyn ta napriamy yoho udoskonalennia v silskomu hospodarstvi. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva imeni Petra Vasylenka. 2014. № 149. S.267-275.
 11. Bilan Y., Zos-Kior M., Nitsenko V., Sinelnikau U., Ilin V. Social component in sustainable management of land resources. Journal of Security and Sustainability. 2017. Vol. 7(2). P. 107-120.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate