Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ ТА ПРІОРИТЕТИ ПОЛІТИКИ ЇХ ПРОТИДІЇ

GLOBALIZATION CHALLENGES TO UKRAINE’S ECONOMIC SECURITY AND POLICY PRIORITIES TO COUNTER THEM


https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-312-6(2)-51

Тарас ВАСИЛЬЦІВ
https://orcid.org/0000-0002-2889-6924
e-mail: tgvas77@ukr.net
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»
Марта КУНИЦЬКА-ІЛЯШ
https://orcid.org/0000-0003-2559-1065
e-mail: kunytskam@gmail.com
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького

Taras Vasyltsiv
Lviv University of Trade and Economics
Marta KUNYTSKA-ILIASH
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv

 Анотація мовою оригіналу

    Посилено увагу до проблематики забезпечення економічної безпеки України в умовах активізації впливу глобалізаційних чинників, викликів і загроз. Вказано, що нові глобалізаційні виклики обумовлюють потребу у формуванні нових інструментів та засобів забезпечення економічної безпеки України. Метою дослідження визначено ідентифікацію глобалізаційних викликів економічній безпеці України та обґрунтування пріоритетів політики їх протидії. Визначено магістральні напрями негативного впливу глобалізаційних загроз та, виходячи з них, ідентифіковано стратегічні вектори державної політики забезпечення економічної безпеки національного господарства. Розроблено комплекс завдань та інструментів регулювання, які слугують орієнтирами для формування дієвої і дієздатної системи зміцнення економічної безпеки України на сьогоднішньому етапі її соціально-економічного розвитку. Окреслено пріоритетні сфери протидії глобалізаційним загрозам економічної безпеки України, якими визначено диверсифікацію зовнішньоекономічних зв’язків та відносин, забезпечення стабільності функціонування та незалежності фінансової системи, удосконалення параметрів системи соціальної безпеки, задіяння «драйверів» економічного розвитку, посилення енергетичної незалежності та підвищення рівня енергоефективності і енергоощадності, формування системи і забезпечення вищого рівня функціональної спроможності елементів критичної інфраструктури, посилення функціонально-структурної інтеграції просторово-територіальних господарських комплексів.

Ключові слова: економічна безпека держави, глобалізація, виклики безпеці, політика екосестейту, ризики і загрози, пріоритети та інструменти регулювання.

 Розширена анотація англійською мовою

     Increased attention to the issue of ensuring Ukraine’s economic security in the conditions of the intensifying influence of globalization factors, challenges and threats. It is indicated that new globalization challenges determine the need for the formation of new tools and means of ensuring Ukraine’s economic security. The purpose of the study is to identify the globalization challenges to the economic security of Ukraine and justify the policy priorities for countering them. Main directions of the negative impact of globalization threats are determined and, based on them, strategic vectors of the state policy of ensuring the economic security of the national economy are identified. A complex of regulatory tasks and tools has been developed, which serve as guidelines for the formation of an effective and effective system for strengthening the economic security of Ukraine at the current stage of its socio-economic development. The priority areas of counteraction to globalization threats to the economic security of Ukraine are outlined, which define the diversification of foreign economic ties and relations, ensuring the stability of the functioning and independence of the financial system, improving the parameters of the social security system, engaging the “drivers” of economic development, strengthening energy independence and increasing the level of energy efficiency and energy saving , forming a system and ensuring a higher level of functional capacity of critical infrastructure elements, strengthening the functional and structural integration of spatial and territorial economic complexes.

The applied value of the research results lies in the further development of the applied provisions of state policy strategizing to ensure the economic security of the state. The scientific novelty of the research results lies in the improvement and clarification of strategic priorities for strengthening the economic security of the state in the conditions of critically acute globalization risks, challenges and threats.

Keywords: economic security of the state, globalization, security challenges, ecosystem state policy, risks and threats, priorities and regulatory tools.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate