Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ПОТРЕБ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

USE OF MARKETING RESEARCH TOOLS IN IDENTIFYING THE NEEDS OF PEOPLE WITH LIMITED OPPORTUNITIES

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2023. №1 (314). C. 154-159
Herald of Khmelnytskyi National University. Economic sciences. 2023. Volume 314, №1. pp. 154-159

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2023-314-1-23

Тетяна БОРИСОВА
Західноукраїнський національний університет
https://orcid.org/0000-0003-2906-2769
e-mail: borisova.tanushka@gmail.com
Ростислав ОКРЕПКИЙ
Західноукраїнський національний університет
https://orcid.org/0000-0001-6761-4187
e-mail: rostik6@ukr.net
Володимир ДУДАР
Західноукраїнський національний університет
https://orcid.org/0000-0002-7950-736X
e-mail: voloddar@yahoo.com

Tetiana BORYSOVA, Rostyslav OKREPKYI, Volodymyr DUDAR
West Ukrainian National University

Анотація мовою оригіналу

Представлено результати дослідження, проведеного авторами у ході проєкту, ініційованого громадською організацією «ТМЖК «Відродження нації»». Аналіз наукових праць виявив брак досліджень щодо сучасного стану потреб людей з обмеженими можливостями на рівні регіону. Метою статті було виявлення потреб споживачів некомерційного ринку (жінок та дівчат з обмеженими можливостями) у Тернопільській області та вироблення рекомендацій за результатами дослідження. Були використані такі методи: аналіз вторинної інформації; опитування за допомогою анкет; спостереження; статистичний метод; метод компаративного аналізу; синтез; узагальнення; групування.

Виявлено наступне:

  1. Найчастіше учасники опитування звергались до установ/організацій територіальних громад протягом останніх 3-х років для оформлення/переоформлення для них або їхніх родичів пенсії, у тому числі за інвалідністю, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, допомоги від міжнародних фондів;
  2. Серед проблем, з якими стикалися респонденти, більшість опитаних вказали можливість скористатись туалетом в установі, черги, складно знайти приміщенні і складно пересуватись коридорами;
  3. Кожен десятий респондент стикався із випадками відмови від надання послуг у ЦНАП, які були обґрунтовані тим, що даний ЦНАП не надає необхідні відвідувачу послуги;
  4. Половина респондентів вважає, що у їхній громаді забезпечується рівний доступ усіх осіб з інвалідністю до своєчасної та якісної медичної допомоги;
  5. Серед напрямів покращення доступності до послуг для жінок/дівчат з обмеженими можливостями вказували доступний транспорт та необхідність розширити кількість послуг для людей з обмеженими можливостями.

Встановлено потребу інтенсифікувати імплементацію державних документів стосовно забезпечення доступності послуг для осіб з особливими потребами на рівні регіону.

Ключові слова: маркетингові дослідження; маркетингове опитування; анкета; респондент; людина з обмеженими можливостями.

 Розширена анотація англійською мовою

The results of the research carried out by the authors in the course of the project initiated by the public organization «TSWC “Revival of the Nation”» are presented. The analysis of scientific works revealed a lack of research on the current state of needs of people with disabilities at the regional level. The purpose of the article was to identify the needs of consumers of the non-commercial market (women and girls – with limited mobility) in the Ternopil region and to develop recommendations based on the results of the study. The following methods were used: analysis of secondary information; survey using a questionnaire; observation; statistical method; method of comparative analysis; synthesis; generalization; grouping.

The following was found:

  1. Most often, survey participants turned to institutions/organizations during the last 3 years to issue/reissue pensions for them or their relatives, including on disability, state social assistance to low-income families, assistance from international funds;
  2. Among the problems faced by the respondents, the majority of respondents indicated the possibility of using the toilet in the institution, queues, difficulty finding the premises and difficulty moving through the corridors;
  3. Every tenth respondent encountered cases of refusal to provide services at the local authority, which were justified by the fact that the local authority does not provide the necessary services to the visitor;
  4. Half of the respondents believe that equal access to timely and high-quality medical care is ensured for all persons with disabilities in their community;
  5. Accessible transport and expanding the number of services for people with disabilities were among the directions for improving accessibility to services for women/girls with disabilities.

The need to intensify the implementation of state documents regarding ensuring the availability of services for persons with special needs at the regional level has been established.

Keywords: marketing researches; marketing survey; questionnaire; respondent; a person with disabilities.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate