Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ФІНАНСОВИЙ РИНОК ЯК ОСНОВА ОЦІНКИ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ ЧЕРЕЗ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ФОРМИ

FINANCIAL MARKET AS A BASIS FOR EVALUATING TRANSFORMATION PROCESSES AND FORECASTING ITS EFFICIENCY THROUGH PERFORMANCE: CLASSIFICATION AND FORMS

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2023. №1 (314). C. 89-93
Herald of Khmelnytskyi National University. Economic sciences. 2023. Volume 314, №1. pp. 89-93

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2023-314-1-12

Галина МИХАЛЬЧИНЕЦЬ
Мукачівський державний університет
https://orcid.org/0000-0003-1109-5896

Halyna MYKHALCHYNETS
Mukachevo State University

Анотація мовою оригіналу

Модель фінансового ринку має сформуватися з урахуванням чітко визначеної предметної області та її об’єктів, що забезпечується шляхом їх класифікування та адекватного представлення за формою. Окреслені процеси є досить значущими, оскільки саме класифікація і форми представлення фінансового ринку формують основу для запуску процесів оцінки та прогнозування його ефективності через результативність. Класифікація фінансового ринку полягає у доповненні його моделі розташуванням й організацією її взаємопов’язаних елементів. Слід зазначити, що для цього мають застосовуватися системи розподілення об’єктів по групах відповідно до наперед визначених ознак, зокрема: 1) ділення фінансового ринку за інформацією про нього (на групи, підгрупи за певною ознакою); 2) виділення логічних зв’язків між групами та підгрупами фінансового ринку. Ці системи розподілення об’єктів ґрунтуються на виявленні/побудові структур, що формують комбінаторну модель фінансового ринку.

Метою статті є процес дослідження класифікації і форм представлення фінансового ринку як основи оцінки трансформаційних процесів та прогнозування його ефективності через результативність.

Розкрито процес дослідження класифікації і форм представлення фінансового ринку як основи оцінки трансформаційних процесів та прогнозування його ефективності через результативність. Охарактеризовано основні підходи до класифікації фінансового ринку (узагальнений, синкретичний та LOD-у підходи).

Структуризація фінансового ринку за збіжністю щодо економічних відносин із передачі права власності та особливостями законодавчого регулювання цього процесу є базовою та забезпечує представлення інформації в розрізі таких складових, як: валютний ринок; депозитний ринок; ринок кредитів; ринок цінних паперів; ринок похідних цінних; ринок нерухомості. Окреслений підхід до структуризації фінансового ринку формує концептуальне розуміння його моделі як системи S, яка відбиває базові структури, необхідні для визначення об’єктів оцінки та напрямів прогнозування ефективності, через результативність. Щоб забезпечити практичну застосовуваність концептуальної моделі мають бути системно охарактеризовані процедури, методи та алгоритми моделювання.

Ключові слова: фінансовий ринок, трансформаційні процеси прогнозування, результативність

Розширена анотація англійською мовою

The financial market model should be formed taking into account a clearly defined subject area and its objects, which is ensured by their classification and adequate representation in form. The described processes are significant since the type and forms of expression of the financial market form the basis for launching evaluation methods and forecasting its effectiveness through performance. The financial market classification consists of supplementing its model with the location and organization of its interrelated elements. It should be noted that for this purpose, systems for dividing objects into groups according to predetermined characteristics should be applied, in particular: 1) division of the financial market according to information about it (into groups, subgroups according to a particular characteristic); 2) allocation of logical connections between groups and subgroups of the financial market. These object distribution systems are based on the identification/construction of structures forming a combinatorial financial market model. The purpose of the article is the process of research the classification and forms of presentation of the financial market as a basis for evaluating transformational processes and forecasting their effectiveness through effectiveness. The process of researching the classification and forms of presentation of the financial market as a basis for evaluating transformational processes and forecasting its effectiveness through effectiveness is revealed. The main approaches to the classification of the financial market are characterized (by generalized, syncretic, and LOD approaches).

The structuring of the financial need based on the convergence of economic relations with the transfer of ownership and the specifics of the legislative regulation of this process is essential and provides the presentation of information in terms of such components as currency market, deposit market, credit market; Securities Market; derivatives market; real estate market. The outlined approach to structuring the financial market forms a conceptual understanding of its model as a system S, which reflects the basic structures necessary to determine the objects of assessment and directions of performance forecasting through performance. To ensure the practical applicability of the conceptual model, modeling procedures, methods and algorithms must be systematically characterized.

Keywords: financial market, transformational forecasting processes, performance

Post Author: Кравчик Юрій

Translate