Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПАРАДИГМИ ЗБУТУ

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF THE FORMATION OF THE PARADIGM FOR THE SALE

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2023. №1 (314). C. 120-125
Herald of Khmelnytskyi National University. Economic sciences. 2023. Volume 314, №1. pp. 120-125

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2023-314-1-17

Вікторія НЕХАЙ
Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного
https://orcid.org/0000-0003-1184-6776
viktoria24023@ukr.net
Ірина КОЛОКОЛЬЧИКОВА
Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного
https://orcid.org/0000-0002-5692-0901
kolokolchikovairina@gmail.com

Victoriia NEKHAI, Iryna KOLOKOLCHYKOVA
Dmytro Motorny Tavriya State Agrotechnological University

Анотація мовою оригіналу

Для досягнення гносеологічного результату розглянуто поняття «збут», «організація збуту», наведене трактування цих понять науковцями, проаналізовано реальні обставини здійснення збуту продукції підприємств. В результаті проведеного емпіричного дослідження та логічного узагальнення виявлені закономірності та принципи збутової діяльності, сформоване нове наукове знання щодо парадигми збуту

Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні методологічних засад формування парадигма збуту, яка затверджує його як економічна категорія, яка являє собою послідовність заходів з реалізації продукції  підприємства на основі використання методів маркетингу та його організаційної достатності для забезпечення задоволення попиту та досягнення прибутковості підприємства. Наведена категоріальна модель обґрунтовує  співвідношення категорій «збут» та «маркетинг».

Напрямком  подальшого розгляду є дослідження та удосконалення методів організації та управління підприємствами, підходів до розробки новітніх методів організації збуту.

Ключові слова: збут, економічна категорія, маркетинг,  менеджмент,  методологія, управління

 Розширена анотація англійською мовою

In order to achieve the epistemological result, the concept of “sales”, “sales organization” was considered, the interpretation of these concepts by scientists was given, and the real circumstances of the sale of enterprise products were analyzed. The purpose of the article is to generalize the methodological foundations of the formation of the paradigm of sales of enterprise products. To achieve the goal, general scientific and specific methods were used, in particular, the method of logical generalization, scientific abstraction, comparison, empirical, graphic…

The conceptual apparatus “sales” was studied by comparing it with other types of activity, namely, it was defined as an economic category based on the statement that sales activity has its own individual characteristics and is clearly defined as one of the influential functional links of the enterprise’s economic activity. This will make it possible to clearly define the features, tasks and the level of influence of sales on the level of development of the enterprise.  As a result of the conducted empirical research and logical generalization, regularities and principles of sales activity were revealed, and new scientific knowledge regarding the sales paradigm was formed. The scientific novelty of the obtained results lies in the improvement of the methodological foundations of the formation of the sales paradigm, which approves it as an economic category, which is a sequence of measures for the sale of the company’s products based on the use of marketing methods and its organizational adequacy to ensure the satisfaction of demand and the achievement of the company’s profit. The given categorical model substantiates the ratio of the “sales” and “marketing” categories.

The subject of further consideration is the study of methods of organization and management of enterprises by industry orientation, approaches to the development of the latest methods of sales organization based on the introduction of consolidated marketing.

Keywords: economic category, marketing, management, methodology, sales

Post Author: Кравчик Юрій

Translate