Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ КООПЕРАЦІЇ НА РИНКУ МОЛОКА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF THE DEVELOPMENT OF COOPERATION IN THE MILK MARKET IN UKRAINE UNDER THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2023. №1 (314). C. 254-260
Herald of Khmelnytskyi National University. Economic sciences. 2023. Volume 314, №1. pp. 254-260

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2023-314-1-38

Марат ІБАТУЛЛІН
Національний університет біоресурсів і природокористування
https://orcid.org/0000-0001-8765-6261
imi_1@ukr.net
Оксана ГРИВКІВСЬКА
Національний університет харчових технологій
https://orcid.org/0000-0003-4160-5914
Віталій КАРПЕНКО
Хмельницький національний університет
https://orcid.org/0000-0002-2476-6700
vitaliy_karpenko@ukr.net
Надія СВИНОУС
Білоцерківський національний аграрний університет
https://orcid.org/0000-0003-3640-0519
isvinous@ukr.net

Marat IBATULLIN
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Oksana HRYVKIVSKA
National University of Food Technologies
Vitalii KARPENKO
Khmelnytskyi National University
Nadia SVINOUS
Bila Tserkva National Agrarian University

Анотація мовою оригіналу

Розглядаючи питання кооперації між контрагентами агропродовольчих ланцюгів поставок доцільно приділити увагу особливостям формуванню економічних відносин як на горизонтальному, так й вертикальному рівні. Очевидно, що драйверами формування партнерських довгострокових відносин повинні виступити переробні підприємства, оскільки саме вони відчувають дефіцит сировинного забезпечення, однак у яких відсутній інтерес отримувати сільськогосподарську сировину у менших та розпорошених дрібних товаровиробників. Із іншого боку, кінцеві споживачі вимагають агропродовольчих товарів, у яких є відповідна якість, походження та сертифікований процес виробництва. Саме ці чинники вимагають розробки дієвих інструментів щодо розвитку прозорих та взаємовигідних економічних відносин у горизонтальних та вертикальних ланцюгах поставок агропродовольства.

Стаття присвячена проблемам розвитку кооперації при виробництві молока в Україні. Виявлено, що при утворенні інтегрованих структур сільськогосподарських товаровиробників та переробних підприємств в молочному підкомплексі важливо враховувати економічні інтереси майбутніх партнерів для забезпечення їх взаємовигідній і стійкої виробничої діяльності.

Розроблено математичний інструментарій моделювання виробничої діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, утвореного спільно малими сількогосподарськими товаровиробниками та переробними підприємствами, який адекватно відображає реальні економічні умови роботи СОКу.

Доведено, що розвиток на регіональному рівні кооперативних структур можливо забезпечити за принципом асоційованої кооперації за участі крупних торговельних мереж, за умови державно-приватного партнерства із високою державною часткою, або за умови внеску об’єднаної територіальної сільської громади.

Запропонована система кооперативних мереж можу бути організовано поступово або частково, із початковим формуванням пілотних проектів в окремих регіонах. У якості альтернатив пропонується наступні пілотні сценарії формування кооперативних центрів: одиничний – передбачається створення одного найбільш ефективного кооперативного центру із мінімальним періодом окупності інвестицій; розподільчий – передбачається створення по одному кооперативному центру за кожним видом продукції; концентрований – передбачає розміщення як можна великого числа центрів на сільських територіях з метою створення локальних точок росту.

Ключові слова: кооперація, сільськогосподарські товаровиробники, виробництво, молоко, державна підтримка.

 Розширена анотація англійською мовою

When considering the issue of cooperation between counterparties of agri-food supply chains, it is advisable to pay attention to the peculiarities of the formation of economic relations at both the horizontal and vertical levels. It is obvious that the drivers of the formation of long-term partnership relations should be processing enterprises, since they are the ones experiencing a shortage of raw materials, but they have no interest in receiving agricultural raw materials from smaller and scattered small commodity producers. On the other hand, end consumers demand agri-food products that have the appropriate quality, origin and certified production process. It is these factors that require the development of effective tools for the development of transparent and mutually beneficial economic relations in horizontal and vertical agri-food supply chains.

The article is devoted to the problems of the development of cooperation in the production of milk in Ukraine. It was found that when forming integrated structures of agricultural producers and processing enterprises in the dairy sub-complex, it is important to take into account the economic interests of future partners to ensure their mutually beneficial and sustainable production activities.

A mathematical toolkit for modeling the production activity of an agricultural service cooperative, jointly formed by small agricultural commodity producers and processing enterprises, has been developed, which adequately reflects the real economic conditions of the SOK.

It has been proven that the development of cooperative structures at the regional level can be ensured according to the principle of associated cooperation with the participation of large trade networks, under the condition of public-private partnership with a high state share, or under the condition of the contribution of the united territorial rural community.

The proposed system of cooperative networks can be organized gradually or partially, with the initial formation of pilot projects in individual regions. As alternatives, the following pilot scenarios for the formation of cooperative centers are proposed: single – the creation of one most effective cooperative center with the minimum investment payback period is envisaged; distribution – it is envisaged to create one cooperative center for each type of product; concentrated – involves placing as many centers as possible in rural areas with the aim of creating local growth points.

Key words: cooperation, agricultural producers, production, milk, state support.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate