Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

РЕАЛІЇ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНИ ДО СПІЛЬНОГО РИНКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

REALITIES OF UKRAINE’S ADAPTATION TO THE COMMON MARKET OF THE EUROPEAN UNION

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2023. №1 (314). C. 110-119
Herald of Khmelnytskyi National University. Economic sciences. 2023. Volume 314, №1. pp. 110-119

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2023-314-1-16

Анатолій РУМЯНЦЕВ
Національний авіаційний університет
https://orcid.org/0000-0002-7531-654X
e-mail: rum7241@gmail.com
Петро ЯРЕМОВИЧ
Університет сучасних знань
https://orcid.org/0000-0001-8417-6203
e-mail: p.yaremovich@gmail.com
Тетяна КОВБИЧ
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
https://orcid.org/0000-0001-8543-9386
e-mail: kovbychtanya@gmail.com

Anatolii RUMYANTSEV
National Aviation University
Petro YAREMOVYCH
University of Modern Knowledge
Tetyana KOVBYCH
Taras Shevchenko National University of Kyiv

Анотація мовою оригіналу

У статті розглядаються стан, особливості, параметри провідних напрямів господарської взаємодії України зі спільним ринком Європейського Союзу (СРЄС) у сучасних умовах. Виокремлені основні передумови, що визначають специфіку формування сьогоденних реалій адаптації України до СРЄС, а саме: а) інтенсифікацію глобалізаційних процесів, що охоплюють світове господарство у напрямі лібералізації міжнародних економічних відносин, використання переваг діджиталізації як умови їх переходу на якісно вищий рівень функціонування; б) втрати вітчизняного експортного потенціалу, імпортних можливостей, трудових ресурсів внаслідок агресії рф проти нашої країни. У якості основних реалій, що визнають стабільність адаптації України до СРЄС розглянуті сучасні напрями та особливості взаємної торгівлі нашої країни з ЄС, стан функціонування вітчизняної міжнародної транспортної інфраструктури як умови забезпечення зовнішньої торгівлі, зростання масштабів вимушеної, внаслідок війни, еміграції до ЄС, наших співвітчизників, зокрема, активної робочої сили. Аналізується тенденція до збільшення пропозиції українських висококваліфікованих спеціалістів, у тому числі у ІТ сфері, на ринку праці ЄС. Перспективною реалією адаптації України до СРЄС визначена необхідність використання переваг, що набула наша країна від отримання статусу кандидата у члени ЄС.

Ключові слова: спільний ринок ЄС, зовнішня торгівля, міжнародна транспортна інфраструктура, еміграція робочої сили, діджиталізація.

 Розширена анотація англійською мовою

The article examines the state, features, parameters of the leading directions of economic interaction of Ukraine with the common market of the European Union (EUCM) in modern conditions. The main prerequisites that determine the specifics of the formation of the current realities of Ukraine’s adaptation to the EUCM are highlighted, namely: a) intensification of globalization processes covering the world economy in the direction of liberalization of international economic relations, use of the advantages of digitalization, as conditions for their transition to a qualitatively higher level of functioning; b) loss of domestic export potential, import opportunities, labor resources as a result of russian aggression against our country. The economic essence of the EUCM is determined, which consists in the harmonious supply of goods, capital, labor, services and the demand for them by the EU member states under the conditions of free export-import operations. As the main realities that recognize the stability of Ukraine’s adaptation to the EU, modern directions and features of our country’s mutual trade with the EU are considered, taking into account the feasibility of clearly observing the provisions of the DCFTA agreement, the state of functioning of the domestic international transport infrastructure, as conditions for ensuring foreign trade, the growth of the scale of forced , as a result of the war, emigration to the EU, of our compatriots, in particular, the active workforce, which adapts to the EU labor market and is considered one of the structural links of the EUCM. In the context of digitalization of the EUCM, the tendency to increase the supply of Ukrainian highly qualified specialists, including in the JSC sphere, on the EU labor market and the possibility of using their digitalization potential on a remote basis are analyzed. The prospective reality of Ukraine’s adaptation to the EUCM is determined by the need to use the advantages that our country acquired from obtaining the status of a candidate for EU membership.

Keywords: EU common market, foreign trade, international transport infrastructure, labor emigration, digitalizatization.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate