Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ОСОБЛИВОСТІ МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ: ГЛОБАЛЬНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

THE FEATURES OF MONOPOLISTIC COMPETITION IN THE PHARMACEUTICAL  MARKET: GLOBAL AND NATIONAL ASPECTS

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2023. №1 (314). C. 246-253
Herald of Khmelnytskyi National University. Economic sciences. 2023. Volume 314, №1. pp. 246-253

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2023-314-1-37

Ірина БУДНІКЕВИЧ
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
https://orcid.org/0000-0002-5466-6532
i.budnikevich@chnu.edu.ua
Вадим ГОНЧАР
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
v.gonchar@chnu.edu.ua

Iryna BUDNIKEVICH, Vadym HONCHAR

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Анотація мовою оригіналу

В статті досліджено особливості та уточнені характеристики фармацевтичного ринку в концепті монополістичної конкуренції, конструкція якої дозволяє широко використовувати маркетингові інструменти конкурування, інновації, дослідження, брендинг та інші. Узагальнені специфічні характерні риси, які дозволяють ідентифікувати переважний тип конкуренції на фармацевтичному ринку як монополістичну конкуренцію.

Враховуючи залежність національного фармацевтичного ринку від імпорту лікарських засобів досліджено стан (2018-2022 рр.), конкурентну ситуацію і узагальнені прогнози щодо зростання світового фармацевтичного ринку до 2027 року. Аналіз засвідчив наявність різних чинників розвитку ринку в кожному з досліджених періодів.

Акцентовано увагу, що діяльність на ринку монополістичної конкуренції, особливо такого інституціалізованого як фармацевтичний ринок, вимагає від учасників грамотного застосування стратегічних підходів, адаптації бізнес-моделей, значних інвестицій у R&D та постійного продукування інновацій, налагодження довгострокової взаємодії з партнерами, оптимізації ланцюга поставок, формування системи постійного моніторингу і прогнозування зовнішнього середовища, професійного маркетингу та системних промоційних активностей пов’язаних з традиційними та цифровими елементами комунікаційного міксу, розширення мережі за рахунок допустимої регіональної експансії.

Зроблено висновок, що подальший розвиток сучасного світового фармацевтичного ринку як структури монополістичної конкуренції пов’язаний з: прискоренням споживання лікарських засобів у країнах, що розвиваються; закінченням терміну патентного захисту на значну кількість брендових лікарських засобів; скороченням частки ринку і прибутків брендових фармацевтичних компаній; законодавчими обмеженнями монополізації ринку; активним застосуванням маркетингових інструментів для реалізації нецінової конкуренції.

Ключові слова: фармацевтичний ринок, монополістична конкуренція, нецінова конкуренція, маркетинг, інновації, глобальний фармацевтичний ринок, національний фармацевтичний ринок.

 Розширена анотація англійською мовою

The article examines the peculiarities and specified characteristics of the pharmaceutical market in the concept of monopolistic competition, the design of which allows for the wide use of marketing tools of competition, innovation, research, branding, and others.

The specific characteristics that allow identifying the predominant type of competition in the pharmaceutical market as monopolistic competition are summarized. It was noted that certain segments of the pharmaceutical market function within the framework of different market structures: monopoly (manufacturers who own patents for unique medicinal products, individual and collective monopolies in regional markets), oligopoly (manufacturers of certain types of medicinal products, the distribution segment, pharmacy networks of centralized and holding type with a monopoly in the retail sale of medicinal products), monopolistic competition (production and sale of medicinal products).

Taking into account the dependence of the national pharmaceutical market on the import of drugs, the state (2018-2022), the competitive situation and generalized forecasts for the growth of the global pharmaceutical market until 2027 were studied. The analysis proved the presence of different factors of market development in each of the studied periods. The high activity of Indian and Chinese companies in developing the global pharmaceutical market was noted. Attention is drawn to the fact that activity in the market of monopolistic competition, especially such an institutionalized one as the pharmaceutical market, requires from participants the competent application of strategic approaches, adaptation of business models, significant investments in R&D and constant production of innovations, establishment of long-term cooperation with partners, optimization of the supply chain, formation systems of constant monitoring and forecasting of the external environment, professional marketing and systemic promotional activities related to traditional and digital elements of the communication mix, network expansion due to permissible regional expansion. It was concluded that the further development of the modern world pharmaceutical market as a structure of monopolistic competition is connected with: acceleration of consumption of medicines in developing countries; expiration of patent protection for a significant number of brand-name drugs; reduction of the market share and profits of branded pharmaceutical companies; legal restrictions on market monopolization; active use of marketing tools to implement non-price competition. The priority factor in increasing the competitiveness of the pharmaceutical market of Ukraine is an effective combination of state and market regulation mechanisms, the successful synthesis of which will contribute to the elimination of disparities between the export and import of medicinal products, reduce the dependence of the Ukrainian pharmaceutical market on foreign supplies of raw materials and finished products, and strengthen the position of domestic manufacturers in foreign markets.

Key words: pharmaceutical market, monopolistic competition, non-price competition, marketing, innovations, global pharmaceutical market, national pharmaceutical market.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate