Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ПОНЯТТЯ, ЕЛЕМЕНТИ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

CONCEPTS, ELEMENTS AND MAIN TASKS OF WORK ORGANIZATION AT THE ENTERPRISE

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2023. №1 (314). C. 172-176
Herald of Khmelnytskyi National University. Economic sciences. 2023. Volume 314, №1. pp. 172-176

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2023-314-1-26

Дмитро МАЗУР
Київський університет ринкових відносин
Олександр МАЗУР
Київський університет ринкових відносин
Галина МАЗУР
Міжнародна академія управління персоналом

Dmytro MAZUR, Alexander MAZUR
Market Relations University
Galina MAZUR
Interregional Academy of Personnel Management

 Анотація мовою оригіналу

У статті досліджено поняття, елементи та основні завдання організації праці. Визначено поняття «організація праці», що є способом поєднання виконавців із засобами правці для здійснення трудового процесу та досягнення мети діяльності. Визначено, що ефективна система організації праці на промисловому підприємстві можлива лише при злагодженій роботі всіх елементів. Пропонується графічна модель організації праці. Також визначено, що  організацію праці можна трактувати як систему, яка починається із виникнення проблеми або необхідності, далі формується мета, яка реалізується за рахунок взаємозв’язків між такими елементами, як: робоча сила, умови праці, знаряддя праці та предмети праці.  Після взаємодії цих компонентів утворюється продукт діяльності та завершення процесу – результат праці. Розглянуто систему організації праці, яка є дієвим інструментом щодо організації праці на підприємстві та є тим фактором, що впливає на неї, здійснюючи раціоналізацію та координацію трудових та матеріальних ресурсів у часі і просторі. Також розглянуто у статті, як на організацію праці впливають зовнішні та внутрішні чинники. Від зовнішніх чинників залежить теоретична база організації праці. До внутрішніх належать такі: умови праці, освітленість, шум вібрація та ін. Всі ці фактори здійснюючи важливий вплив на діяльність підприємства, визначають основні методи організації праці та дієвість їх застосування. Зроблено аналіз досліджень різних вчених, та виявлено, що поділ та кооперування праці, створення безпечних умов праці – це найважливіші елементи організації праці.

Ключові слова: організація праці, теоретична база, зовнішні чинники, раціоналізація та координація трудових ресурсів, внутрішні чинники, продуктивність праці, виробничі потужності.

 Розширена анотація англійською мовою

The article examines the concepts, elements and main tasks of labor organization. The concept of “labor organization” is defined, which is a way of combining performers with means of correction for the implementation of the labor process and the achievement of the goal of the activity. It was determined that an effective system of work organization at an industrial enterprise is possible only with the coordinated work of all elements. A graphic model of labor organization is proposed. It is also determined that the organization of work can be interpreted as a system that begins with the emergence of a problem or need, then a goal is formed, which is realized due to the interrelationships between such elements as: labor force, working conditions, tools and objects of work. After the interaction of these components, the product of activity and the completion of the process is formed – the result of work. The work organization system is considered, which is an effective tool for the organization of work at the enterprise and is the factor that affects it, realizing the rationalization and coordination of labor and material resources in time and space. The article also examines how external and internal factors affect the organization of work. The theoretical base of labor organization depends on external factors. Internal ones include the following: working conditions, lighting, noise, vibration, etc. All these factors exerting an important influence on the activity of the enterprise determine the main methods of labor organization and the effectiveness of their application. An analysis of the researches of various scientists was made, and it was found that the division and cooperation of labor, the creation of safe working conditions are the most important elements of labor organization.

Keywords: labor organization, theoretical basis, external factors, rationalization and coordination of labor resources, internal factors, labor productivity, production capacity.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate