Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

АВС-XYZ-АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

АВС-XYZ-ANALYSIS IN THE MANAGEMENT OF RECEIVABLES OF THE ENTERPRISE

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2023. №1 (314). C. 177-185
Herald of Khmelnytskyi National University. Economic sciences. 2023. Volume 314, №1. pp. 177-185

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2023-314-1-27

Наталія СТЕФАНОВИЧ
Херсонський національний технічний університет
https://orcid.org/0000-0002-3723-1799
e-mail: stefanovych.natalya@kntu.net.ua

Nataliia STEFANOVYCH
Kherson National Technical University

 Анотація мовою оригіналу

У статті досліджуються актуальні питання застосування  АВС та XYZ-аналізу в управлінні дебіторською заборгованістю підприємства. Метою статті є вибір критеріїв проведення ABC-XYZ-аналізу дебіторської заборгованості для оцінки кредитного рейтингу покупців та застосування відповідних методів стягнення заборгованості для кожної із груп дебіторів. У ході дослідження встановлено, що дебіторська заборгованість є формою товарного кредитування, а її обсяг суттєво впливає на фінансовий стан підприємства. Розглянуто актуальні питання управління дебіторською заборгованістю на підприємствах в сучасних умовах як передумову посилення платіжної дисципліни. У роботі досліджено сутність АВС-аналізу як одного з математико-статистичних методів аналізу, які використовуються для потреб управління. Виявлені переваги і слабкі сторони АВС-аналізу. Доведено, що для формування кредитної політики підприємства, для визначення кредитного рейтингу дебіторів доцільно обирати такі параметри АВС-аналізу як обсяг реалізації, строки прострочки платежів та обсяг простроченої дебіторської заборгованості в абсолютному та відносному виразі. Побудований кредитний рейтинг покупців за допомогою АВС-аналізу. Представлено матрицю об’єднаних результатів АВС- та XYZ-аналізу, де виокремлено дев’ять груп дебіторів, кожна з яких потребує розробки своєї технології управління. Визначені основні групи методів стягнення заборгованості з дебіторів, використання яких сприятиме зниженню ступеня ризикованості непогашення боргів покупцями, допоможуть налагодити ефективну кредитну політику на підприємстві. Подальші дослідження повинні бути спрямовані на розширення методичного інструментарію управління дебіторською заборгованістю підприємства.

Ключові слова: дебіторська заборгованість, управління, АВС-XYZ-аналіз, кредитний рейтинг.

 Розширена анотація англійською мовою

The article examines topical issues of application of ABC and XYZ analysis in the management of accounts receivable of an enterprise. The purpose of the article is to select criteria for conducting ABC-XYZ analysis of accounts receivable to assess the credit rating of buyers and apply appropriate debt collection methods for each group of debtors. The study found that accounts receivable is a form of commodity lending, and its volume significantly affects the financial condition of an enterprise. The article considers topical issues of accounts receivable management at enterprises in modern conditions as a prerequisite for strengthening payment discipline. The essence of ABC-analysis as one of the mathematical and statistical methods of analysis used for management purposes is investigated. The advantages and weaknesses of ABC analysis are identified. It is proved that for the formation of the credit policy of enterprise, to determine the credit rating of debtors, it is advisable to choose such parameters of ABC analysis as sales volume, terms of delay in payments and the amount of overdue receivables in absolute and relative terms. The credit rating of customers using the ABC analysis is built. A matrix of the combined results of ABC and XYZ analysis is presented, where nine groups of debtors are allocated, each of which requires the development of its own management technology. The main groups of methods of debt collection from debtors have been identified, the use of which will help to reduce the risk of non-payment of debts by buyers and will help to establish an effective credit policy at the enterprise. Further research should be aimed at expanding the methodological tools for managing the accounts receivable of an enterprise.

Keywords: accounts receivable, management, ABC-XYZ analysis, credit rating.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate