Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

CONCEPTUAL APPROACHES TO EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF INNOVATION IMPLEMENTATION AT ENTERPRISES

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2023. №1 (314). C. 199-203
Herald of Khmelnytskyi National University. Economic sciences. 2023. Volume 314, №1. pp. 199-203

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2023-314-1-30

Оксана ШАТІЛО
Національна академія статистики, обліку та аудиту
https://orcid.org/0000-0002-6588-7111
e-mail: ov.shatilo@ukr.net

Oksana SHATILO
National Academy of Statistics, Accounting and Audit

 Анотація мовою оригіналу

В статті проаналізовано особливості методів оцінювання інноваційного розвитку підприємства. Визначено, що основними факторами, що впливають на вибір та комбінацію методів стосовно оцінки інноваційного стану підприємства з метою розробки стратегії його інноваційного розвитку та формування управлінських складових механізму щодо її реалізації є певні складнощі у визначенні показників, що включаються до інноваційної стратегії розвитку підприємства; терміни планування і прогнозування; інформаційна забезпеченість щодо оцінки можливого впливу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища на подальшу інноваційну діяльність підприємства; результати аналізу відповідних показників у ретроспективному, тобто у попередньому періоді. Досліджено, що для оцінки розвитку інноваційних процесів на підприємствах широко використовуються аналітичні методи, зокрема – статистичний, експертної оцінки, в тому числі і метод морфологічного аналізу. Пояснюється це не лише простотою у застосуванні аналітичних методів, але й тим, що завдяки цим методам, з одного боку, вдається виокремити  ознаки досліджуваного компоненту як частини єдиного цілого у загальній системі, а з іншого – сконцентруватися саме на дослідженні найважливішого завдання відповідно до поставленої мети, врахувавши при цьому максимальні можливості щодо використання всіх аналітичних підходів одночасно. Виявлено, що для аналізу внутрішнього і зовнішнього середовищ, під впливом яких функціонує підприємство, можуть залучатися вже відомі і дієві у практичному використанні методи – це методи SWOТ-аналізу та PEST-аналізу.

Ключові слова: ефективність, розвиток, інновації, показники, підприємства, методи, аналіз.

 Розширена анотація англійською мовою

The article analyzes the peculiarities of the methods of evaluating the innovative development of the enterprise. It was determined that the main factors affecting the choice and combination of methods for assessing the innovative state of the enterprise for the purpose of developing a strategy for its innovative development and forming the management components of the mechanism for its implementation are: certain difficulties in determining the indicators that are included in the innovative enterprise development strategies; planning and forecasting terms; information security regarding the assessment of the possible influence of internal and external environmental factors on the further innovative activity of the enterprise; the results of the analysis of the relevant indicators in the retrospective, that is, in the previous period. It has been studied that to evaluate the development of innovative processes at enterprises, they are widely used analytical methods, in particular – statistical, expert assessment, including the method of morphological analysis. This is explained not only by the simplicity in the application of analytical methods, but also by the fact that thanks to these methods, on the one hand, it is possible to single out the characteristics of the studied component as part of a single whole in the general system, and on the other – to concentrate precisely on the study of the most important task in accordance with the set goal, taking into account the maximum possibilities for using all analytical approaches at the same time. It was found that for the analysis of internal and external environments, sub under the influence of which the enterprise functions, methods already known and effective in practical use can be involved – these are SWOT-analysis and PEST-analysis methods.

Keywords: efficiency, development, innovation, indicators, enterprises, methods, analysis.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate