Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

USE OF MODERN INFORMATION EDUCATION TECHNOLOGIES IN UKRAINE

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2023. №1 (314). C. 261-265
Herald of Khmelnytskyi National University. Economic sciences. 2023. Volume 314, №1. pp. 261-265

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2023-314-1-39

Людмила АНТОНОВА
Дніпровський національний університет ім. О. Гончара
https://orcid.org/0000-0002-3530-7024
antonova20021612@gmail.com
Василь БЄЛОЗЕРЦЕВ
Дніпровський національний університет ім. О. Гончара
https://orcid/org/0000-0003-4191-9382
e-mail: belozertsev.v@ef.dnu.edu.ua
Лілія ХАРАКОЗ
Дніпровський національний університет ім. О. Гончара
https://orcid.org/0000-0001-5692-5844
e-mail: harakoz.l@ef.dnu.edu.ua

Liudmyla ANTONOVA, Vasyl BЕLOZERTSEV, Lilya HARAKOZ
Oles Honchar Dnipro National University

Анотація мовою оригіналу

У статті проаналізовано використання сучасних інформаційних технологій в Україні. Встановлено, що сучасна система освіти тісно залежить від фінансування та інвестування інформаційних технологій. Прослідковано, що науково-технічний прогрес, комп’ютеризація суспільства ХХІ століття зумовили поглиблення сучасних інформаційних та інноваційних процесів, які відбуваються в суспільстві. Виявлено активізацію застосування інформаційних технологій в освіті, особливо із підвищенням уваги до організації навчання в змішаному та дистанційному форматах. Все більша кількість освітніх закладів різних рівнів освіти впроваджує інформаційній освітні технології, які дозволяють  підвищувати ефективність освітніх послуг.

Ключові слова: освіта, технології, освітні технології, сучасні інформаційні технології, інформаційні технології, впровадження інформаційних технологій.

 Розширена анотація англійською мовою

The article analyzes the use of modern information technologies in Ukraine. It has been established that the modern education system is closely dependent on financing and investing in information technologies. It was observed that the scientific and technical progress, the computerization of society of the 21st century led to the deepening of modern informational and innovative processes taking place in society. The activation of the use of information technologies in education was revealed, especially with increasing attention to the organization of learning in mixed and distance formats. An increasing number of educational institutions of various levels of education are implementing information and educational technologies that allow increasing the efficiency of educational services.

Special attention is needed not only to the professional training of teachers, but also to their ability to use the latest technologies in their professional activities. In recent years, Ukraine has experienced a massive introduction of information technologies into education. First of all, the introduction of information technologies into the educational process, which involves their use in the study of individual subjects or disciplines.

The information society determines the transformation of the education system. The rapid, efficient and global transfer of knowledge in recent years has created a new national and international basis for cooperation and teamwork. The growing role of information technologies in the development of education requires an active response to the challenges of the information society. Already now, new requirements are being put forward for the basic qualifications of specialists and for their knowledge of the consequences of the introduction of information technologies.

Keywords: education, technologies, educational technologies, modern information technologies, information technologies, introduction of information technologies.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate