Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ПРАВОВІ ЧИННИКИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

LEGAL FACTORS OF MARKETING ACTIVITIES: FOREIGN EXPERIENCE AND PROSPECTS FOR UKRAINE

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2023. №1 (314). C. 279-284
Herald of Khmelnytskyi National University. Economic sciences. 2023. Volume 314, №1. pp. 279-284

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2023-314-1-42

Ігор КОВБАС
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
https://orcid.org/0000-0001-7039-1586
e-mail: ig.kovbas@chnu.edu.ua,
Галина КОВБАС
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
https://orcid.org/0000-0001-8537-050X
e-mail: h.kovbas@chnu.edu.ua,

Ihor KOVBAS, Galyna KOVBAS
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Анотація мовою оригіналу

Фундаментальний підхід до вивчення теоретичних питань та вирішення проблем є базисом для практичного застосування маркетингової діяльності в Україні. Статтю присвячено аналізу засад адміністративно-правового регулювання маркетингової діяльності з урахуванням зарубіжного досвіду. Автором приділено увагу започаткування та розвитку маркетингових шкіл як основи встановлення маркетингової діяльності. З’ясовано, що американська та європейські школи характеризуються значною багаторівневістю та ефективним поєднанням державного контролю із саморегулюванням.

Досліджено конкуренцію в Україні як об’єкт адміністративно-правового забезпечення. Виділено заходи адміністративного характеру, які вживаються відповідними суб’єктами для належного здійснення адміністративно-правового забезпечення конкуренції в Європейському Союзі. Робиться спроба дати характеристику маркетингової інформації, розглядаються основні нормативно-правові акти в цій сфері та проблемні питання, що потребують законодавчого врегулювання. У роботі досліджено окремі питання теоретико-методологічного та правових основ інформаційних відносин в сфері надання рекламних послуг. Проаналізовано основні тенденції законодавчого регулювання рекламної діяльності в країнах Європейського Союзу. Приділено увагу системі захисту прав споживачів, зокрема акцентовано увагу на світовій практиці діяльності в даній сфері правовідносин. Встановлено, що адаптація національного законодавства, що регулює відносини в сфері маркетингової діяльності, повинна здійснюватися з врахуванням сучасних умов та запитів маркетингової індустрії. Здійснено оцінку діяльності органів, що входять у систему державного регулювання маркетингової індустрії.

Аналіз нормативно-правового забезпечення маркетингової діяльності в Україні дозволив встановити, що основні проблеми законодавчої основи пов’язані з недосконалістю понятійно-термінологічного апарату, недостатньо чіткою визначеністю адміністративного-правового впливу на суб’єктів, які здійснюють маркетингову діяльність, фрагментарність повноважень контролюючих органів, відсутності законодавчої основи для розвитку системи саморегулювання. На основі досліджених матеріалів було сформульовано висновки щодо вдосконалення адміністративно-правового регулювання маркетингової діяльності в напрямі гармонізації з європейським законодавством та розширення багатьох важливих трактувань і положень.

Ключові слова: маркетингова діяльність, адміністративно-правове регулювання, маркетингові комунікації, конкуренція, захист прав споживачів.

 Розширена анотація англійською мовою

A fundamental approach to the study of theoretical issues and problem solving is the basis for the practical application of marketing activities in Ukraine. The article is devoted to the analysis of the principles of administrative and legal regulation of marketing activity, taking into account foreign experience. The author paid attention to the establishment and development of marketing schools as a basis for establishing marketing activities. It was found that American and European schools are characterized by a significant multilevel and effective combination of state control and self-regulation.

Competition in Ukraine as an object of administrative and legal support has been studied. The measures of an administrative nature, which are taken by the relevant entities for the proper implementation of the administrative and legal protection of competition in the European Union, are highlighted. An attempt is made to characterize marketing information, the main legal acts in this area and problematic issues requiring legislative regulation are considered. The work examines certain issues of the theoretical, methodological and legal foundations of information relations in the field of advertising services. The main trends of the legislative regulation of advertising activity in the countries of the European Union are analyzed. Attention is paid to the system of consumer rights protection, in particular attention is paid to the global practice of activity in this field of legal relations. It was established that the adaptation of the national legislation regulating relations in the field of marketing activities should be carried out taking into account modern conditions and requests of the marketing industry. The evaluation of the activities of the bodies included in the system of state regulation of the marketing industry was carried out.

The analysis of regulatory and legal support of marketing activity in Ukraine made it possible to establish that the main problems of the legislative framework are related to the imperfection of the conceptual and terminological apparatus, the insufficiently clear definition of the administrative and legal influence on entities that carry out marketing activities, the fragmentation of the powers of controlling bodies, the absence of legislative the basis for the development of the self-regulation system. On the basis of the researched materials, conclusions were formulated regarding the improvement of administrative and legal regulation of marketing activity in the direction of harmonization with European legislation and the expansion of many important interpretations and provisions.

Keywords: marketing activity, administrative and legal regulation, marketing communications, competition, consumer rights protection.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate