Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА В СТРУКТУРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ОБҐРУНТУВАННЯ МІСЦЯ І СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ

SOCIETAL SECURITY IN THE NATIONAL SECURITY OF UKRAINE: POSITION AND COMPONENTS

Сторінки: 265-268. Номер: №4, Том 3, 2020 (284)

Автори:

КРУПА О. В.
Хмельницький національний університет

KRUPA O. V.
Khmelnitsky National University

DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2020-284-4(3)-48
Надійшла / Paper received : 14.07.2020
Надрукована / Paper Printed : 28.09.2020

Анотація мовою оригіналу

    Охарактеризовано зміст і пріоритетні національні інтереси України в контексті національної безпеки. Досліджено превалюючі у вітчизняній науковій думці підходи до виокремлення складових соціальної безпеки та їх місця в системі національної безпеки. Обґрунтовано три ключових аспекти соціальної безпеки держави: нормативно-правовий, економічний та рівень суспільного розвитку. З’ясовано роль соціальної безпеки в комплексі елементів національної безпеки держави.

     Ключові слова: соціальна безпека, підходи, Україна, складові елементи

Розширена анотація англійською мовою

    Ensuring the societal security of the state in the modern conditions of highly dynamic world development and growing international integration begins to play one of the most important roles in the context of the countries’ general security policy. The issue of ensuring social security is becoming especially urgent for Ukrainian society, because the neglect of key threats and the promotion of the society polarization has led to significant protest movements and even to the loss of part of the territories. Since effective detection, prevention of threats or minimization of their consequences is impossible without a clear understanding of the essence, key aspects of societal security and its position in Ukraine’s national security system, the issue of in-depth consideration of the outlined issues is ripe for today in our state.

The purpose of the study consists in substantiating the position and components of the state societal security in the system of its national security.

In the article characterized the content and priority national interests of Ukraine in the context of its national security. Studied the approaches to distinguishing the societal security components and their position in the national security system, prevailing in the domestic scientific opinion. Three key aspects of the state’s societal security are substantiated: normative and legal, economic and the level of social development. Clarified the role of societal security in the complex of state national security elements.

      Keywords: societal security, approaches, Ukraine, constituent elements

Література

 1. Про національну безпеку : закон України від 21.06.2018 року № 2469-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text
 2. Конституція України : закон України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР в редакції від 01.01.2020 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
 3. Стратегія національної безпеки України, затв. Указом Президента України від 14.09.2020 р. № 392/2020. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#n12
 4. Методологія розрахунків показників соціальної безпеки. Київ : Науково-дослідний інститут соціальної політики Міністерства соціальної політики України і НАН України, 2014. 12 с. URL : http://ipzn.org.ua/wp-content/uploads/2015/07/Metodologiya-rozrahunkiv-sotsialnoyi-bezpeky.pdf
 5. Кальницька М. А. Структура соціальної безпеки та динаміка її показників в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. Вип. 25. С. 66–71.
 6. Соціальна безпека: теорія та українська практика : монографія / [І.Ф. Гнибіденко, А.М. Колот, О. Ф. Новікова та ін.] ; за ред. І. Ф. Гнибіденка, А. М. Колота, В. В. Рогового. Київ: КНЕУ, 2006. 292 с.
 7. Кудлаєнко С. В. Соціальна політика: моделі, пріоритети, механізми реалізації : монографія. Хмельницький : ХНУ, 2018. 342 с.
 8. Сиченко О. О. Соціальна безпека в системі національної безпеки держави. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Сер. : Державне управління. 2012. Т. 186. Вип. 174. С. 34–38.
 9. Стратегія та засоби конвергенції системи соціальної безпеки України та ЄС у процесі євроінтеграції : монографія / за ред. д.е.н., проф. Васильціва Т. Г., к.е.н., доц. Лупака Р. Л. Львів : Видавництво ННВК «АТБ», 2018. 303 с.
 10. Харазішвілі Ю., Грішнова О. Якість життя в системі соціальної безпеки України: індикатори, рівень, загрози. Економіка України. 2018. № 11–12. С. 158–171. URL : http://economyukr.org.ua/docs/EU_18_11_157_uk.pdf
 11. Гнатенко І. А., Рубежанська В. О. Параметри та показники соціальної безпеки населення України. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2016. № 1. С. 242–249.
 12. Варналій З. С., Галушка З. І. Соціальна безпека як система. Економіка і управління: Науковий журнал. 2010. № 3 (47). С. 94–100.
 13. Куценко В. І., Удовиченко В. П. Соціальна безпека в контексті сталого розвитку. Чернігів : Видавець Лозовий В.М., 2010. 652 с.
 14. Соціальна держава: український вибір / за ред. В.А. Гошовської; вид. друге. Київ : ЦПСД, 2007. 337 с.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate