Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ФІНАНСОВА ВИГОДА У ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ УКРАЇНИ З ЄС

FINANCIAL BENEFIT IN TRADE AND ECONOMIC RELATIONS BETWEEN UKRAINE AND THE EU

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2023. №1 (314). C. 239-245
Herald of Khmelnytskyi National University. Economic sciences. 2023. Volume 314, №1. pp. 239-245

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2023-314-1-36

Омелян ЛЕВАНДІВСЬКИЙ
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
https://orcid.org/0000-0002-5819-8377
omelyant@ukr.net
Михайло ІВАСИШИН
Івано-Франківський національний університет нафти і газу
https://orcid.org/0009-0002-9777-6069
m.ivasyshin@gmail.com

Omelian LEVANDIVSKYI
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Mykhailo IVASYSHYN
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

Анотація мовою оригіналу

Актуальність теми дослідження супроводжується важливістю узагальнення та наукового обґрунтування окремих аспектів функціонування торгово-економічних відносин між Україною та Європейським Союзом, місця держави у сучасних загальносвітових процесах з метою винесення уроків і окреслення подальших завдань державотворення та виокремлення проблемних питань і особливостей сучасного стану країни. У статті охарактеризовано етапи становлення відносин між Україною та Європейським Союзом, досліджено стан, проблеми та перспективи реалізації євроінтеграційних прагнень України. Системно розглянуто основні зовнішні і внутрішні чинники формування засад євроінтеграційної політики України. Досліджено основні наслідки функціонування зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Проаналізовано вплив поглибленої зони вільної торгівлі на економічний розвиток України та національні пріоритети.

Наголошується, що основною метою України є створення умов для приєднання до співтовариства розвинених європейських країн шляхом масштабних внутрішніх перетворень. Торговельно-економічні відносини України з Європейським Союзом стали неминучою політичною реальністю. Європейські орієнтири стали практичним відображенням низки рішень і дій офіційних органів Української держави та Європейського Союзу. Звертається увага на те, що у сучасній зовнішньополітичній та внутрішньополітичній ситуації надзвичайно важливими в цьому плані є відносини України з Європейським Союзом. Йдеться не лише про більш-менш активні відносини з більш потужним іноземним партнером, а й про здатність України приймати стратегічне рішення на майбутнє, яке залежить від позиції та ролі держави в новому міжнародному порядку.

Ключові слова: міжнародні торгово-економічні відносини, Україна – ЄС, зона вільної торгівлі, торговельна інтеграція, інтеграція до ЄС.

 Розширена анотація англійською мовою

The relevance of the research topic is accompanied by the importance of generalization and scientific substantiation of certain aspects of the functioning of trade and economic relations between Ukraine and the European Union, the place of the state in modern global processes with the aim of drawing lessons and outlining further tasks of state building and highlighting problematic issues and features of the country’s current state. The article describes the stages of the formation of relations between Ukraine and the European Union, examines the state, problems and prospects of the implementation of Ukraine’s European integration aspirations. The main external and internal factors of the formation of the foundations of the European integration policy of Ukraine are systematically considered. The main consequences of the functioning of the free trade zone between Ukraine and the European Union have been studied. The influence of the deepened free trade zone on the economic development of Ukraine and national priorities is analyzed.

It is emphasized that the main goal of Ukraine is to create conditions for joining the community of developed European countries through large-scale internal transformations. Ukraine’s trade and economic relations with the European Union have become an inevitable political reality. European guidelines have become a practical reflection of a number of decisions and actions of official bodies of the Ukrainian state and the European Union. Attention is drawn to the fact that in the current foreign and domestic political situation, Ukraine’s relations with the European Union are extremely important in this regard. It is not only about more or less active relations with a more powerful foreign partner, but also about Ukraine’s ability to make strategic decisions for the future, which depends on the state’s position and role in the new international order.

Keywords: international trade and economic relations, Ukraine – EU, free trade zone, trade integration, integration into the EU.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate