Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

THEORETICAL BASIS FOR THE FORMATION OF THE ORGANIZATION’S STRATEGY

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2023. №1 (314). C. 273-278
Herald of Khmelnytskyi National University. Economic sciences. 2023. Volume 314, №1. pp. 273-278

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2023-314-1-41

Наталя ГАВЛОВСЬКА
Хмельницький національний університет
https://orcid.org/0000-0003-1084-2853
e-mail: nataligavlovska@gmail.com
Сергій ЙОЛКІН
Хмельницький національний університет
Тарас ЯБЛОНСЬКИЙ
Хмельницький національний університет
Назарій НЕБЕЛЮК
Хмельницький національний університет

Nataliia HAVLOVSKA, Serii YOLKIN, Taras YABLONSKY, Nazarii NEBELUK
Khmelnytskyi National University

Анотація мовою оригіналу

У статті досліджено еволюцію стратегічного управління, що складається з п’яти етапів: бюджетування та контроль, довгострокове планування, стратегічне планування, стратегічне управління (стратегічний менеджмент), стратегічне управління на засадах гнучкості. Перший етап – бюджетування та контролю – передбачає розробку річних бюджетів, з подальшим аналізом відхилень, їх причин, і в разі потреби рішення щодо коригування, другий етап – довгострокове планування – передбачається, що в майбутньому продовжуються тенденції, що були в минулому, тобто на основі ретроспективних даних і минулого досвіду, третій етап – стратегічне планування, що сконцентровано на ринковому середовищі, четвертий етап – стратегічне управління (стратегічний менеджмент) – враховує динамічність зовнішнього середовища, тому циклічне планування не застосовується. Перші чотири етапи запропоновані Девідом Аакером з авторським доповненням, а п’ятий відхилено нами, як сучасний підхід до стратегічного планування, оскільки стратегічне управління на засадах гнучкості є потребою сучасного етапу функціонування підприємства, і засновано на використанні agile-методів, а також, технологій та інструментів, що здатні обробляти великий масив інформації та навчатись. У статті досліджено сутність поняття «стратегія». Вивчення різних підходів та існуючих думок дозволило сформувати авторський погляд на категорію «стратегія», отже, під стратегією слід розуміти довгостроковий напрямок діяльності, що сформований на підставі об’єктивної оцінки зовнішнього та внутрішнього середовища, ресурсів організації, і орієнтований на задоволення вимог зацікавлених сторін, розвиток і постійне вдосконалення діяльності. Стратегічне управління розвитком організації ґрунтується на виборі стратегії в залежності від цілей та напрямів розвитку, тому у статті наведено ієрархію стратегій підприємства. Наведено види корпоративних, конкурентних та функціональних стратегій.

Ключові слова: стратегія, стратегічне управління, корпоративна стратегія, конкурентна стратегія, функціональна стратегія.

 Розширена анотація англійською мовою

The article examines the evolution of strategic management, which consists of five stages: budgeting and control, long-term planning, strategic planning, strategic management (strategic management), strategic management based on flexibility. The first stage – budgeting and control – involves the development of annual budgets, followed by the analysis of deviations, their causes, and, if necessary, makes decisions about adjustments, the second stage – long-term planning – it is assumed that the trends that were in the past will continue in the future, that is, on based on retrospective data and past experience, the third stage – strategic planning focused on the market environment, the fourth stage – strategic management (strategic management) – takes into account the dynamism of the external environment, therefore cyclical planning is not applied. The first four stages are proposed by David Aaker with the author’s addition, and the fifth is rejected by us as a modern approach to strategic planning, since strategic management on the basis of flexibility is a need of the modern stage of enterprise functioning, and is based on the use of agile methods, as well as technologies and tools capable of processing a large array of information and learning. The article examines the essence of the concept of “strategy”. The study of various approaches and existing opinions made it possible to form the author’s view on the category “strategy”, that is, the strategy should be understood as a long-term direction of activity formed on the basis of an objective assessment of the external and internal environment, the resources of the organization, and oriented towards meeting the requirements of interested parties, development and continuous improvement of activities. Strategic management of the development of the organization is based on the choice of strategy depending on the goals and directions of development, so the article provides a hierarchy of the company’s strategies. Types of corporate, competitive and functional strategies are given.

Keywords: strategy, strategic management, corporate strategy, competitive strategy, functional strategy.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate