Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ ЯК ЗАСІБ HR-БРЕНДИНГУ

DIGITALIZATION OF THE WORKPLACE AS A MEANS OF HR-BRANDING

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2023. №1 (314). C. 103-109
Herald of Khmelnytskyi National University. Economic sciences. 2023. Volume 314, №1. pp. 103-109

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2023-314-1-15

Катерина АСТАФ’ЄВА
Криворізький національний університет
https://orcid.org/0000-0002-3418-7622
e-mail: astafieva@knu.edu.ua
Ольга БОНДАРЧУК
Криворізький національний університет
https://orcid.org/0000-0001-9366-2019
e-mail: om_bond@ukr.net
Олександр АСТАФ’ЄВ
Державний університет економіки та технологій
https://orcid.org/0000-0002-2929-3076
e-mail: astafiev_ou@duet.edu.ua
Ганна НІКУЛЬНІКОВА
Криворізький національний університет
https://orcid.org/0000-0002-0703-5041
e-mail: tomskogo3_2@ukr.net

Kateryna ASTAFIEVA, Olga BONDARCHUK
Kryvyi Rih National University
Oleksandr ASTAFIEV
State University of Economics and Technology
Hanna NIKULNIKOVA
Kryvyi Rih National University

Анотація мовою оригіналу

У статті окреслено актуальність діджиталізації робочого місця як засобу HR-брендингу компанії. Виконано дослідження сучасних підходів до тлумачення терміну HR-брендингу. Встановлено, що під останнім необхідно розуміти сучасний інструментарій формування позитивного уявлення про роботодавця на ринку праці. Враховуючи стан розвитку науково-технологічного процесу, а саме суцільну діджиталізацію, запропоновано визначати діджиталізацію робочого місця як засіб HR – брендингу. Запропоновано під діджиталізацією робочого місця розуміти процес впровадження цифрових технологій та інструментів на робочому місці з метою підвищення ефективності роботи, покращення комунікацій, автоматизації рутинних завдань та покращення досвіду роботи співробітників. Діджиталізація робочого місця відіграє важливу роль у HR-брендингу, оскільки допомагає компаніям залучити та утримати талановитих співробітників. Цифрові технології дозволяють зробити робоче місце привабливішим для потенційних кандидатів, забезпечуючи зручний та сучасний досвід роботи. Крім того, цифрові інструменти в HR-брендингу можуть використовуватися для створення брендових контенту, навчання, мотивації співробітників, організації онлайн-заходів та багато іншого. Все це допомагає компаніям виділитися на ринку праці та залучити найкращих фахівців. Запровадження діджиталізації робочого місця дозволить підвищити продуктивність та ефективність праці; поліпшити комунікацію та співробітництво між колегами та відділами; оптимізацію бізнес-процесів та автоматизацію рутинних завдань; збільшення гнучкості та мобільності праці; зниження витрат на паперову документацію та адміністративні витрати; підвищення конкурентоспроможності бізнесу та привабливості для талановитих співробітників. Все перераховане забезпечить створення позитивного іміджу роботодавця на ринку праці.

Ключові слова: діджиталізація, HR-брендинг, робоче місце, імідж, брендинг, роботодавець, ринок, співробітник, переваги, управління

 Розширена анотація англійською мовою

The article indicates the relevance of the digitalization of the workplace as a means of HR-branding of the company. Researches of modern approaches to the interpretation of the term HR-branding have been carried out. It has been established that the latter should be understood as modern tools for the formation of a positive idea of the employer in the labor market. Taking into account the state of development of the scientific and technological process, namely, continuous digitalization, it is proposed to define the digitalization of the workplace as an HR-branding tool. It is proposed to understand the digitalization of the workplace as the process of introducing digital technologies and tools in the workplace to increase work efficiency, improve communications, automate routine tasks and improve the experience of employees. Workplace digitalization plays an important role in HR-branding as it helps companies attract and retain talented employees. Digital technologies make the workplace more attractive to potential candidates, providing a convenient and modern work experience. In addition, digital tools in HR-branding can be used to create branded content, training, employee motivation, online events, and more. All this helps companies to stand out in the labor market and attract the best specialists. The introduction of digitalization of the workplace will allow: to increase productivity and labor efficiency; improve communication and collaboration between colleagues and departments; optimization of business processes and automation of routine tasks; increasing labor flexibility and mobility; reduced paperwork and administrative costs; increasing the competitiveness of the business and the attractiveness for talented employees. All of the above will ensure the creation of a positive image of the employer in the labor market.

Keywords: digitalization, HR-branding, workplace, image, branding, employer, market, employee, benefits, management

Post Author: Кравчик Юрій

Translate