Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

АСПЕКТИ СТРАТЕГУВАННЯ ПОЛІТИКИ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

ASPECTS OF STRATEGIC POLICY OF FINANCIAL RECONSTRUCTION OF THE ENTERPRISE

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2023. №1 (314). C. 226-232
Herald of Khmelnytskyi National University. Economic sciences. 2023. Volume 314, №1. pp. 226-232

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2023-314-1-34

Дмитро ХОМА
ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва»
https://orcid.org/0000-0002-2298-8705
e-mail: dmitriy_khoma@ukr.net
Віктор ЛОПАТОВСЬКИЙ
Хмельницький національний університет
https://orcid.org/0000-0002-8830-1398
е-mail: viktor_lopatovskyi@khmnu.edu.ua
Віктор ШПИЛЬОВИЙ
ПВНЗ “Європейський університет” Черкаська філія
https://orcid.org/0000-0002-6071-9522

Dmytro KHOMA
Private Higher Educational Establishment «University of Economics and business»
Viktor LOPATOVSKYI
Khmelnytskyi National University
Viktor SHPYLOVYI
Higher Educational Institution «European University» Cherkasy branch

Анотація мовою оригіналу

У дослідженні наголошено на актуальності проблеми стратегічного менеджменту в сфері фінансової санації підприємства. Метою дослідження є подальший розвиток теоретико-методичних та методико-прикладних засад стратегування політики фінансової санації підприємств. Показано, що динамізм зовнішнього і внутрішнього середовища підприємств, поява нових системних і критично ускладнених загроз, як-от війна і її негативні наслідки, обумовлюють потребу в подальшому розвитку методико-прикладних основ стратегування політики фінансової санації суб’єктів бізнесу. Узагальнено засади формування інформаційно-аналітичного забезпечення підсистеми управління фінансовою санацією підприємства. Визначено положення стратегічного аналізування фінансової безпеки в системі фінансової санації підприємства. Охарактеризовано класичну процедуру SWOT-аналізу з оцінюванням сильних і слабких сторін підприємства стосовно його можливостей та загроз зовнішнього середовища на основі PEST-аналізу. Визначено переваги та недоліки стратегічного планування фінансової санації суб’єкта бізнесу. Визначено принципи бюджетування, аудиту та контролю процесу фінансової санації підприємства.

Ключові слова: фінансовий менеджмент, управління підприємствами, фінансова санація, фінанси підприємств, стратегічні засади.

 Розширена анотація англійською мовою

The research emphasizes the relevance of the problem of strategic management in the field of financial rehabilitation of the enterprise. The purpose of the study is the further development of the theoretical-methodical and methodical-applied principles of strategizing the policy of financial rehabilitation of enterprises.

It is shown that the dynamism of the external and internal environment of enterprises, the emergence of new systemic and critically complicated threats, such as war and its negative consequences, determine the need for further development of methodological and applied foundations of strategizing the policy of financial rehabilitation of business entities. The principles of the formation of information and analytical support of the management subsystem of the financial rehabilitation of the enterprise are summarized. The position of strategic analysis of financial security in the system of financial rehabilitation of the enterprise is defined. The classical procedure of SWOT analysis with assessment of the company’s strengths and weaknesses in relation to its opportunities and threats from the external environment based on PEST analysis is characterized. The advantages and disadvantages of strategic planning of the financial rehabilitation of a business entity are determined. The principles of budgeting, auditing and control of the process of financial rehabilitation of the enterprise are defined.

The scientific novelty of the research results lies in the further development of strategic management in the field of financial rehabilitation, ensuring the improvement of the financial condition and strengthening the financial security of economic entities.

The applied value of the research results consists in determining the elements of the management mechanism of the financial rehabilitation of the enterprise, in particular, financial interests, functions, principles and methods of management, organizational structure, management personnel, management techniques and technologies, financial instruments, criteria for assessing the financial condition. In this sense, the mechanism for ensuring the financial rehabilitation of the enterprise represents the unity of the management process and the management system.

Keywords: financial management, enterprise management, financial rehabilitation, enterprise finance, strategic principles.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate